Viimati ajakohastatud: 02/09/2022

Tulumaks välismaal

Milline riik võib teie sissetulekuid maksustada?

Puuduvad kogu ELi hõlmavad eeskirjad selle kohta, kuidas maksustada nende ELi kodanike sissetulekut, kes elavad, töötavad või viibivad väljaspool oma koduriiki.

Siiski saab riik, kus te olete käsitatav maksuresidendina, üldjuhul maksustada teie kogu maailmast saadavat tulu, mis on kas teenitud või saadud muul viisil. See hõlmab kogu maailmast saadavat töötasu, pensioneid, hüvitisi, kinnisvaraga seotud või muudest allikatest saadud tulu, kinnisvaramüügist saadud tulu.

Hoiatus

ELi riigid vahetavad korrapäraselt tulumaksuteavet, et tagada maksumaksjate kohustuste täitmine ning võidelda maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu. Kui soovite teavet kinnisvaramaksude, kohalike maksude, kinke- ja pärandimaksude kohta, võtke ühendust oma kohaliku maksuametiga .

Igal riigil on oma määratlus maksuresidentsuse kohta, kuid:

Tutvuge maksumäärade, maksuasutuste kontaktandmete, maksuresidentsuse määratlustega erinevates ELi riikides:

Valige riik

Topeltresidentsus

Teatavatel juhtudel võivad teid maksuresidentina käsitada kaks riiki samaaegselt ning mõlemad riigid saaksid teilt nõuda maksude maksmist teie kogu maailmast saadavalt sissetulekult. Õnneks on paljude riikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingud Ava välislingina , milles on tavaliselt sätestatud eeskirjad, mille alusel määratakse kindlaks, milline riik saab teid käsitada maksuresidendina.

Kui asjaomane leping sellist lahendust ei paku või kui teie konkreetne olukord on eriti keeruline, võtke ühendust asjaomaste riikide maksuasutustega ning paluge neil selgitada teie olukorda.

Lähetatud töötajad/tööotsijad

Teatavatel juhtudel, nagu näiteks piiratud ajaks välismaale lähetatud töötajate või välismaal tööotsijate puhul, võidakse teid käsitada maksuresidendina, mis tähendab, et peaksite maksma makse oma koduriigis isegi juhul, kui viibite välismaal rohkem kui kuus kuud aastas. See on nii juhul, kui teil säilib alaline elukoht teie koduriigis või teie isiklikud või majanduslikud sidemed asjaomase riigiga on tugevamad. Võtke ühendust maksuasutustega , et kontrollida, milliseid eeskirju teie suhtes kohaldatakse.

Juhul, kui ka teid vastuvõttev riik maksustab teie tulu, saab teie kohalik tööandja näiteks maksud teile palka makstes sellest maha arvata.

Samuti võib teie koduriik sõltumata sellest, kas te olete jätkuvalt selle resident või mitte, teie asjaomasest riigist pärinevat tulu maksustada (näiteks seoses teie kinnisvaraga).

Sellisel juhul pidage meeles, et on olemas lahendused topeltmaksustamise vältimiseks ja tagage, et teie sissetulekut ei maksustataks kahekordselt.

Fiktiivne maksuresidentsus

Teatavate topeltmaksustamise vältimise lepingute kohaselt käsitab riik, kus te teenite kogu või peaaegu kogu oma tulu, teid maksuresidendina isegi juhul, kui te seal ei ela. Sellise fiktiivse maksuresidendi staatuse annavad mõned riigid piiriülestele töötajatele.

ELi eeskirjade kohaselt on igal riigil siiski teatav vabadus otsustada selle üle, milline osa teie sissetulekust moodustab „peaaegu kogu" teie tulust. Igal juhul peab see riik, kus te teenite kogu sissetuleku või peaaegu kogu osa sellest, teile võimaldama samu hüvitisi ja maksusoodustusi, mida ta võimaldab oma residentidele, olenemata sellest, kas see riik käsitab teid maksuresidendina või mitte.

Kui teile võimaldatakse teie töökohajärgses riigis samu hüvitisi, mida saavad asjaomase riigi residendid, siis ei saa te eeldada, et teil on võimalus saada ka kõiki hüvitisi ja soodustusi teie elukohajärgses riigis. Erinevate riikide maksuasutused jagavad omavahel teavet, et hoida ära olukord, mille puhul saaksite topelthüvitisi ja -soodustusi.

Võrdne kohtlemine

ELi eeskirjade kohaselt (olenemata sellest, millises ELi riigis teid maksuresidendina käsitatakse) tuleks teie sissetulekut maksustada samamoodi, nagu asjaomase riigi kodanike puhul ning teha seda samadel tingimustel. Näiteks riigis, kus te olete maksuresident või kus te teenite kogu oma tulu või suurema osa sellest, peaks teil olema õigus järgmisele:

Kui leiate, et teid on diskrimineeritud, siis võite saada individuaalset nõustamistAva välislingina .

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: