Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 24/04/2017

Tulumaks välismaal

Milline riik võib teie sissetulekuid maksustada?

Puuduvad kogu ELi hõlmavad eeskirjad selle kohta, kuidas maksustada nende ELi kodanike sissetulekut, kes elavad, töötavad või viibivad väljaspool oma koduriiki.

Siiski saab riik, kus te olete käsitatav maksuresidendina, üldjuhul maksustada teie kogu maailmast saadavat tulu, mis on kas teenitud või saadud muul viisil. See hõlmab kogu maailmast saadavat töötasu, pensioneid, hüvitisi, kinnisvaraga seotud või muudest allikatest saadud tulu või kinnisvaramüügist saadud tulu.

Igal riigil on oma määratlus maksuresidentsuse kohta, kuid

  • üldjuhul käsitatakse teid maksuresidendina riigis, kus te viibite rohkem kui 6 kuud aastas.
  • Kui viibite mõnes teises ELi liikmesriigis vähem kui 6 kuud aastas, olete üldjuhul maksuresidendina käsitatav oma koduriigis.

 

Tutvuge maksumäärade, maksuasutuste kontaktandmete, maksuresidentsuse määratlustega ELi liikmesriikides:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Topeltresidentsus

Teatavatel juhtudel võivad teid maksuresidentina käsitada kaks riiki samaaegselt ning mõlemad riigid saaksid teilt nõuda maksude maksmist teie kogu maailmast saadavalt sissetulekult. Õnneks on paljude riikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingudfrançaisDeutschEnglish, milles on tavaliselt sätestatud eeskirjad, mille alusel määratakse kindlaks, milline riik saab teid käsitada maksuresidendina.

Kui asjaomane leping sellist lahendust ei paku või kui teie konkreetne olukord on eriti keeruline, siis võtke ühendust asjaomaste riikide maksuasutustegafrançaisDeutschEnglish ning paluge neil selgitada teie olukorda.

Lähetatud töötajad/tööotsijad

Teatavatel juhtudel, nagu näiteks piiratud ajaks välismaale lähetatud töötajate või tööotsijate puhul, võidakse teid käsitada maksuresidendina, mis tähendab, et peaksite maksma makse oma koduriigis isegi juhul, kui viibite välismaal rohkem kui 6 kuud aastas. See on nii juhul, kui teil säilib alaline elukoht teie koduriigis või teie isiklikud või majanduslikud sidemed asjaomase riigiga on tugevamad. Võtke ühendust maksuasutustegafrançaisDeutschEnglish , et saada teada, milliseid eeskirju teie suhtes kohaldatakse.

Juhul, kui ka teid vastuvõttev riik maksustab teie tulu, saab teie kohalik tööandja näiteks maksud teile palka makstes sellest maha arvata.

Samuti võib teie koduriik sõltumata sellest, kas te olete jätkuvalt selle resident või mitte, teie asjaomasest riigist pärinevat tulu maksustada (näiteks seoses teie kinnisvaraga).

Sellisel juhul pidage meeles, et on olemas lahendused topeltmaksustamise vältimiseks ja tagage, et teie sissetulekut ei maksustataks kahekordselt.

Fiktiivne maksuresidentsus

Teatavate topeltmaksustamise vältimise lepingutefrançaisDeutschEnglish kohaselt käsitab riik, kus te teenite kogu või peaaegu kogu oma tulu, teid maksuresidendina isegi juhul, kui te seal ei ela. Sellise fiktiivse maksuresidendi staatuse annavad mõned riigid piiriülestele töötajatele.

ELi eeskirjade kohaselt on igal riigil siiski teatav vabadus otsustada selle üle, milline osa teie sissetulekust moodustab „ peaaegu kõik" teie tulust. Igal juhul peab see riik, kus te teenite kogu sissetuleku või peaaegu kõik sellest, teile võimaldama samu hüvitisi ja maksusoodustusi, mida ta võimaldab oma residentidele, olenemata sellest, kas see riik käsitab teid maksuresidendina või mitte.

Kui teile võimaldatakse teie töökohajärgses riigis samu hüvitisi, mida saavad asjaomase riigi residendid, siis ei saa te eeldada, et teil on võimalus saada ka kõiki hüvitisi ja soodustusi teie elukohajärgses riigis. Erinevate riikide maksuasutused jagavad omavahel teavet, et hoida ära olukord, mille puhul saaksite topelthüvitisi ja -soodustusi.

Võrdne kohtlemine

ELi eeskirjade kohaselt (olenemata sellest, millises riigis teid maksuresidendina käsitatakse) tuleks teie sissetulekut maksustada samamoodi, nagu asjaomase riigi kodanike puhul ning teha seda samadel tingimustel. Näiteks riigis, kus te olete maksuresident või kus te teenite kogu oma tulu või suurema osasellest, peaks teil olema õigus järgmisele:

  • kõigile peretoetustele ja lapsehoiuteenusega seotud maksusoodustustele, isegi juhul, kui need kulud tekivad teises ELi liikmesriigis;
  • kõigile hüpoteeklaenude intresside maksusoodustustele, isegi maja eest, mida omate teises ELi liikmesriigis;
  • ühist tulumaksu arvutamist teie abikaasaga, kui see on asjaomases riigis võimalik.

Kui tunnete, et teid diskrimineeritakse asjaomastes küsimustes, siis võite saada individuaalset nõustamist.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid