Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Tulumaks välismaal

 • Mulle pakuti üheks aastaks tööd teises ELi liikmesriigis. Kas ma pean seal oma palgalt makse maksma?

  JAH - väga tõenäoliselt. Kui viibite riigis kauem, kui kuus kuud aastas, siis tavaliselt käsitab see riik teid maksustamise seisukohalt residendina. See tähendaks, et see riik maksustab teie sissetulekut, mida te seal töötades teenite ning tal on õigus maksustada ka teie maailmas teenitud tulusid. Peaksite välja uurima, kas teid käsitatakse teie ajutises elukohariigis maksuresidendina ning milliseid maksumäärasid ja maksudest mahaarvamisi kohaldatakse. Samuti peaksite kontrollima, kas seal saadud palka maksustatakse teie koduriigis ning millised maksusoodustused, kui üldse, on sätestatud kahe asjaomase riigi vahelises topeltmaksustamise vältimise lepingus.

 • Mulle pakuti tööd Belgias, kuid ma jään elama Prantsusmaale ning hakkan sealt iga päev tööle sõitma. Kus ma pean maksma makse?

  Piiriülese töötajana maksate üldjuhul makse oma töötasult Belgias, kus peetakse teie palgast kinni esialgne summa. Kuid kuna te olete Prantsusmaal käsitatav maksukohustuslasena, peate seal deklareerima oma kogu maailmast saadud tulu, sealhulgas ka Belgiast saadud töötasu. Tavaliselt võetakse Belgias tasutud maksud topeltmaksustamise vältimiseks arvesse teie Prantsusmaal tasumisele kuuluva maksusumma kindlaksmääramisel.

  Kontrollige Prantsusmaa ja Belgia vahelist kahepoolset maksukokkulepet, et veenduda, kas piirialatöötaja staatus kehtib ka teie suhtes. Kui see on nii, peaksite maksma makse vaid Prantsusmaal. Samuti võiksite tutvuda hiljutise Prantsusmaa ja Belgia vahelise piiriüleseid töötajaid (või piirialatöötajaid) käsitleva protokolliga.

  Võite olukorra selgitamiseks võtta ühendust ka Belgia ja Prantsusmaa kohalike maksuasutustega või Euroopa tööhõive piirialase partnerluse koordinaatoriga.

 • Olen piiriülene töötaja. Kas saan nõuda maksusoodustusi oma elukohariigis (kus mind käsitatakse maksukohustuslasena) minu töökohariigi tööandjapensioni skeemi tehtud osamaksete eest?

  SEE SÕLTUB ASJAOLUDEST. Kui saate töötasu mõnes riigis, siis peaks tõenäoliselt see riik võimaldama teile kõiki selliseid töötasult saadavaid maksusoodustusi, mida kohaldatakse selle riigi töötajate suhtes. See hõlmaks maksusoodustust seoses tööandjapensioni skeemiga, kui selline soodustus on ka residentidele kättesaadav, sõltumata pensioniskeemi asukohast.

  Kui saate maksusoodustusi seoses tööandjapensioni skeemiga riigis, kus te töötate, siis te ei saa samaaegselt asjaomaseid soodustusi oma elukohariigis.

  Võrdse kohtlemise eeskirjad tähendavad seda, et teid tuleb kohelda nii teie töökohariigis kui elukohariigis samaväärselt sealsete residentide/töötajatega, kuid mitte neist paremini.

 • Olen piiriülene töötaja ning maksan makse riigis, kus töötan. Kas mul on õigus maksusoodustustele asjaomases riigis?

  See sõltub sellest, kas saate muud tulu riigis, kus te elate, ning maksusoodustustest, mida kohaldatakse residentidele riigis, kus te töötate.

  Et olla kindel, küsige seda oma maksuametilt; asjaomaste eeskirjade kohta võib anda esmast teavet ka Euroopa töönõustaja.

  Üldiselt maksustab enamik ELi liikmesriike maksuresidente ja mitteresidente erinevalt.

  Piiriülese töötajana ei pruugi teil olla õigust maksusoodustustele, nagu neid kohaldatakse teie töökohariigi residentidele, kui teie (või mõnedel juhtudel teie abikaasa) saate tulu ka mujal ning seetõttu – vastavalt asjaomase riigi eeskirjadele – käsitatakse, et te olete teeninud kogu või peaaegu kogu oma tulu seal.

  Kuid kui te teenite kogu või peaaegu kogu oma tulu riigis, kus te töötate, tuleb asjaomasel riigil vastavalt ELi õigusele võimaldada teile maksusoodustusi, nagu neid kohaldatakse sama riigi residentide suhtes. See võib tähendada, et saate soodustusi seoses maksetega, mis on tehtud teie elukohariigis. Näiteks, kui teete oma elukohariigis makseid täiendavasse pensioniskeemi, tuleb need maha arvata riigis, kus te töötate, kui seal riigis on sellistesse skeemidesse tehtavate maksete puhul sellised maksusoodustused lubatud.

  Mõnedes riikides käsitatakse piiriüleseid töötajaid nn fiktiivsete residentidena teatavatel tingimustel, mis riigiti erinevad. Kui teil on selline staatus, saate nõuda maksuvähendusi või -soodustusi, mis on kättesaadavad selle riigi alalistele elanikele, kus te töötate.

  Tutvuge hoolikalt kohaldatavate tingimustega enne, kui asute tööle piiriülese töötajana. Tutvuge ka asjakohase kohtupraktikaga sarnastes olukordades.

  Kui te olete saanud maksuvähendusi ja -soodustusi riigis, kus te töötate, siis tõenäoliselt te ei saa neid riigis, kus te elate.

 • Minu praegune Prantsusmaa tööandja lähetab mind Madalmaadesse. Kus mind maksustatakse?

  Tõenäoliselt jääte maksuresidendiks ainult Prantsusmaal, kus maksustatakse ka teie maailmas teenitud tulu, kui:

  • lähetus ei kesta kauem kui kuus kuud;
  • teie palka ei maksa Madalmaade residendist tööandja ega ükski tema nimel tegutsev isik;
  • teie palka ei maksa teie tööandjale kuuluv Madalmaade harukontor või muu alaline ettevõte.

  Kui kõik need kolm tingimust ei ole täidetud, võidakse teie sissetulekut siiski pidada Madalmaades maksustatavaks – vähemalt lähetuse ajal teenitud sissetuleku osas.

  Kui jääte Madalmaadesse kauemaks kui kuueks kuuks, on võimalik, et teid peetakse seal maksuresidendiks ning seega maksustatakse seal kogu teie maailmas teenitud tulu. Enamiku maksukokkulepete puhul rakendatakse tihedama sideme määramise reeglit, et lugeda teid ainult ühe riigi maksuresidendiks, kui vastasel juhul loeksid teid residendiks mõlemad riigid. Vastavalt sellele sättele võidakse teid käsitada maksuresidendina oma koduriigis ka juhul, kui te töötate ja elate mõnes muus riigis, kui teil on koduriigis alles oma alaline eluase ning teie isiklikke ja majandushuve võib pidada selle riigiga tugevamini seotuteks (näiteks, kui teie abikaasa ja lapsed elavad jätkuvalt seal ning te lähete igal nädalavahetusel koju).

  Kui Prantsusmaad peeti teie elukohaks, siis ei oleks Madalmaadel õigust maksustada teie maailmas saadud tulusid, kuid ta võib maksustada teie töötasu, mida teenite Madalmaades.

  Teie elukohariigiks peetav riik kasseerib tavaliselt sisse seal tasumisele kuuluva maksu, võrreldes teises riigis makstud maksuga. Pidage silmas, et enamiku topeltmaksustamise vältimise lepingute puhul on tõenäoliselt olemas eri eeskirjad, kui teie tööandjaks on mõni ametiasutus.

  Konkreetse vastuse saamiseks tutvuge alati riikide (teie juhtumi puhul Prantsusmaa ja Madalmaad) vahel sõlmitud asjaomase maksustamise alase lepinguga või võtke ühendust riiklike maksuasutustega.

 • Elan ja töötan (füüsilisest isikust ettevõtjana) riigis A ning olen end lähetanud riiki B ühe aasta kestvaks projektiks. Eeldatavasti jään ma riigi A maksuresidendiks, kui säilitan sealse sotsiaalkindlustuse?

  MITTE TINGIMATA. Tõenäoliselt saab teist riigi B maksuresident, kui jääte sinna kauemaks kui kuueks kuuks maksuaasta jooksul.

  Teie staatus seoses maksustamisega sõltub riikide A ja B riiklikest õigusaktidest ning nende vahel sõlmitud võimalikest topeltmaksustamise vältimise kokkulepetest. Kuid tavaliselt saadakse maksuresidendiks selles riigis, kus töötatakse üle kuue kuu.

  See on vaid kokkuvõte kõige üldisematest eeskirjadest. Kindla vastuse saamiseks uurige asjakohaseid maksukokkuleppeid või võtke ühendust riiklike maksuametite või Euroopa töönõustajaga.

 • Sel aastal saadeti mind neljaks kuuks tööle teise ELi riiki. Kus ma pean tasuma tulumaksu?

  Kuna lähetus kestis vähem kui kuus kuud, jätkate tõenäoliselt maksu maksmist oma koduriigis (riigis, kus te tavaliselt töötate). Tavaliselt ei pea te maksma vastuvõtvas riigis mingit tulumaksu, välja arvatud juhul, kui:

  • teie tööandjal on selles riigis alaline esindus, või
  • teid lähetati tööle teises riigis asuva tööandja juurde.

  Kui kumbki kriteerium ei ole täidetud, võidakse vastuvõtva riigi seaduste alusel nõuda, et teie lähetuse ajal saadud palgast arvestataks maks maha.

  Kuid kui nii juhtub, peaks teil olema võimalik see vastuvõtvalt riigilt vastavalt vastuvõtva riigi ja teie koduriigi vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingu tingimustele tagasi nõuda.

  Pidage silmas, et enamiku topeltmaksustamise vältimise lepingute puhul on tõenäoliselt olemas eri eeskirjad, kui teie tööandjaks on mõni ametiasutus.

  See on vaid kokkuvõte kõige üldisematest eeskirjadest. Kindla vastuse saamiseks uurige asjakohaseid maksukokkuleppeid või võtke ühendust riiklike maksuametite või Euroopa töönõustajaga.

 • Mind on lähetatud aastaks välismaale ning mul on palutud maksta tulumaksu vastuvõtvas riigis. Kas mul on õigus saada seal maksualandusi/-soodustusi?

  Kui olete elanud teises ELi liikmesriigis terve aasta, peetakse teid tavaliselt seal maksuresidendiks. See tähendab, et riik peaks teile võimaldama samu maksuvähendusi ja -soodustusi, nagu oma kodanikele – isegi siis, kui need hõlmavad väljaspool riigi piire tehtud kulutusi.

  Seega, kui teid vastuvõttev riik pakub maksusoodustust näiteks lapsehoiutasude pealt, peaksite saama maksudest maha arvata mis tahes lapsehoiutasud, mis on makstud teie koduriigis.

 • Kuulun ühe ELi liikmesriigi avalikku teenistusse ja töötan teises ELi liikmesriigis. Kus pean tasuma tulumaksu?

  See sõltub kahepoolsest maksukokkuleppest teie tööandjaks oleva riigi ning selle riigi vahel, kus te töötate (vastuvõttev riik). Enamik ELi liikmesriike kohaldab eeskirju, mille kohaselt maksate avaliku teenistujana makse üksnes teie tööandjaks olevas riigis.

  Erand: võib juhtuda, et peate vastuvõtvas riigis makse maksma juhul, kui teie tööandja nõuab teilt seal töötamist ning te olete kas:

  • vastuvõtva riigi kodanik või
  • asunud vastuvõtvasse riiki elama mitte üksnes seal avaliku teenistujana töötamise eesmärgil.

  See on vaid kokkuvõte kõige üldisematest eeskirjadest. Mõnedes rahvusvahelistes maksualastes lepingutes võib esineda erandeid. Küsige oma kohalikult maksuametilt või Euroopa töönõustajalt ning tutvuge asjakohase kahepoolse maksukokkuleppega.

 • Olen avalik teenistuja ja töötan praegu välismaal. Minu koduriik maksab mulle palka ning ka maksustab seda. Kas mul on õigus samaväärsetele maksudest mahaarvamistele, nagu minu kolleegidel, keda ei ole välismaale tööle lähetatud?

  JAH – tavaliselt on teil õigus samasugustele maksusoodustustele, nagu teie vastuvõtva riigi residentidel, kuigi võib esineda erandeid, kui teie sissetulek ei moodusta enamust teie leibkonna sissetulekust näiteks juhul, kui teie abikaasa töötab ja teenib tulu samuti vastuvõtvas riigis ning kui tal on õigus taotleda seal samasuguseid soodustusi.

  Näiteks:

  • kui teie koduriigis kehtib lastehoiutasu puhul maksudest mahaarvamine, siis on teil õigus maha arvata samaväärne summa mis tahes lastehoiutasudelt, mida maksate vastuvõtvas riigis.
  • kui teie koduriigis kehtib eluasemelaenu intressi puhul maksudest mahaarvamine, siis on teil õigus nõuda asjaomast mahaarvamist seoses mis tahes eluasemelaenu intressiga, mida maksate vastuvõtvas riigis ostetud eluasemelaenu puhul.

  Mingil juhul ei kohaldata mahaarvamisi mõlemas riigis.

  Kui tunnete end diskrimineerituna, peaksite oma kaebusega pöörduma riiklike ametiasutuste poole. Sõltuvalt probleemi olemusest võite samuti abi küsida ELi kodanike abiteenistustelt.

 • Kui ma olen oma töötushüvitised kandnud üle välismaale ning viibin seal kolm kuud, kas pean maksma seal tulumaksu?

  Tõenäoliselt mitte – sõltuvalt teie tavapäraseks elukohaks oleva riigi ja teie sihtkohaks oleva riigi vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingust võidakse teilt nõuda maksude maksmist ainult riigis, mis maksab teile töötushüvitist. Üksikasjaliku teabe saamiseks rahvusvaheliste maksuküsimuste kohta küsige nõu oma maksuametilt ja uurige asjaomaste riikide vahel sõlmitud kahepoolset makse käsitlevat lepingut.

 • Olen pensionär ja elan aastas viis kuud teises ELi liikmesriigis. Kas pean seal maksma tulumaksu?

  Kogu ELi hõlmav seadus piiriüleste pensionite maksuküsimustes puudub. On vaid riiklikud maksuseadused ja maksulepingud. Enamikel juhtudel peate tulumaksu maksma vaid riigis, kus on teie peamine elukoht. Mõned riigid võivad teid käsitada maksuresidendina ning seetõttu teid ka maksustada, kui viibite seal igal aastal viis kuud. Kuid olukorra tasakaalustamiseks saab teid vastavalt teie koduriigi ja vastuvõtva riigi vahel sõlmitud maksulepingule käsitada ainult oma koduriigi residendina.

  Sõltumata sellest, kas te olete vastuvõtva riigi resident või mitte, kui saate riiklikku pensionit, olles varem töötanud avalikus teenistuses, peate tavaliselt maksma oma pensionilt makse ainult riigile, kes maksab teile pensionit.

  See on vaid kokkuvõte üldisest reeglist. Reeglil võib olla erandeid teatavate rahvusvaheliste maksukonventsioonide puhul. Võtke ühendust kohaliku maksuametiga / kohalike maksuametitega.

 • Kas riik, kust saan dividende, saab nende suhtes kehtestada kõrgema maksumäära vaid seetõttu, et ma elan teises riigis?

  EI – ELi võrdse kohtlemise põhimõte kehtib dividendide, intresside ja muu väärtpaberitulu suhtes kehtestatavate maksude puhul. Riik, kust dividende makstakse, ei saa kohaldada kõrgemat maksumäära üksnes sellepärast, et need suunatakse välismaale – välja arvatud juhul, kui teie elukohariik annab teile kõrgema maksumäära tõttu maksusoodustusi, et vältida teie diskrimineerimist.

Lisateave selle teema kohta
Tulumaks välismaal
ELi õigusaktid
Avalikud arutelud