Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 25/04/2017

Najczęściej zadawane pytania - Podatek dochodowy za granicą

 • Zaoferowano mi roczną pracę w firmie w innym kraju UE. Czy będę musiał zapłacić podatek od dochodu uzyskanego w tym kraju?

  TAK – Jest to bardzo prawdopodobne. Jeśli przebywasz w danym kraju przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku, kraj ten może uznać Cię do celów podatkowych za osobę w nim zamieszkałą (rezydenta podatkowego). Może zatem opodatkować Twoje dochody uzyskane w tym kraju, a także ma prawo opodatkować Twoje dochody uzyskane na całym świecie. Powinieneś dowiedzieć się, czy w nowym kraju zostaniesz uznany za rezydenta podatkowego, oraz uzyskać więcej informacji na temat obowiązujących stawek i odliczeń podatkowych. Powinieneś również sprawdzić, czy wynagrodzenie uzyskane w nowym kraju zostanie opodatkowane w Twoim kraju pochodzenia oraz czy w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między tymi dwoma krajami przewidziano ulgi.

 • Zaoferowano mi pracę w Belgii, jednak zamierzam nadal mieszkać we Francji i codziennie dojeżdżać do pracy. W jakim kraju będę płacić podatki?

  Jako pracownik transgraniczny będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy w Belgii, gdzie belgijski urząd skarbowy prawdopodobnie potrąci odpowiednią kwotę od Twojego wynagrodzenia. Ponieważ jednak masz status rezydenta podatkowego we Francji, to we Francji będziesz musiał zadeklarować i zapłacić podatek od swoich dochodów uzyskanych na całym świecie, w tym wynagrodzenia otrzymywanego w Belgii. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania zazwyczaj podatek zapłacony w Belgii zostanie uwzględniony przy określaniu wysokości podatku należnego we Francji.

  Zapoznaj się z dwustronną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Francją a Belgią, aby dowiedzieć się, czy przysługuje Ci status „pracownika transgranicznego". Jeśli tak, powinieneś zostać opodatkowany tylko we Francji. Warto również zapoznać się francusko-belgijskim protokołem dotyczącym pracowników transgranicznych.

  Możesz również skontaktować się z urzędem skarbowym w Belgii i we Francji lub transgranicznym partnerstwem europejskich służb zatrudnienia w Twoim regionie, aby dowiedzieć się, jakie przepisy mają zastosowanie w Twojej sytuacji.

 • Jestem pracownikiem transgranicznym. Czy w kraju zamieszkania, gdzie mam status rezydenta podatkowego, mogę ubiegać się o ulgi podatkowe za składki, które opłaciłem na pracowniczy program emerytalny w swoim kraju zatrudnienia?

  TO ZALEŻY. Jeśli otrzymujesz dochód za pracę w jednym kraju, to kraj ten prawdopodobnie będzie musiał przyznać Ci wszystkie ulgi podatkowe w odniesieniu do dochodów z zatrudnienia, które przyznawane są mieszkańcom tego kraju. Będzie to obejmować ulgi podatkowe za składki, które opłaciłeś na pracownicze programy emerytalne, jeśli tego rodzaju ulgi są dostępne dla mieszkańców tego kraju, bez względu na to, gdzie składki te były opłacane.

  Jeśli korzystasz z ulg podatkowych za składki na pracowniczy program emerytalny w kraju, w którym pracujesz, nie będziesz już mógł skorzystać z takiego odliczenia w kraju zamieszkania.

  Zasady równego traktowania oznaczają, że kraj, w którym pracujesz, i Twój kraj zamieszkania muszą traktować Cię tak samo, jak własnych mieszkańców i osoby pracujące na ich terytorium. Nie są one jednak zobowiązane zapewnić Ci lepszych warunków.

 • Jestem pracownikiem transgranicznym i płacę podatki w kraju, w którym pracuję. Czy przysługują mi tam ulgi podatkowe?

  To zależy od tego, czy uzyskujesz jakiekolwiek inne dochody w kraju, w którym mieszkasz, a także od zasad dotyczących ulg podatkowych, które mają zastosowanie do mieszkańców kraju, w którym pracujesz.

  Warto zasięgnąć porady w swoim urzędzie skarbowym. Podstawowe informacje możesz również uzyskać od europejskiego doradcy ds. zatrudnienia.

  Zasadniczo większość krajów UE w różny sposób opodatkowuje osoby mające status rezydenta podatkowego w danym kraju i osoby niemające takiego statusu.

  Jako pracownik transgraniczny możesz nie być uprawniony do ulgi podatkowej przewidzianej dla mieszkańców kraju, w którym pracujesz, jeśli uzyskujesz (lub w niektórych przypadkach jeśli Twój małżonek uzyskuje) dochód w innym kraju i jeżeli kraj, w którym pracujesz, uzna, że uzyskujesz tam cały lub prawie cały dochód.

  Jednak jeśli uzyskujesz wszystkie lub prawie wszystkie swoje dochody w kraju, w którym pracujesz, zgodnie z przepisami UE kraj ten ma obowiązek przyznania Ci ulg podatkowych, które są dostępne dla mieszkańców tego kraju. Może to oznaczać, że przyznano by Ci ulgi w odniesieniu do płatności dokonywanych w Twoim kraju zamieszkania. Na przykład jeśli opłacasz składki do dodatkowego systemu emerytalnego w kraju zamieszkania, powinieneś mieć prawo do odliczenia tych składek w kraju, w którym pracujesz, jeśli kraj ten dopuszcza odliczenie od podatku składek wpłacanych do takiego systemu.

  Niektóre kraje przyznają pracownikom transgranicznym fikcyjny status rezydenta podatkowego, jednak warunki są różne w poszczególnych krajach. Jeśli masz taki status, możesz korzystać z takich samych ulg i odliczeń, jak osoby zamieszkałe w kraju, w którym pracujesz.

  Przed rozpoczęciem pracy w innym kraju warto zapoznać się z mającymi zastosowanie przepisami. Warto również sprawdzić odpowiednie orzecznictwo odnoszące się do podobnych sytuacji.

  Jeśli skorzystasz z odliczeń i ulg podatkowych w kraju, w którym pracujesz, nie będziesz już mógł skorzystać z nich w swoim kraju zamieszkania.

 • Mój francuski pracodawca oddelegował mnie do pracy w Holandii. Gdzie zapłacę podatek?

  Prawdopodobnie zachowasz status rezydenta podatkowego tylko we Francji, gdzie będziesz musiał zapłacić podatek od swoich dochodów uzyskiwanych na całym świecie, pod warunkiem że:

  • okres oddelegowania nie jest dłuższy niż 6 miesięcy
  • Twojego wynagrodzenia nie wypłaca pracodawca z siedzibą w Holandii
  • Twoje wynagrodzenie nie jest powiązane z jakimkolwiek oddziałem firmy lub inną działalnością o charakterze stałym, które prowadzi Twój pracodawca w Holandii.

  Jednak jeśli wszystkie te warunki nie zostaną spełnione, możesz zostać opodatkowany w Holandii – przynajmniej w odniesieniu do dochodu uzyskanego podczas okresu oddelegowania.

  Jeśli będziesz przebywał w Holandii dłużej niż 6 miesięcy, prawdopodobnie zostaniesz tam uznany za rezydenta podatkowego i będziesz musiał tam zapłacić podatki od całości Twojego dochodu. W większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarto decydujące postanowienie, na mocy którego możesz zostać uznany za rezydenta podatkowego tylko w jednym kraju. Ma ono pozwolić uniknąć sytuacji, w których obydwa kraje uznałyby daną osobę za rezydenta podatkowego. Na mocy tego postanowienia możesz zostać uznany za rezydenta podatkowego w swoim kraju pochodzenia, nawet jeśli mieszkasz i pracujesz w innym kraju, pod warunkiem że masz w nim stałe miejsce zamieszkania i łączą Cię z nim silne więzi osobiste i ekonomiczne (np. mieszkają w nim Twój małżonek i Twoje dzieci, a Ty przyjeżdżasz tam regularnie w weekendy).

  Zatem jeżeli masz status rezydenta podatkowego we Francji, Holandia nie może opodatkować Twoich dochodów uzyskanych na całym świecie, natomiast może opodatkować Twoje dochody z pracy w Holandii.

  Kraj, w którym masz rezydencję podatkową, na ogół odliczy od należnego podatku podatek zapłacony w innym kraju. Należy pamiętać, że na mocy większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą obowiązywać inne zasady obowiązują , w przypadku gdy Twoim pracodawcą jest organ publiczny.

  Szczegółowe informacje można uzyskać, zapoznając się z odpowiednią umową podatkową zawartą między odpowiednimi krajami (Francja i Holandia w Twoim przypadku) lub kontaktując się z odpowiednim krajowym organem podatkowym.

 • Mieszkam i pracuję (na własny rachunek) w kraju A i „oddelegowałem się" do pracy w kraju B na okres jednego roku w celu zrealizowania tam pewnego projektu. Zakładam, że dopóki obejmuje mnie system zabezpieczenia społecznego w kraju A, będę również uznawany za rezydenta podatkowego w tym kraju?

  NIEKONIECZNIE. Prawdopodobnie zostaniesz uznany za rezydenta podatkowego kraju B, jeśli przebywasz tam dłużej niż 6 miesięcy w roku.

  Twój status podatkowy zależy od przepisów krajów A i B oraz od postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez te kraje. Jednak zazwyczaj status rezydenta podatkowego nabywa się po przepracowaniu w danym kraju 6 miesięcy.

  Pamiętaj, że mogą istnieć wyjątki od tej najpowszechniej stosowanej zasady. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z odpowiednią umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub skontaktuj się z krajowym organem podatkowym bądźeuropejskim doradcą ds. zatrudnienia.

 • W tym roku wysłano mnie na 4 miesiące do pracy w innym kraju UE. Gdzie powinienem zapłacić podatek dochodowy?

  Ponieważ zostałeś oddelegowany na okres krótszy niż 6 miesięcy, prawdopodobnie będziesz nadal płacić podatek w kraju pochodzenia (czyli w kraju, w którym pracujesz na stałe). Z reguły nie musisz płacić podatku dochodowego w kraju przyjmującym, chyba że:

  • Twój pracodawca ma stałą siedzibę w tym państwie lub
  • zostałeś oddelegowany do pracy dla pracodawcy mającego siedzibę w tym państwie.

  Nawet jeśli żaden z powyższych warunków nie został spełniony, możesz mieć obowiązek opłacenia w kraju przyjmującym podatku od dochodu uzyskanego podczas okresu oddelegowania.

  Gdyby do tego doszło, powinieneś być w stanie ubiegać się o zwrot podatku od państwa przyjmującego, zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez kraj przyjmujący i kraj pochodzenia.

  Należy pamiętać, że na mocy większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą obowiązywać inne zasady w przypadku gdy Twoim pracodawcą jest organ publiczny.

  Pamiętaj, że mogą istnieć wyjątki od tej najpowszechniej stosowanej zasady. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z odpowiednią umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub skontaktuj się z krajowym organem podatkowym bądźeuropejskim doradcą ds. zatrudnienia.

 • Oddelegowano mnie na rok za granicę i muszę zapłacić podatek dochodowy w kraju, w którym pracowałem (kraju przyjmującym). Czy przysługują mi tam odliczenia/ulgi podatkowe?

  Po spędzeniu całego roku w innym kraju UE zazwyczaj zostaniesz uznany za rezydenta podatkowego tego kraju. W związku z tym kraj ten powinien zapewnić Ci takie same ulgi i odliczenia, jakie zapewnia swoim obywatelom – nawet jeśli odnoszą się one do wydatków poniesionych poza jego granicami.

  Zatem jeśli Twój kraj przyjmujący np. zezwala na odliczenie od podatku kosztów opieki nad dziećmi, powinieneś być w stanie odliczyć takie koszty poniesione w kraju pochodzenia.

 • Jestem urzędnikiem służby cywilnej zatrudnionym przez administrację jednego kraju UE i pracującym w innym kraju UE. Gdzie powinienem zapłacić podatek dochodowy?

  Zależy to od zapisów dwustronnej umowy podatkowej zawartej między krajem, który Cię zatrudnia (krajem pochodzenia), a krajem, w którym pracujesz (krajem przyjmującym). Większość krajów UE stosuje zasadę, zgodnie z którą jako urzędnik służby cywilnej płacisz podatki tylko w kraju, który Cię zatrudnia.

  Wyjątek: być może będziesz musiał zapłacić podatek w kraju przyjmującym, jeśli Twój pracodawca wymaga od Ciebie, abyś tam pracował, i w przypadku gdy:

  • jesteś obywatelem kraju przyjmującego lub
  • przeprowadziłeś się do niego nie tylko w związku z podjęciem tam pracy w charakterze urzędnika służby cywilnej.

  Taka jest najpowszechniej stosowana zasada. Niektóre międzynarodowe porozumienia podatkowe mogą zawierać wyjątki od niej. Zasięgnij informacji w urzędzie skarbowym lub u europejskiego doradcy ds. zatrudnienia. Możesz również sprawdzić, co przewiduje odpowiednia dwustronna umowa podatkowa.

 • Jestem urzędnikiem służby cywilnej i obecnie pracuję za granicą. Mój kraj pochodzenia wypłaca mi wynagrodzenie, z którego automatycznie potrąca odpowiedni podatek. Czy przysługują mi takie same ulgi podatkowe, jak moim współpracownikom, którzy w przeciwieństwie do mnie nie zostali oddelegowani za granicę?

  TAK – Powinny Ci przysługiwać takie same ulgi podatkowe, jak mieszkańcom Twojego kraju pochodzenia – jednak istnieją pewne wyjątki, np w przypadku gdy Twoje wynagrodzenie nie stanowi całkowitego dochodu Twojego gospodarstwa domowego (np. jeśli Twój małżonek również pracuje i uzyskuje dochód w kraju przyjmującym i jeśli ma w nim prawo do podobnych odliczeń).

  Przykładowo:

  • Jeśli Twój kraj pochodzenia zezwala na odliczanie od podatku kosztów opieki nad dziećmi, musi zapewnić Ci możliwość odliczenia odpowiedniej kwoty z tytułu opłat za opiekę nad dziećmi ponoszonych przez Ciebie w kraju przyjmującym.
  • Jeśli Twój kraj pochodzenia zezwala na odliczanie od podatku odsetek od kredytów hipotecznych, musi zapewnić Ci możliwość odliczenia odpowiedniej kwoty z tytułu odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Ciebie na zakup mieszkania w kraju przyjmującym.

  W żadnym przypadku nie będzie przysługiwać Ci prawo do skorzystania z systemów ulg podatkowych obu krajów.

  Jeśli uważasz, że jesteś dyskryminowany, powinieneś zwróć się w tej sprawie do odpowiednich władz krajowych. Zależnie od tego, jaki jest konkretnie charakter problemu, możesz również skorzystać z usług pomocy dla obywateli UE.

 • Jeśli przeniosę swój zasiłek dla bezrobotnych za granicę i będę tam przebywać przez 3 miesiące, czy będę musiał płacić tam podatek dochodowy?

  PRAWDOPODOBNIE NIE – Zależy to od umowy w sprawie podwójnego opodatkowania zawartej między krajem Twojego zamieszkania a krajem, do którego się przeprowadzasz. Być może będziesz musiał opłacać podatek tylko w kraju, który wypłaca Ci zasiłek dla bezrobotnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kwestii międzynarodowych rozliczeń podatkowych, warto skontaktować się z urzędem skarbowym lub zapoznać się z dwustronnymi umowami podatkowymi zawartymi między poszczególnymi krajami.

 • Jestem emerytem i przez 5 miesięcy w roku mieszkam w innym kraju UE. Czy muszę tam płacić podatek dochodowy?

  Nie istnieją ogólnounijne przepisy regulujące kwestie podatkowe związane z transgranicznymi emeryturami. Istnieją tylko krajowe przepisy podatkowe i dwustronne umowy podatkowe. W większości przypadków musisz zapłacić tylko podatek dochodowy w kraju, w którym znajduje się Twoje główne miejsce zamieszkania. Jeśli przebywasz przez okres dłuższy niż 5 miesięcy w roku w danym kraju, może zdarzyć się, że kraj ten uzna Cię za rezydenta podatkowego i w związku z tym opodatkuje. Jednak umowa o unikaniu podwójnego podatowania zawarta przez kraj pochodzenia i kraj przyjmujący przewiduje, że możesz być uznany za rezydenta podatkowego tylko w swoim kraju pochodzenia.

  Jeśli otrzymujesz emeryturę w sektorze publicznym (z tytułu pracy w charakterze urzędnika służby cywilnej), zwykle musisz nadal płacić podatki od emerytury krajowi, który Ci ją wypłaca, niezależnie od tego, czy jesteś rezydentem podatkowym kraju przyjmującego czy nie.

  Taka jest najpowszechniej stosowana zasada. Niektóre międzynarodowe umowy podatkowe mogą zawierać wyjątki od niej. Warto skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym.

 • Czy kraj, z którego otrzymuję dywidendy, może opodatkować je według wyższej stawki tylko dlatego, że mieszkam w innym kraju?

  NIE – Zasada równego traktowania w UE odnosi się do opodatkowania dywidend, odsetek i innych dochodów z papierów wartościowych. Kraj, który wypłaca Ci dywidendy, nie może opodatkować ich według wyższej stawki, tylko dlatego że są one wysyłane za granicę – chyba że Twój kraj zamieszkania w trosce o to, abyś nie był dyskryminowany, przyzna Ci ulgę podatkową w związku z tym podwyższonym podatkiem.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Podatek dochodowy za granicą
Prawo UE
Konsultacje publiczne