Ostatnio sprawdzono : 18/09/2018

Świadczenie usług za granicą

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jeśli prowadzisz zarejestrowaną działalność usługową (np. jako architekt lub przewodnik) w swoim kraju, możesz świadczyć te usługi również w innym kraju UE i nie musisz w tym celu otwierać oddziału lub zakładać nowej firmy za granicą.

Jest to możliwe w sytuacji, gdy zamierzasz:

W zasadzie powinieneś mieć możliwość świadczenia usług w innym państwie członkowskim UE bez koniecznościzastosowania się do wszystkich procedur administracyjnych i przepisów tego kraju (jak np. uprzednie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności). Może się jednak okazać, że będziesz musiał powiadomić odpowiednie organy publiczne o swoim zamiarze świadczenia usług w tym kraju. Inny kraj musi mieć uzasadnione powody, by stosować własne wymogi.

Jeśli wystąpią trudności z władzami publicznymi, można zwrócić się o pomoc do naszego serwisu udzielającego pomocy i porad .

Uwaga: Jeśli oferujesz usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne, będą one zawsze podlegać opodatkowaniudefren w kraju, którego obywatelem jest klient. W przypadku osób niepodlegających opodatkowaniu jest to kraj, w którym mają swoją siedzibę, stały adres lub w którym najczęściej przebywają. W przypadku klientów będących firmami jest to kraj, w którym firma ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w którym korzysta z danej usługi.

Jednak nie możesz z góry zakładać, że w danym kraju będziesz miał prawo do świadczenia usług bez założenia tam firmy. To, czy możesz tam świadczyć usługi, będzie zależeć głównie od tego, jak często, przez jaki okres i jak regularnie zamierzasz to robić.

Poza tym w niektórych sektorach mogą obowiązywać inne zasady. Przykłady to:

Jeśli chcesz zarejestrować firmę w innym kraju UE, obowiązuje Cię wymóg przestrzegania przepisów tego kraju dotyczących założenia/rejestracji spółki zależnej, oddziału lub agencji oraz większości przepisów tego kraju dotyczących zakładania działalności gospodarczej, w tym spełnienie wymogu uznania kwalifikacji zawodowych i uzyskania niezbędnych zezwoleń. Zgodność z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi normami również może być wymagana.

Informacji o tym, jak postąpić w konkretnym przypadku, udzieli Ci pojedynczy punkt kontaktowy w kraju, w którym zamierzasz świadczyć usługi.

Pojedyncze punkty kontaktowe udzielają informacji w języku urzędowym kraju, w którym się znajdują.  Wiele z nich udostępnia informacje również w innych językach. Zakres informacji i usług oferowany w poszczególnych punktach kontaktowych może być różny.

Wybierz kraj:


Równe traktowanie klientów w całej UE

Przepisy UE zakazują traktowania usługobiorców w sposób dyskryminujący ze względu na obywatelstwo lub kraj zamieszkania. Oznacza to, że:

Jeśli w celu świadczenia usługi na rzecz klienta za granicą musisz wyjechać do innego kraju, być może poniesiesz dodatkowe koszty, np. z tytułu magazynowania lub dopełnienia procedur administracyjnych. Takie dodatkowe koszty mogłyby uzasadniać wyższe ceny dla klientów zagranicznych.

Nie wiesz, na czym polega dyskryminacja?

Jeśli obawiasz się, że sprzedawca bezprawnie Cię dyskryminuje albo że Ty sam stosujesz dyskryminujące praktyki wobec swoich klientów, zwróć się do odpowiedniego punktu kontaktowego [178 KB] w swoim kraju.Punkt kontaktowy

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Twój doradca EURES

Doradcy EURES mogą udzielić Ci informacji na temat warunków pracy oraz pomóc dopełnić formalności wymaganych podczas rekrutacji w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: