Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 04/01/2023

Na czym polegają inwestycje transgraniczne w UE

Na czym polegają inwestycje w innym kraju UE

Jeżeli Twoja firma mająca siedzibę w UE inwestuje kapitał w innym kraju UE, np. kupuje nieruchomości lub udziały, Twoje interesy są chronione unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony inwestycji. Inwestycje transgraniczne obejmują m.in.:

Ochrona Twoich inwestycji w UE

Traktaty UE zapewniają inwestorom wysoki poziom ochrony. Oznacza to, że w szczególnych przypadkach en zakazane en są działania państw UE, które w nieuzasadniony sposób uniemożliwiają inwestycje lub do nich zniechęcają. Ochrona inwestycji oznacza również, że można dochodzić swoich praw przed niezależnym sędzią krajowym. 

Oprócz ochrony gwarantowanej przez te ogólne przepisy UE inwestorzy transgraniczni działający w dowolnym sektorze działalności (usługi finansowe, transport, energetyka, telekomunikacja, zamówienia publiczne, kwalifikacje zawodowe, własność intelektualna lub prawo spółek) są również chronieni szczególnymi przepisami w tych dziedzinach.

Przepisy UE umożliwiają jednak krajom UE regulowanie rynków w interesie publicznym w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem, prawami socjalnymi, ochroną konsumentów lub ochroną środowiska. Może to mieć konsekwencje dla inwestorów. W niektórych przypadkach organy krajowe mogą nakładać pewne ograniczenia. Ograniczenia w swobodnym przepływie kapitału lub w swobodzie przedsiębiorczości są zakazane, chyba że są uzasadnione jednym z powodów wymienionych w odnośnych en przepisach UE en . Zakazane ograniczenia obejmują m.in.: 

Uwaga

W zależności od rodzaju inwestycji i kraju, w którym inwestujesz, mogą obowiązywać szczególne przepisy krajowe. Organy krajowe mogą nakładać ograniczenia w pewnych okolicznościach i pod pewnymi warunkami, ale zawsze muszą przestrzegać przepisów UE. 

Cykl życia inwestycji 

Unijne przepisy dotyczące rynku wewnętrznego regulują i chronią inwestycje transgraniczne w całym cyklu ich życia. Jeśli inwestujesz w innym kraju UE, masz prawo do:

W jaki sposób możesz dochodzić swoich praw jako inwestor? 

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa nie są przestrzegane, możesz skorzystać z różnych środków dochodzenia roszczeń. 

Rozwiązania pozasądowe 

Twoje prawa są chronione w ramach kilku procedur publicznych, które mają na celu zapobieganie naruszeniom (naruszenia prawa UE) i rozwiązywanie problemów, jakie inwestorzy mogą napotkać w kontaktach z organami krajowymi. Na przykład możesz skorzystać z procedur przewidzianych przez neutralne organy pozasądowe, które pomogą w rozstrzygnięciu Twojej skargi. 

Wniesienie sprawy do sądu

Możesz skorzystać z możliwości wszczęcia formalnego postępowania sądowego zgodnie z przepisami UE, wnosząc sprawę do sądów krajowych w kraju inwestycji. Sędziowie krajowi odgrywają szczególną rolę i ponoszą szczególną odpowiedzialność w zakresie ochrony inwestycji, ponieważ są odpowiedzialni za egzekwowanie prawa UE w swoim kraju.

Skarga formalna

Możesz również złożyć skargę do Komisji Europejskiej, korzystając z formularza skargi dotyczącej naruszenia prawa Unii , aby zgłosić potencjalne naruszenia. Komisja Europejska może podjąć działania następcze, wszczynając postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego en .

Zobacz również

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: