Ostatnio sprawdzono: 26/03/2021

Zgłaszanie praktyk antykonkurencyjnych

Jak zgłosić zachowanie niezgodne z zasadami konkurencji?

Jeśli spotkasz się z praktykami handlowymi, które mogą ograniczać konkurencję, możesz o tym powiadomić odpowiedni urząd. Jeżeli przypadek jest szczególny i ogranicza się do kraju lub obszaru, na którym zamieszkujesz, bądź też dotyczy nie więcej niż trzech innych krajów UE, najpierw skontaktuj się ze swoim krajowym organem ds. konkurencji.

Krajowe organy ds. konkurencji:

  Masz więcej pytań?

  Jeżeli chcesz sprawdzić, czy rzeczywiście masz do czynienia z praktykami antykonkurencyjnymi, możesz skontaktować się z Komisją Europejską, wysyłając e-mail na adres: comp-market-information@ec.europa.eu, lub wysłać list na adres:

  Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji
  Rejestr praktyk monopolistycznych
  B-1049 Bruksela, Belgia

  Jeśli podejrzewasz, że Twoja firma uczestniczy w kartelu lub w innych działaniach ograniczających konkurencję, pamiętaj o tym, że pierwsze przedsiębiorstwo, które przedstawi dowody na istnienie kartelu, może otrzymać całkowite zwolnienie z kar! (zobacz: program łagodzenia karen)

  Pierwszy kontakt z Komisją Europejską należy nawiązać, wysyłając faks na numer: +32 2 2994585 albo dzwoniąc pod numery telefonów: +32 2 2984190 lub +32 2 2984191.

  Roszczenia o odszkodowanie

  Możesz złożyć wniosek o odszkodowanie, jeśli jesteś w stanie udowodnić, że Twoja firma zapłaciła za dużo lub utraciła dochody z powodu działalności kartelu lub nadużycia pozycji dominującej na rynku. Istnieje prawne domniemanie, że działalność karteli powoduje szkody.

  Ile masz czasu na złożenie wniosku?

  Masz 5 lat (od momentu, kiedy dowiedziałeś się o naruszeniu) na złożenie wniosku o odszkodowanie lub rok od wydania przez organ ds. konkurencji decyzji kończącej postępowanie w tej sprawie (w niektórych przypadkach kraje członkowskie dopuszczają okres dłuższy niż rok).

  Ujawnianie dowodów

  Sądy krajowe w państwach członkowskich mogą nakazać przedsiębiorstwom ujawnienie istotnych dowodów, jeżeli ofiary domagają się odszkodowania. Jeśli Twoja firma ma obowiązek ujawnienia dowodów, wszelkie poufne informacje handlowe przekazane w związku ze sprawą znajdują się pod ochroną.

  Dowody dotyczące naruszenia w skali międzynarodowej

  Decyzje kończące postępowanie w sprawie naruszenia podjęte przez krajowe organy ds. konkurencji mogą zostać przedstawione jako dowód przed sądami krajowymi w innych państwach członkowskich UE. Wzmacnia to Twoją pozycję, jeżeli ubiegasz się o odszkodowanie.

  Przerzucanie nadmiernych obciążeń

  Nawet jeśli nie jesteś bezpośrednim klientem przedsiębiorstwa, które popełniło naruszenie, możesz ubiegać się o odszkodowanie za wszelkie nadmierne obciążenia, które przerzucił na Ciebie bezpośredni klient tego przedsiębiorstwa, np. dystrybutor towarów będących przedmiotem kartelu.

  Chociaż musisz wykazać zakres szkody poniesionej w wyniku przerzucenia obciążeń, prawne domniemanie przerzucenia nadmiernego obciążenia chroni Twoje interesy.

  Przykładem przerzucania nadmiernych obciążeń może być przeniesienie strat na inne podmioty: przedsiębiorstwo dokonuje wpłaty, a następnie domaga się zwrotu – przedsiębiorstwo przerzuca je jako zobowiązanie na swoich klientów.

  Współsprawcy naruszenia

  Wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczące w kartelu lub innym porozumieniu antykonkurencyjnym są odpowiedzialne za całość spowodowanej szkody. Jako skarżący możesz wybrać, którą firmę pozwiesz o odszkodowanie.

  Współsprawca naruszenia może uzyskać od innego współsprawcy zwrot, jeżeli zapłaci odszkodowanie przekraczające jego udział. Decyzję co do tego, ile wynosi ten udział i na jakich kryteriach jest on oparty, podejmują sądy zgodnie z przepisami krajowymi.

  Łączenie przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwa określonej wielkości (począwszy od 2,5 mld euro łącznych światowych obrotów) i które prowadzą działalność w UE oraz planują połączenie, muszą zwrócić się o zgodę do Komisji Europejskiejbez względu na to, gdzie znajduje się ich siedziba. Zatwierdzenie połączenia firm będzie zależało od wielkości udziału w rynku, jaki będą mieć w UE połączone przedsiębiorstwa. Zasadniczo nie istnieją ograniczenia w odniesieniu do połączeń między małymi przedsiębiorstwami.

  Pomoc państwa

  Przepisy UE na ogół zabraniają pomocy państwa (która przybiera różne formy, takie jak dotacje, dopłaty do oprocentowania, ulgi podatkowe, gwarancje kredytowe), ponieważ stwarza ona ryzyko postawienia niektórych przedsiębiorstw w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do ich konkurentów, a tym samym powoduje zakłócenie konkurencji.

  Dopuszcza się jednak pomoc państwa, jeśli dotyczy ona:

  Komisja Europejska nadzoruje tego rodzaju pomoc. Jeśli wiesz, że konkretny przypadek pomocy państwa narusza unijne przepisy, możesz to zgłosić za pośrednictwem internetu.

  Powiązane tematy

  Prawo UE

  Skutki brexitu

  Potrzebujesz pomocy lub porady?

  Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

  Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

  Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej , na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

  Więcej usług wsparcia

  Udostępnij tę stronę: