Utolsó frissítés: 23/06/2022

Versenyellenes magatartás bejelentése

A versenykorlátozó magatartás bejelentése

Ha tudomására jut olyan üzleti gyakorlat, amely feltételezhetően korlátozza a piaci versenyt, bejelentést tehet. Ha az eset az Ön országára vagy annak egy területére korlátozódik, vagy legfeljebb három másik EU-országot érint, lépjen kapcsolatba hazájának illetékes hatóságával.

Ország kiválasztása

Ha bizonytalan abban, hogy a feltételezett jogsértés milyen méreteket ölt, forduljon az Európai Bizottsághoz. E-mail cím: comp-market-information@ec.europa.eu en sk

Postai cím: European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgium

A kartellben vagy más versenykorlátozó tevékenységben részt vevő vállalatok közül az, amelyik elsőként bizonyítékokkal igazolja a kartell meglétét, teljes mentességben részesülhet az esedékes bírságok megfizetése alól (lásd: engedékenységi program en ).

Ilyen ügyekben közvetlenül az Európai Bizottsághoz lehet fordulni a következő faxszámon: 32 2 2994585, illetve telefonszámokon: 32 2 2984190 vagy 32 2 2984191.

Kártérítés igénylése

Ön kártérítésre jogosult, ha igazolni tudja, hogy vállalkozásának többletkiadásai keletkeztek vagy cége kevesebb bevételre tett szert más vállalatok kartellbe tömörülése vagy a piaci erőfölényükkel való visszaélés miatt. A kartelltevékenység jogi szempontból eleve károsnak vélelmezhető.

Mennyi időn belül kell benyújtani a kártérítési igényt?

A károsult cégnek (attól számítva, hogy tudomást szerzett a jogsértésről) 5 éve van arra, hogy kártérítési igényt nyújtson be, illetve 1 éve a versenyhivatal jogsértéssel kapcsolatos jogerős döntésének időpontjától számítva (bizonyos esetekben a tagállamok 1 évnél tágabb határidőt biztosíthatnak erre).

Bizonyítékok felfedése

Az uniós országok bíróságai kártérítési ügyben elrendelhetik az alperes cégnek, hogy bocsássa rendelkezésre az ügy szempontjából releváns bizonyítékokat – köztük azokat is, amelyek bizalmas üzleti információnak minősülnek. A bíróságnak átadott bizalmas üzleti adatokat védelem illeti meg.

Jogsértés bizonyítása más tagállamokban

Amikor egy nemzeti versenyhivatal jogerős döntést hoz egy jogsértési ügyben, ez a döntés más EU-országok bíróságai előtt bizonyítékként használható fel. Ez a kártérítésért folyamodó peres fél helyzetét erősíti.

Árnövelés áthárítása

Ön a jogsértést elkövető cég közvetett vevőjeként is benyújthat kártérítési igényt, ha a jogsértő cég közvetlen vevője – például kartell által érintett termékek viszonteladója – áthárítja Önre az ártöbbletet.

Bár Önnek bizonyítania kell, hogy ez milyen mértékű kárt okozott vállalkozásának, az ártöbblet áthárításának jogi vélelme az Ön javára szól.

Előfordulhat például, hogy egy vállalkozás veszteséget könyvel el az általa fizetendő magasabb árakból adódóan, és az így keletkezett veszteségét továbbhárítja vevőire.

Csoportos jogsértés

Kartell vagy más versenyellenes megállapodás esetében az abban részt vevő összes vállalkozás felelősséggel tartozik a károk összességéért. A felperes választhat, melyik jogsértő cég ellen indít kártérítési pert.

Egy jogsértő vállalkozás a többi jogsértő vállalat által nyújtandó anyagi ellentételezésre jogosult, ha az általa fizetett kártérítés összeg meghaladja a rá eső részt. Arról, hogy a jogsértő cégek milyen arányban osztoznak a kártérítési kötelezettségen, a bíróság dönt a nemzeti jog rendelkezései alapján.

Vállalategyesülés (összeolvadás)

Ha az EU-ban tevékenységet folytató, bizonyos méretet meghaladó vállalatok (vagyis azok, amelyek összevont teljes forgalma világviszonylatban meghaladja a 2,5 milliárd eurót) egyesülni kívánnak, ehhez az Európai Bizottság jóváhagyását kell kérniük – függetlenül attól, hogy hol található a székhelyük. Az összeolvadás révén létrejövő vállalat várható piaci részesedésétől függ, hogy a Bizottság jóváhagyja-e a vállalategyesülést. A kisméretű vállalkozások összeolvadása rendszerint nem esik korlátozás alá.

Állami támogatás

Az uniós szabályok alapvetően tiltják az állami támogatást (amely lehet vissza nem térítendő támogatás, kamat- vagy adókönnyítés, hitelgarancia stb.), mert fennáll a veszélye, hogy a támogatott cégek előnyhöz jutnak versenytársaikkal szemben, ami versenytorzulást eredményezhet.

Az állami támogatás az alábbi esetekben lehet megengedett:

Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri, hogy az egyes tagországok milyen állami támogatásokat nyújtanak. Ha Önnek tudomására jut olyan állami támogatás, amely feltételezhetően jogellenes, arról bejelentést tehet az erre szolgáló panaszbejelentő űrlapon.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: