Utolsó frissítés:: 20/05/2019

A jövedéki adó megfizetése

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az uniós jogszabályok hatálya 2019. március 30-tól nem terjed ki az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a megerősített kilépési megállapodás más időpontról rendelkezik vagy ha az Európai Tanács és az Egyesült Királyság egyhangúlag úgy dönt, hogy meghosszabbítja a kétéves tárgyalási időszakot. Arról, hogy a kilépés milyen jogi következményekkel jár a vállalkozásokra nézve, itt olvashat bővebben:

Más cégek részére történő értékesítések

Mikor kell megfizetni a jövedéki adót?

Jelentős időbeli különbség van a között, amikor egy termék jövedékiadó-kötelessé válik, illetve amikor ezt a jövedéki adót meg kell fizetni.

A jövedéki termékek többsége az előállítás vagy a kinyerés időpontjában válik jövedékiadó-kötelessé, illetve akkor, amikor azt előállítják vagy behozzák az EU területére.

Az adót azonban gyakorlatilag mindaddig fel lehet függeszteni, azaz mindaddig nem kell befizetni, amíg a terméket szabad forgalomba nem bocsátják. A termék tehát csak a szabad forgalomba bocsátás időpontjában kerül ki az adófelfüggesztés hatálya alól. Figyelem: jövedéki terméket előállítani, tárolni és szállítani jövedéki adó megfizetése nélkül (az adófelfüggesztés ideje alatt) csak az érintett országfrdeen illetékes hatósága által kiadott különleges engedély birtokában lehet.

Ha előre nem látható okból vagy természeti katasztrófa következtében a jövedéki termék – szabad forgalomba bocsátása előtt – megsemmisül vagy helyrehozhatatlanul károsul, nem kell jövedéki adót fizetni utána.

Kinek kell jövedéki adót fizetnie?

Jövedékiadó-köteles:

Jövedéki termékek más EU-országokba történő szállítása jövedéki adó fizetése nélkül

Ahhoz, hogy Ön eladóként jövedéki termékeket szállíthasson úgy, hogy továbbra is érvényben maradjon az adófelfüggesztés (ebben az esetben az adót a vevő fizeti a célországban hatályos adómértéknek megfelelően), be kell tartania a következő szabályokat:

1. szabály – A szállítási kockázatokra vállalt biztosíték

Az a tagállam, ahol a terméket feladják, követelményként írja elő, hogy az EU egész területén érvényes szállítási jövedéki biztosítékot kell nyújtani.

Ezt a biztosítékot nyújthatja Ön mint eladó (adóraktár-engedélyes vagy bejegyzett feladó), de nyújthatja a fuvarozó vagy a vevő is, sőt arra is lehetőség van, hogy a három említett fél közül kettő – vagy mindhárom közösen – egyetemleges szállítási jövedéki biztosítékot nyújtson.

A feladás helye szerinti ország eltekinthet ettől a követelménytől, ha a jövedéki termékeket csakis a határain belül szállítják.

Nincs szükség biztosíték nyújtására az energiatermékek EU-n belüli szállítása esetében sem, ha a szállítás tengeren vagy rögzített csővezetéken keresztül történik, és ehhez az érintett tagállamok is hozzájárulnak.

2. szabály – Elektronikus adminisztratív okmány

A fent említett biztosíték nyújtása mellett Önnek – az egységes jövedékitermék-szállítási és -felügyeleti rendszeren (EMCS)frdeen keresztül – el kell juttatnia egy ún. „elektronikus adminisztratív okmányt" (e-TKO-t) saját országának a jövedéki adó terén illetékes hatóságához (Magyarországon a NAV-hoz).

Az adóhatóság:

  • ellenőrzi az e-TKO-ban megadott adatok érvényességét (például az eladó és a vevő jövedéki engedélyének számát), és egyedi adminisztratív hivatkozási kódot ad ki Önnek;
  • elküldi az e-TKO-t a vevő lakhelye/székhelye szerinti EU-ország illetékes hatóságának (amely továbbítja azt a vevőnek).

A termék elszállítása előtt Önnek ki kell nyomtatnia az adminisztratív hivatkozási kóddal ellátott e-TKO-t, és azt át kell adnia a fuvarozónak.

A szállítás megkezdésének időpontja előtt az e-TKO bármikor törölhető. Ha a fuvarozás már folyamatban van, az EMCS rendszer segítségével módosítani lehet a rendeltetési helyet.

Ha az EMCS rendszer nem érhető el, a terméket – anélkül, hogy jövedéki adót kellene fizetni utána – továbbra is szállítani lehet akkor, ha:

  • a termékhez mellékeltek egy papíralapú okmányt, amely ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint az e-TKO;
  • és a feladó erről a tényről értesíti a feladás helye szerinti ország illetékes hatóságát. Egyes országok előírják, hogy a fuvarozó csak azután indulhat el a szállítmánnyal, hogy erre engedélyt kap.

3. szabály – Az áru átvétele

A vevőnek a szállítás befejeződését követő 5 munkanapon belül átvételi elismervényt kell kiállítania és benyújtania az EMCS rendszeren keresztül. Ezután:

  • a rendeltetési EU-ország illetékes hatósága ellenőrzi az átvételi elismervény érvényességét, majd
  • átvételi jelentést készít, és azt továbbítja a feladás helye szerinti ország illetékes hatóságának, ez utóbbi pedig továbbküldi azt az eladónak, vagyis Önnek.

Amikor Ön kézhez kapja ezt a jelentést, kérelmezheti a biztosíték feloldását.

Ha az eladó betartja ezt a három szabályt, nem kell jövedéki adót fizetnie a szállított termékek után.

Ügyelni kell azonban az átvételi jelentésben feltüntetett mennyiségre. Csak ez után a hatóság által visszaigazolt mennyiség után nem kell jövedéki adót fizetni!

Ha fuvarozás közben a szállítmány egy része megsemmisül vagy helyrehozhatatlanul károsul – és ezt megerősíti annak az országnak az illetékes hatósága, ahol az áru megsemmisült vagy károsult –, a leszállított és az adóhatóság által visszaigazolt mennyiség kiegészíthető ezekkel a megsemmisült vagy károsodott tételekkel.

A jövedéki engedélyszám ellenőrzése

Azt, hogy ügyfelének jövedéki engedélyszáma érvényes-e, a jövedékiadatcsere-rendszer (SEED) honlapján tudja ellenőrizni.

Ha ügyfele érvényes jövedéki engedélyszámmal rendelkezik, a SEED-adatbázisból Ön azt is megtudhatja, hogy ügyfele mely termékek adásvételére jogosult.

Magánfogyasztók részére történő értékesítés

Ha Ön saját országában közvetlenül magánszemélyek részére értékesít jövedéki termékeket, Önnek a saját országában érvényes adókulcsnak megfelelő jövedéki adót kell felszámítania.

Az új járművek kivételével nincs megkötés arra vonatkozóan, hogy magánszemélyek milyen mennyiségben vásárolhatnak árut egy másik uniós tagországban és vihetnek magukkal saját országukba – feltéve, hogy a vásárló a szóban forgó árut személyes használatra, nem pedig viszonteladás céljából szerzi be. A termékadókat (a hozzáadottérték-adótdefren és jövedéki adótdefren) a termék vételára tartalmazza, így azokat más tagállamban már nem kell megfizetni.

Dohány és alkohol

Külön szabályok vonatkoznak azonban egyes jövedékiadó-köteles termékekre, például az alkoholtartalmú italokra és a dohánytermékekre. A magánszemélyek által az egyik EU-országban vásárolt és egy másik EU-országba szállított jövedéki termékek esetében az az alapszabály, miszerint nem kell jövedéki adót fizetni a célországban, csak akkor érvényes, ha a kérdéses árut a vásárló:

Annak megállapítására, hogy a magánszemélyek által vásárolt termék valóban személyes használatra szolgál, a tagállamoknak figyelembe kell venniük az összes fontos tényezőt. Az egyik ilyen tényező a vásárolt áru mennyisége. A tagállamok irányadó szinteket állapíthatnak meg azt illetően, hogy a kérdéses áruból milyen mennyiség tekinthető személyes használatra szolgáló mennyiségnek. Az irányadó szintek nem lehetnek alacsonyabbak a következőknél:

a) dohánytermékek esetében:

b) alkoholtartalmú italok esetében:

Ami a dohánytermékeket illeti, az uniós országok korlátozhatják az olyan uniós országokból behozható cigaretta mennyiségét, ahol a jövedéki adó egyelőre alacsonyabb az uniós szabályozásban előírt minimumnál. A behozható mennyiség azonban 300 szálnál kevesebbre nem korlátozható.

Jelenleg Ausztria, Dánia, Horvátország, Írország, Németország, Olaszország, Svédország és Szlovénia alkalmaz ilyen alacsonyabb korlátot azokra a vásárlókra, akik Bulgáriából, Horvátországból, Lettországból, Litvániából, Magyarországról vagy Romániából érkeznek a területükre.

Online és távolsági értékesítés

Ha Ön az interneten értékesít jövedéki termékeket magánfogyasztók részére, Önnek kell megfizetnie a jövedéki adót a vevő lakóhelye szerinti országban érvényes adókulcs szerint.

Az uniós országok többségében kötelező kijelölni egy adóügyi képviselőt, akinek az egyik feladata az, hogy – amennyiben az adott ország illetékes hatóságafrdeen jóváhagyja ezt – befizesse az Ön nevében a jövedéki adót.

Az áru leszállítása előtt Önnek:

A jövedéki adó visszatérítése

Ha Ön saját országában már fizetett jövedéki adót az Ön által értékesített termékek után, ezt az összeget a kettős adófizetés elkerülése érdekében később visszaigényelheti. Ehhez a következőket kell tennie:

Dohánytermékek online értékesítése

Egyes uniós országokban a dohánytermékek online értékesítésével foglalkozó vállalkozásokkal szemben a következő követelmények lehetnek érvényben:

A tagállamok megtilthatják a dohánytermékek fogyasztók részére történő, határokon átnyúló távértékesítését.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Helyi vállalkozástámogatás - Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Oldal megosztása: