Τελευταίος έλεγχος: 15/09/2022

Πληρωμή ειδικών φόρων κατανάλωσης

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι έμμεσοι φόροι που επιβάλλονται στην πώληση ή στη χρήση προϊόντων όπως το αλκοόλ, ο καπνός και τα ενεργειακά προϊόντα.

Οι κανόνες της ΕΕ εξηγούν ποια προϊόντα υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και με ποιον τρόπο πρέπει να εφαρμόζεται αυτός ο φόρος.

Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει επίσης τους ελάχιστους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΦΚ) που πρέπει να εφαρμόζονται, αν και κάθε χώρα της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ) μπορεί, αν το θελήσει, να ορίσει υψηλότερους συντελεστές. Ο πληρωτέος φόρος υπολογίζεται συνήθως με βάση την ποσότητα, π.χ. ανά κιλό, εκατόλιτρο ή βαθμό αλκοόλης.

Πότε πρέπει να πληρώνετε ειδικούς φόρους κατανάλωσης;

Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στη χρονική στιγμή κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται υποκείμενο σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και στη χρονική στιγμή κατά την οποία πρέπει να καταβληθεί αυτός ο φόρος. Τα περισσότερα προϊόντα καθίστανται υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης τη στιγμή που παράγονται ή εισάγονται στην ΕΕ. Ο φόρος αυτός μπορεί να ανασταλεί, υπό την έννοια ότι δεν χρειάζεται να καταβληθεί μέχρις ότου το προϊόν διατεθεί στην κατανάλωση.

Αν προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης καταστραφούν ή χαθούν εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων ή φυσικών καταστροφών, πριν από τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, δεν χρειάζεται να καταβληθούν ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

Ποιος πληρώνει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης;

Εξαρτάται από το ποιος είναι ο αγοραστής των προϊόντων. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης μπορούν να καταβάλλονται από:

Παράδειγμα

Δεν είναι πάντοτε υπεύθυνος ο παραγωγός για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Η εταιρεία της Έμιλυ πουλάει κρασί στην Ιρλανδία, το οποίο αποστέλλεται από τη Γαλλία. Η γαλλική εταιρεία που παράγει το κρασί το διατηρεί σε εγκεκριμένη αποθήκη μέχρι να το αποστείλει στην Ιρλανδία με καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι η γαλλική εταιρεία δεν χρειάζεται να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη χώρα της. Μόλις η εταιρεία της Έμιλυ παραλαμβάνει το φορτίο, το κρασί διατίθεται στην κατανάλωση και, επομένως, αίρεται η αναστολή του ειδικού φόρου. Η εταιρεία της Έμιλυ οφείλει τότε να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βάσει του ιρλανδικού συντελεστή.

Ελέγξτε τον αριθμό ειδικού φόρου κατανάλωσης του εμπορικού σας εταίρου

Ο αριθμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση και ταυτοποιεί τους εγγεγραμμένους εμπόρους, τους εγκεκριμένους αποθηκευτές και τις φορολογικές αποθήκες.

Για να επαληθεύσετε αν ο αριθμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι έγκυρος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα επιβεβαίωσης άδειας ΕΦΚ SEED.

Αν ο εταίρος σας διαθέτει έγκυρο αριθμό, στο σύστημα SEED θα βρείτε κατάλογο των προϊόντων τα οποία έχει την άδεια να εμπορεύεται.

Διασυνοριακές πωλήσεις - σε ποια χώρα της ΕΕ θα πρέπει να καταβληθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης;

Είναι πολλοί οι παράγοντες που καθορίζουν σε ποια χώρα θα πρέπει να καταβάλετε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, για παράδειγμα, ο χρόνος παραγωγής των προϊόντων ή εισαγωγής τους στην ΕΕ, πότε διατέθηκαν στην κατανάλωση και αν μεταφέρθηκαν διασυνοριακά.

Βρείτε πού θα πρέπει να καταβληθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

Πραγματοποιώ πωλήσεις

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβάλετε ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη χώρα προορισμού. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή του φόρου από τις αρχές της χώρας στην οποία διατέθηκαν στην κατανάλωση για πρώτη φορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Για να έχετε δικαίωμα επιστροφής πρέπει να υποβάλετε στην οικεία αρχή:

Σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα να μεταφέρετε προϊόντα και να πληρώνετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη χώρα προορισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος θα καταβληθεί από τον αγοραστή στη χώρα προορισμού σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν σ'αυτήν τη χώρα. Αν εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο, πρέπει να διατηρήσετε την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Εγγύηση μεταφοράς

Στις αρχές της χώρας της ΕΕ από την οποία αποστέλλονται τα προϊόντα πρέπει να κατατεθεί εγγύηση που ισχύει σε όλη την ΕΕ και καλύπτει τους κινδύνους μεταφοράς. Η εγγύηση αυτή μπορεί να κατατεθεί από:

Η χώρα αποστολής της ΕΕ μπορεί να παραιτηθεί από αυτή την απαίτηση αν τα προϊόντα απλώς μεταφέρονται εντός των συνόρων της.

Ομοίως, δεν χρειάζεται εγγύηση για τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων εντός της ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι η μεταφορά πραγματοποιείται διά θαλάσσης ή μέσω σταθερού αγωγού, και ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των οικείων χωρών της ΕΕ.

Χρήση ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-AD)

Μαζί με την εγγύηση, πρέπει επίσης να στείλετε ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-AD) στην αρμόδια για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης εθνική σας αρχή χρησιμοποιώντας το σύστημα διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS) de en fr .

Στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή:

Πριν από τη μεταφορά οποιουδήποτε προϊόντος, πρέπει να εκτυπώσετε το e-AD με τον διοικητικό κωδικό αναφοράς του και να το διαβιβάσετε στην εταιρεία μεταφοράς ή να συμπεριλάβετε τον κωδικό αναφοράς σε εμπορικό έγγραφο αποστολής, π.χ. CMR.

Μπορείτε να ακυρώσετε το e-AD οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη μεταφορά. Κατά τη μεταφορά, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον προορισμό χρησιμοποιώντας το σύστημα EMCS.

Ακόμη και αν το σύστημα EMCS δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να μεταφέρετε τα προϊόντα χωρίς να πληρώσετε ειδικό φόρο κατανάλωσης εφόσον:

Επιβεβαίωση της παραλαβής των προϊόντων

Ο αγοραστής έχει στη διάθεσή του 5 εργάσιμες ημέρες για να επιβεβαιώσει την παραλαβή των προϊόντων στο σύστημα EMCS και, στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού της ΕΕ:

Αφού ο πωλητής παραλάβει αυτό το πιστοποιητικό, μπορεί να ζητήσει την αποδέσμευση της εγγύησής του.

Προσέξτε ιδιαίτερα την ποσότητα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό παραλαβής. Μόνο γι΄αυτήν τη βεβαιωθείσα ποσότητα δεν υποχρεούστε να καταβάλετε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Απώλεια ή φθορά προϊόντων

Αν κατά τη μεταφορά, ορισμένα προϊόντα χάθηκαν ή υπέστησαν φθορά και αυτό επιβεβαιώνεται από τις αρχές της χώρας όπου συνέβη ή διαπιστώθηκε η απώλεια ή η φθορά - μπορείτε να αλλάξετε ανάλογα στα έγγραφα την παραληφθείσα και βεβαιωθείσα ποσότητα.

Για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και πωλούνται μέσω διαδικτύου ή εξ αποστάσεως σε καταναλωτή άλλης χώρας της ΕΕ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται στη χώρα αγοράς (στη χώρα στην οποία αποστέλλονται τα προϊόντα).

Είστε υπεύθυνος για την πληρωμή τυχόν οφειλόμενων ειδικών φόρων κατανάλωσης. Επομένως, ακόμη και αν έχετε ήδη καταβάλει τους ειδικούς φόρους στη χώρα σας, πρέπει να τους ξαναπληρώσετε στη χώρα προορισμού.

Επιστροφή του φόρου

Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή από τις αρχές της χώρας της ΕΕ στην οποία διατέθηκαν στην κατανάλωση για πρώτη φορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για να έχετε δικαίωμα επιστροφής πρέπει να υποβάλετε στην οικεία αρχή:

Φορολογικός αντιπρόσωπος

Κατά κανόνα, οφείλετε να διορίζετε φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα της ΕΕ στην οποία πουλάτε τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα πρέπει επίσης να ελέγχετε τις εθνικές διαδικασίες ΕΦΚ de en fr πριν από την αποστολή των προϊόντων στους καταναλωτές.

Πριν από την αποστολή

Πριν από την αποστολή των προϊόντων σας πρέπει:

Προϊόντα καπνού

Αν και οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν επιτρέπουν τις διασυνοριακές, εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού στους καταναλωτές, για τις χώρες που επιτρέπουν αυτές τις πωλήσεις, πρέπει:

Εδάφη που συνδέονται με χώρες της ΕΕ

Οι κανόνες της ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης δεν ισχύουν στα ακόλουθα εδάφη:

Χώρα της ΕΕ Συνδεόμενο έδαφος
Δανία Φερόες Νήσοι, Γροιλανδία
Φινλανδία Νήσοι Όλαντ
Γαλλία Γαλλικά υπερπόντια εδάφη, Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϊνιόν, Μαγιότ, Άγιος Μαρτίνος
Γερμανία Νήσος Ελιγολάνδη, έδαφος του Μπίζινγκεν
Ιταλία Λιβίνιο, Καμπιόνε ντ' Ιτάλια και τα ιταλικά ύδατα της λίμνης του Λουγκάνο
Κάτω Χώρες Ολλανδικές Αντίλλες
Ισπανία Θέουτα, Μελίγια, Κανάριες Νήσοι

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταβαλλόμενοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης βασίζονται στους αντίστοιχους φόρους άλλης χώρας.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: