Τελευταίος έλεγχος: 20/05/2019

Πληρωμή ειδικών φόρων κατανάλωσης

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Πωλήσεις σε άλλη επιχείρηση

Πότε καταβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης;

Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στον χρόνο κατά τον οποίο ένα προϊόν καθίσταται υποκείμενο σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να καταβληθεί αυτός ο φόρος.

Τα περισσότερα προϊόντα καθίστανται υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης από τη στιγμή που παράγονται ή εισάγονται στην ΕΕ.

Ωστόσο, ο φόρος αυτός μπορεί να ανασταλεί στην πράξη και να καταβληθεί όταν το προϊόν «διατεθεί προς κατανάλωση», δηλαδή όταν αυτό δεν θα υπόκειται πλέον σε καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι για την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να καταβάλλεται αυτός ο φόρος (όταν δηλαδή αυτά τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης), απαιτείται ειδική άδεια από την οικεία χώραfrdeen.

Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εξαιτίας απρόβλεπτων λόγων ή φυσικών καταστροφών, προτού αυτά διατεθούν προς κατανάλωση, δεν πρέπει να καταβληθούν ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

Ποιος καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης;

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται από:

Μεταφορά προϊόντων σε διάφορες χώρες της ΕΕ χωρίς καταβολή φόρου

Για να έχετε τη δυνατότητα — ως πωλητής — να μεταφέρετε προϊόντα, αλλά να διατηρήσετε την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ο φόρος θα καταβληθεί από τον αγοραστή στη χώρα προορισμού σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν σε αυτή τη χώρα), θα πρέπει να τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες.

Κανόνας 1 - Εγγύηση έναντι κινδύνων κατά τη μεταφορά

Η χώρα της ΕΕ από την οποία αποστέλλονται τα προϊόντα απαιτεί να συνοδεύονται από εγγύηση κάλυψης των κινδύνων μεταφοράς που θα ισχύει σε όλη την ΕΕ.

Την εγγύηση αυτή μπορείτε επίσης να τη χορηγήσετε εσείς ως πωλητής (αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος αποστολέας), ο μεταφορέας ή ο αγοραστής, ή δύο ή περισσότεροι από τους προαναφερόμενους.

Η χώρα αποστολής μπορεί να παραιτηθεί από αυτή την απαίτηση αν τα προϊόντα μεταφέρονται μόνον εντός των συνόρων της.

Παρομοίως, δεν χρειάζεται εγγύηση για τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων εντός της ΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι η διακίνηση πραγματοποιείται δια θαλάσσης ή μέσω σταθερού αγωγού, και ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των οικείων κρατών μελών.

Κανόνας 2 - Ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-AD)

Μαζί με την εγγύηση, πρέπει επίσης να στείλετε ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-AD) στην αρμόδια εθνική αρχή για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη χώρα σας χρησιμοποιώντας το σύστημα διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS)frdeen.

Η εν λόγω αρχή:

  • ελέγχει την εγκυρότητα των δεδομένων στο e-AD (π.χ. τον αριθμό αδείας ΕΦΚ του πωλητή και του αγοραστή) και σας δίνει τον διοικητικό κωδικό αναφοράς της·
  • διαβιβάζει το e-AD στην αρμόδια αρχή της χώρας της ΕΕ όπου βρίσκεται ο αγοραστής (η οποία το διαβιβάζει στον αγοραστή).

Πριν από τη μεταφορά, πρέπει να εκτυπώσετε το e-AD μαζί με τον διοικητικό κωδικό αναφοράς του και να το δώσετε στη μεταφορική εταιρεία.

Μπορείτε να ακυρώσετε το e-AD οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη μεταφορά. Κατά τη μεταφορά, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον προορισμό χρησιμοποιώντας το σύστημα EMCS.

Εάν το σύστημα EMCS δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να μεταφέρετε τα προϊόντα χωρίς να πληρώσετε ειδικό φόρο κατανάλωσης εφόσον:

  • συνοδεύονται από έγγραφο σε χαρτί με τα ίδια στοιχεία όπως και το e-AD
  • ενημερώνετε γι' αυτό την αρμόδια αρχή στη χώρα αποστολής. Ορισμένες χώρες απαιτούν τη χορήγηση αδείας στον πωλητή πριν από τη μεταφορά.

Κανόνας 3 - Παραλαβή των προϊόντων

Ο πωλητής έχει στη διάθεσή του 5 εργάσιμες ημέρες για να επιβεβαιώσει την παραλαβή των προϊόντων στο σύστημα EMCS. Τότε:

  • η αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού εντός της ΕΕ ελέγχει την εγκυρότητα της επιβεβαίωσης
  • εκδίδει πιστοποιητικό παραλαβής και το διαβιβάζει στην αντίστοιχη αρχή της χώρας αποστολής, η οποία το διαβιβάζει στον πωλητή.

Αφού παραλάβετε αυτό το πιστοποιητικό, μπορείτε να ζητήσετε την αποδέσμευση της εγγύησής σας.

Αν ακολουθήσετε τους τρεις αυτούς κανόνες, δεν θα χρειαστεί, ως πωλητής, να καταβάλετε ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα μεταφερόμενα προϊόντα.

Προσέξτε ιδιαίτερα την ποσότητα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό παραλαβής. Μόνο γι΄ αυτή τη βεβαιωθείσα ποσότητα δεν υποχρεούστε να καταβάλετε φόρο.

Στην περίπτωση προϊόντων που απωλέσθηκαν ή υπέστησαν ζημία κατά τη μεταφορά— και αυτό επιβεβαιώνεται από τις αρχές της χώρας όπου συνέβη και διαπιστώθηκε η απώλεια ή η ζημία — μπορείτε να αλλάξετε καταλλήλως την παραληφθείσα και επιβεβαιωθείσα ποσότητα.

Ελέγξτε τον αριθμό ειδικού φόρου κατανάλωσης του εμπορικού σας εταίρου

Για να επαληθεύσετε αν ο αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης ενός εμπορικού εταίρου είναι έγκυρος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα επιβεβαίωσης άδειας ειδικού φόρου κατανάλωσης SEED .

Αν ο εταίρος σας έχει έγκυρο αριθμό, στο σύστημα SEED θα βρείτε κατάλογο των προϊόντων τα οποία έχει την άδεια να εμπορεύεται.

Πωλήσεις σε ιδιώτες καταναλωτές

Αν πωλείτε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης απευθείας σε ιδιώτες καταναλωτές και ο τόπος πώλησης βρίσκεται στη χώρα σας, θα πρέπει να επιβάλλετε ειδικούς φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν στη χώρα σας.

Δεν υπάρχουν όρια για τους ιδιώτες όσον αφορά το τι μπορούν να αγοράσουν και να πάρουν μαζί τους όταν ταξιδεύουν μεταξύ χωρών της ΕΕ, αρκεί τα προϊόντα να έχουν αγοραστεί για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση, με εξαίρεση τα νέα μεταφορικά μέσα. Οι φόροι ( ΦΠΑdefren και ειδικοί φόροι κατανάλωσηςdefren) θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή των προϊόντων στο κράτος μέλος αγοράς και δεν θα καταβάλλονται άλλοι φόροι σε άλλο κράτος μέλος.

Προϊόντα καπνού και αλκοολούχα ποτά

Ωστόσο, ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση ορισμένων προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως τα αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα καπνού. Αν ένας ιδιώτης αγοράζει τέτοια προϊόντα σε ένα κράτος μέλος και τα μεταφέρει σε άλλο, η αρχή ότι δεν πρέπει να καταβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού ισχύει μόνο αν τα προϊόντα:

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ιδία χρήση του ταξιδιώτη, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η ποσότητα των προϊόντων. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν ενδεικτικά επίπεδα για να δείχνουν μέχρι ποια ποσότητα τα προϊόντα θεωρούνται γενικά ότι προορίζονται για ιδία χρήση του ταξιδιώτη. Τα ελάχιστα ενδεικτικά επίπεδα πρέπει να είναι

α) Προϊόντα καπνού

β) Αλκοολούχα ποτά

Όσον αφορά τα προϊόντα καπνού, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να θέτουν περιορισμούς στην ποσότητα τσιγάρων που μπορείτε να έχετε μαζί σας όταν προέρχεστε από ορισμένα κράτη μέλη που δεν χρεώνουν ακόμη το ελάχιστο επίπεδο ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η επιτρεπόμενη ποσότητα δεν μπορεί να είναι κάτω από 300 τσιγάρα.

Επί του παρόντος, η Αυστρία, η Κροατία, η Δανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Σλοβενία και η Σουηδία εφαρμόζουν το κατώτατο αυτό όριο σε ταξιδιώτες που προέρχονται από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία.

Πωλήσεις μέσω διαδικτύου και εξ αποστάσεως

Αν πωλείτε προϊόντα σε ιδιώτες πελάτες σας μέσω διαδικτύου, πρέπει να καταβάλλετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν στη χώρα όπου ζει ο πελάτης.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτικός ο διορισμός φορολογικού αντιπροσώπου, του οποίου ο ρόλος είναι να καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εξ ονόματός σας, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώραςfrdeen.

Πριν από την αποστολή πρέπει:

Επιστροφή του φόρου

Αν έχετε ήδη καταβάλει ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη χώρα σας για τα προϊόντα που πωλήσατε, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του σχετικού ποσού έτσι ώστε να μην πληρώσετε τον φόρο δύο φορές. Γι' αυτό θα πρέπει:

Προϊόντα καπνού

Όσον αφορά την ηλεκτρονική πώληση προϊόντων καπνού, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ο πωλητής ενδεχομένως να υποχρεούται:

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: