Τελευταίος έλεγχος: 21/05/2019

Διπλή φορολόγηση

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Υπάρχει κίνδυνος να φορολογηθεί το εισόδημά σας δύο φορές, εάν δύο χώρες έχουν το δικαίωμα να το φορολογήσουν επειδή, για παράδειγμα:

Στις περιπτώσεις αυτές, παρόλο που υπόκεισθε πάντα στους φορολογικούς κανόνες της χώρας διαμονής σας, ενδέχεται να πρέπει επίσης να καταβάλετε φόρους και στην άλλη χώρα.

Ευτυχώς, όμως, οι περισσότερες χώρες έχουν συνάψει συμφωνίες διπλής φορολόγησηςfrdeen. Οι συμφωνίες αυτές συνήθως σας απαλλάσσουν από τη διπλή φορολόγηση:

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι φορολογικοί συντελεστές μεταξύ δύο χωρών είναι πολύ πιθανό να διαφέρουν. Αν ο φορολογικός συντελεστής στη χώρα στην οποία εργάζεστε είναι υψηλότερος, αυτό είναι το τελικό ποσοστό που θα πληρώσετε — ακόμη και αν ο φόρος που καταβάλλετε στη χώρα αυτή συμψηφίζεται έναντι του οφειλόμενου φόρου στη χώρα διαμονής σας, ή εάν η χώρα διαμονής σας σάς απαλλάσσει από κάθε περαιτέρω φόρο.

Προκειμένου να ζητήσετε απαλλαγή από τη διπλή φορολόγηση, μπορεί να χρειαστεί να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για τον τόπο κατοικίας σας και για το ότι έχετε ήδη καταβάλει φόρους για το εισόδημά σας. Ενημερωθείτε από τις φορολογικές αρχέςfrdeen για τα αποδεικτικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε.

Οι πληροφορίες της σελίδας αυτής περιγράφουν τους πιο συνήθεις κανόνες που προβλέπουν οι συμφωνίες περί διπλής φορολόγησης. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας φορολόγησης που διέπει την περίπτωσή σας, η οποία μπορεί να προβλέπει διαφορετικούς κανόνες.

Ποιοι κανόνες ισχύουν εάν είστε:

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Εάν διαμένετε σε μια χώρα της ΕΕ και εργάζεστε σε άλλη, το εισόδημά σας φορολογείται βάσει των εθνικών νόμων και των συμφωνιών διπλής φορολόγησης μεταξύ των δύο χωρών. Οι κανόνες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από αυτούς που ορίζουν ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την κοινωνική σας ασφάλιση.

Ανάλογα με τη συμφωνία διπλής φορολόγησηςfrdeen , μπορεί να χρειάζεται να καταβάλλετε φόρους τόσο στη χώρα εργασίας όσο και στη χώρα διαμονής σας:

Εάν είστε μισθωτός, η χώρα στην οποία εργάζεστε φορολογεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, το εισόδημα που αποκτάτε στην επικράτειά της.

Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος και έχετε εγγραφεί με την ιδιότητα αυτή στη χώρα διαμονής σας, αλλά παρέχετε υπηρεσίες σε άλλη χώρα, θα πρέπει κατά κανόνα να καταβάλλετε φόρο εισοδήματος στη χώρα όπου παρέχετε υπηρεσίες εάν διαθέτετε εκεί "σταθερή βάση" ή "μόνιμη εγκατάσταση" (π.χ. γραφείο ή κατάστημα). Ενημερωθείτε από τις φορολογικές αρχές για τους κανόνες που ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Αν διαμένετε σε μια χώρα της ΕΕ, αλλά παράγετε το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των εισοδημάτων σας σε μια άλλη και καταβάλλετε φόρο εκεί, η χώρα στην οποία αποκτάτε το εισόδημά σας πρέπει να σας μεταχειρίζεται ως κάτοικό της, δηλαδή να σας παρέχει τις ίδιες φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές, καθώς και οποιαδήποτε άλλα φορολογικά πλεονεκτήματα παρέχει στους κατοίκους της, όπως φορολογικές εκπτώσεις ή τη δυνατότητα να καταθέτετε κοινή φορολογική δήλωση με τον/την σύζυγό σας.

Οι διασυνοριακές συμπράξεις EURES της περιοχής σας μπορούν να σας βοηθήσουν να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τις ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για διασυνοριακούς εργαζομένους που ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Εργαζόμενοι αποσπασμένοι στο εξωτερικό

Εάν έχετε αποσπαστεί στο εξωτερικό για σύντομο χρονικό διάστημα (έως 2 χρόνια), εξακολουθείτε να καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας. Ωστόσο, το εισόδημα που αποκτάτε κατά την απόσπασή σας στο εξωτερικό ενδέχεται να φορολογείται στη χώρα υποδοχής.

Εάν η εταιρεία για την οποία εργάζεστε σάς στείλει στο εξωτερικό, μπορεί να μη χρειάζεται να καταβάλλετε φόρο στη χώρα εργασίας για το εισόδημά σας κατά την περίοδο της απόσπασης εφόσον:

  • διαμένετε στο εξωτερικό λιγότερο από 6 μήνες τον χρόνο και
  • ο μισθός σας καταβάλλεται απευθείας από τον εργοδότη σας (στη χώρα σας), και όχι από υποκατάστημα ή άλλη εταιρεία του εργοδότη σας στη χώρα όπου εργάζεστε.

Διευθυντές ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρειών

Εάν διαμένετε σε μια χώρα και είστε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρείας σε άλλη χώρα, η χώρα όπου βρίσκεται η εταιρεία μπορεί να φορολογεί τις αμοιβές και τα εισοδήματα που αποκτάτε βάσει αυτής σας της ιδιότητας.

Οι χώρες της ΕΕ μπορεί να θεωρούν κάθε παροχή σε είδος που λαμβάνετε ως μέλος του Δ.Σ. (π.χ. μετοχές ή αυτοκίνητο της εταιρείας) ως τμήμα της αμοιβής σας. 

Εάν, παράλληλα με την ιδιότητά σας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εργάζεστε για την ίδια εταιρεία ως σύμβουλος ή συνήθης μισθωτός, το εισόδημά σας από τις δραστηριότητες αυτές είναι πολύ πιθανό να υπόκειται στην ίδια φορολογική μεταχείριση με αυτήν που εφαρμόζεται στους άλλους διασυνοριακούς εργαζομένους (βλ. παραπάνω).

Μισθωτοί που εργάζονται σε μια χώρα της ΕΕ για εταιρεία που έχει την έδρα της σε άλλη χώρα της ΕΕ

Εάν διαμένετε σε μια χώρα της ΕΕ και εργάζεστε στη χώρα αυτή για εταιρεία που έχει την έδρα της σε άλλη χώρα της ΕΕ, κατά κανόνα φορολογείστε, σύμφωνα με τις περισσότερες φορολογικές συμφωνίες, μόνον στη χώρα διαμονής σας.

Καλλιτέχνες ή αθλητές που μετακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη

Τα εισοδήματα που αποκτάτε σε άλλη χώρα της ΕΕ ως καλλιτέχνης (μουσικός, καλλιτέχνης του θεάτρου, του κινηματογράφου, του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης) ή ως αθλητής μπορεί να φορολογούνται στη χώρα αυτή. Αυτό ενδέχεται να ισχύει ακόμα και αν η αμοιβή σας καταβάλλεται έμμεσα μέσω μιας εταιρείας.

Συνήθως λαμβάνονται υπόψη το διάστημα της διαμονής σας στο εξωτερικό, το αν έχετε εκεί "σταθερή βάση" ή όχι, και το ύψος της αμοιβής σας. Καθοριστικό στοιχείο είναι η πραγματοποίηση παράστασης στη χώρα.

Ωστόσο, εάν η παράσταση ή εκδήλωση χρηματοδοτείται, εν μέρει τουλάχιστον, από δημόσιους πόρους ή εάν η αμοιβή είναι ασήμαντη, ορισμένες χώρες δεν φορολογούν την αμοιβή σας — η οποία όμως εξακολουθεί να υπόκειται στους φορολογικούς κανόνες της χώρας σας.

Η χώρα σας χορηγεί συνήθως φορολογική ελάφρυνση για φόρο που έχετε καταβάλει στο εξωτερικό για χρήματα που αποκτήσατε από παραστάσεις ή εκδηλώσεις. Για να επωφεληθείτε από τις εν λόγω φορολογικές ελαφρύνσεις, θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να προσκομίσετε ορισμένα έγγραφα που αποδεικνύουν την καταβολή φόρου για το εισόδημα που αποκτήσατε στο εξωτερικό.

Δημόσιοι υπάλληλοι στο εξωτερικό

Εάν είστε δημόσιος υπάλληλος και έχετε αποσπαστεί στο εξωτερικό, ή εάν διαμένετε σε μια χώρα της ΕΕ αλλά εργάζεστε ως δημόσιος υπάλληλος σε άλλη, ισχύουν συνήθως οι ακόλουθοι κανόνες:

  • εξακολουθείτε να καταβάλλετε φόρο επί του εισοδήματός σας ως δημοσίου υπαλλήλου μόνο στη χώρα για τη διοικητική υπηρεσία της οποίας εργάζεστε
  • καταβάλλετε φόρο εισοδήματος μόνο στη χώρα όπου εργάζεστε, αν διαμένετε εκεί και
    • είστε υπήκοος της χώρας αυτής ή
    • εγκατασταθήκατε σε αυτή τη χώρα όχι μόνο για να εργαστείτε ως δημόσιος υπάλληλος (π.χ. ζούσατε ήδη εκεί προτού προσληφθείτε ως δημόσιος υπάλληλος).

Άνεργοι που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό

Αν ζείτε για μικρό διάστημα (λιγότερο από 6 μήνες τον χρόνο) σε μια άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να εργάζεστε εκεί, δεν θεωρείστε, κατά πάσα πιθανότητα, κάτοικος της χώρας αυτής όσον αφορά τη φορολόγησή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι παροχές ανεργίας που έχετε μεταφέρει θα πρέπει να φορολογούνται μόνο στη χώρα που τις καταβάλλει.

Εάν διαμένετε πάνω από 6 μήνες τον χρόνο σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να θεωρείστε φορολογικός κάτοικος της χώρας αυτής και οι παροχές ανεργίας που έχουν μεταφερθεί από άλλη χώρα ενδέχεται να φορολογούνται εκεί. Πράγματι, σύμφωνα με πολλές διακρατικές φορολογικές συμφωνίες, οι παροχές ανεργίας υπόκεινται σε φόρο μόνο στη χώρα της φορολογικής κατοικίας.

Ωστόσο, εάν διατηρείτε τη μόνιμη κατοικία σας καθώς και ισχυρούς προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς στη χώρα σας, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η φορολογική σας κατοικία βρίσκεται εκεί, ακόμη και αν διαμένετε στο εξωτερικό για περισσότερους από 6 μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η άλλη χώρα της ΕΕ μπορεί να μη δικαιούται να φορολογήσει τις παροχές ανεργίας που λαμβάνετε.

Συνταξιούχοι στο εξωτερικό

Εάν έχετε συνταξιοδοτηθεί και διαμένετε πάνω από 6 μήνες τον χρόνο σε άλλη χώρα της ΕΕ, η εν λόγω χώρα μπορεί να θεωρεί ότι έχετε εκεί τη φορολογική σας κατοικία. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε φόρο στη χώρα αυτή για το σύνολο του παγκόσμιου εισοδήματός σας, περιλαμβανομένων των συντάξεων που λαμβάνετε από άλλες χώρες της ΕΕ.

Εξαίρεση: οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων φορολογούνται συνήθως μόνον στη χώρα της υπηρεσίας απασχόλησης.

Χρήσιμες πηγές πληροφόρησης

Τα παραπάνω είναι απλώς μια σύνοψη των κανόνων που ισχύουν συνήθως. Για να μάθετε τι ακριβώς ισχύει στην περίπτωσή σας:

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: