Τελευταίος έλεγχος: 02/01/2023

Χημικά προϊόντα

Αν παρασκευάζετε ή εισάγετε χημικές ουσίες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ίσως χρειάζεται να τις καταχωρίσετε στη βάση δεδομένων REACH. Μάθετε πώς ο κανονισμός REACH αφορά την επιχείρησή σας.

Τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρές απαιτήσεις στην ΕΕ. Ίσως χρειάζεται να βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα σας τηρούν τους κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό CLP (κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία).

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: