Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 15/02/2019

Εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Εάν προσλάβετε προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών για επιβάτες ή εμπορεύματα οδικώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς ή μέσω πλωτών οδών, θα πρέπει να τηρείτε ειδικούς κανόνες για τις ώρες εργασίας, την καταγραφή του χρόνου εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια. Σε ορισμένες χώρες οφείλετε να τηρείτε κανόνες που είναι πιο ευνοϊκοί για τους εργαζομένους.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: