Τελευταίος έλεγχος: 11/03/2019

Διανοητική ιδιοκτησία

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Εάν κατέχετε διανοητική ιδιοκτησία, πρέπει να γνωρίζετε πώς να τη διαχειρίζεστε και να την προστατεύετε. Ελέγξτε τα οφέλη της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας σας, το είδος της παρεχόμενης προστασίας και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Εάν επιθυμείτε την εμπορευματοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας, πρέπει να τηρείτε τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την ανάθεση, την αδειοδότηση, τη δικαιόχρηση, τις κοινοπραξίες και τις επιχειρήσεις-τεχνοβλαστούς. Δείτε πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας σε περίπτωση προσβολής δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: