Τελευταίος έλεγχος: 15/09/2022

Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών προϊόντων

Αν είστε προμηθευτής επικίνδυνων χημικών προϊόντων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία), οφείλετε να συμμορφώνεστε με τον κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία. Ο κανονισμός αυτός συμπληρώνει τον κανονισμό REACH και διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές ενημερώνονται με κατανοητό τρόπο για τους κινδύνους των χημικών ουσιών μέσω εικονογραμμάτων και τυποποιημένων δηλώσεων σε ετικέτες και δελτία δεδομένων ασφάλειας.

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις χημικές ουσίες, ρίξτε μια ματιά στον Οδηγό χημικής ασφάλειας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου. Κατά τον σχεδιασμό διαδικασιών CLP, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις διαδικασίες που συνδέονται με τον REACH καθώς και τη νομοθεσία σχετικά με τα βιοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα en Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου, κατά περίπτωση.

Επικίνδυνα χημικά προϊόντα

Προτού διαθέσετε χημικές ουσίες ή μείγματα τέτοιων ουσιών στην αγορά, πρέπει:

Αν διαθέσετε στην αγορά μια επικίνδυνη ουσία (είτε μεμονωμένη είτε σε μείγμα με άλλες ουσίες), πρέπει να κοινοποιήσετεΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου την ταξινόμηση και την επισήμανσή της στο μητρώο ταξινόμησης και επισήμανσης που έχει θεσπίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHAΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου). Οι κοινοποιήσεις γίνονται δωρεάν και πρέπει να ολοκληρωθούν εντός ενός μηνός από τη διάθεση της ουσίας/του μείγματος στην αγορά για πρώτη φορά. Αν είστε εισαγωγέας, η προθεσμία του ενός μηνός υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία μια ουσία (ή μείγμα ουσιών) εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

Πώς γίνεται η ταξινόμηση, η επισήμανση και η συσκευασία χημικών ουσιών

Πρέπει να ακολουθήσετε 2 κανόνες:

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου

Ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου (unique formula identifier, UFI) αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τα κέντρα δηλητηριάσεων στην ταχεία και ορθή ταυτοποίηση των προϊόντων κατά τη διάρκεια κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Όλα τα προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες πρέπει να φέρουν τον κωδικό UFI στην ετικέτα.

Καθοδήγηση UFI και γεννήτρια κωδικών en

Η συμμόρφωση με τον κανονισμό CLP (ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία)

Ο κανονισμός CLP εφαρμόζεται σε ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όπως:

Οι υποχρεώσεις σας εξαρτώνται από τον ρόλο σας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η ΕΕ έχει ενσωματώσει στον κανονισμό ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας τους νέους διεθνείς κανόνες του Παγκόσμιου Εναρμονισμένου Συστήματος (GHS) που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Στόχος είναι να διευκολυνθεί το παγκόσμιο εμπόριο και να βοηθηθούν οι καταναλωτές.

Βλ. επίσης:

Δείτε επίσης

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Εθνικά γραφεία υποστήριξης για τα χημικά προϊόντα

Τα εθνικά γραφεία υποστήριξης αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής σας για θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο των κανονισμών CLP και REACH.

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: