Τελευταίος έλεγχος: 24/06/2022

Ελαττωματικά προϊόντα

Έχετε την ευθύνη για τυχόν ελάττωμα των προϊόντων σας. Αν προκαλέσουν βλάβη στους πελάτες σας, όπως θάνατο, σωματική βλάβη ή υλική ζημία σε προσωπικά σας αντικείμενα (άνω των 500 ευρώ), μπορεί να έχετε σοβαρό πρόβλημα.

Η ελαττωματικότητα των προϊόντων σας καθορίζεται από την έλλειψη της ασφάλειας που δικαιούνται να αναμένουν οι καταναλωτές, και όχι από το αν είναι κατάλληλα για χρήση.

Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν:

Αν περισσότερες από μία επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια ενός προϊόντος, ο θιγόμενος μπορεί να ασκήσει δικαστική δίωξη εναντίον οποιασδήποτε από αυτές τις επιχειρήσεις.

Οι κανόνες περί ευθύνης ισχύουν και για τα ηλεκτρολογικά και γεωργικά προϊόντα. Η σύμβαση πώλησης δεν μπορεί να περιέχει όρους που περιορίζουν την ευθύνη σας για ένα ελαττωματικό προϊόν.

Αξιώσεις αποζημίωσης

Προκειμένου να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη, ο θιγόμενος πρέπει να αποδείξει ότι:

Περιπτώσεις στις οποίες δεν φέρετε την ευθύνη

Δεν φέρετε ευθύνη αν μπορείτε να αποδείξετε ότι:

Ο θιγόμενος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση μέσα σε διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε:

Δεν φέρετε πλέον ευθύνη για τη ζημία που προκάλεσε το προϊόν σας αν αυτό κυκλοφορεί ήδη στην αγορά επί 10 έτη, εκτός αν κάποιος σάς ζήτησε αποζημίωση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Αναζήτηση μη ασφαλών προϊόντων: Safety Gate

Οι εθνικές αρχές των χωρών της ΕΕ μπορούν να παρέμβουν (με ανάκληση των προϊόντων ή απαγόρευση της εμπορίας τους) όταν κάποια προϊόντα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών. Οι κατασκευαστές μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τα προϊόντα τους. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μέτρα που λαμβάνονται καταχωρούνται στη βάση δεδομένων Safety GateΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου, εκτός εκείνων που αφορούν γεωργικά προϊόντα ή φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Κοινοποίηση μη συμμορφούμενου προϊόντος

Κάθε χώρα της ΕΕ έχει τη δική της εθνική αρχή η οποία είναι αρμόδια να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

Αν είστε κατασκευαστής, διανομέας ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και θεωρείτε ότι ένα από τα προϊόντα που διαθέτετε προς πώληση δεν πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ, μπορείτε να το αναφέρετε στην αρμόδια εθνική σας αρχή μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων en .

Προειδοποίηση

Σημειώστε ότι μπορείτε να κάνετε χρήση αυτού του συστήματος μόνον αν είστε κατασκευαστής, διανομέας ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.

Αν θέλετε να ρωτήσετε ή να επιβεβαιώσετε κάτι σχετικά με αυτή τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το αρμόδιο εθνικό σημείο επικοινωνίας en en .

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: