Τελευταίος έλεγχος: 18/07/2022

Εκπρόθεσμες πληρωμές

Εάν η επιχείρησή σας παρείχε προϊόντα ή υπηρεσίες σε έναν πελάτη (σύμφωνα με τους όρους της εμπορικής σύμβασης) και δεν λάβατε πληρωμή μέχρι την καθορισμένη προθεσμία, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τόκους και αποζημίωση για την οφειλόμενη πληρωμή.

Αυτό ισχύει για όλες τις εμπορικές συναλλαγές σας με άλλες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον ενεργούν στο πλαίσιο της ανεξάρτητης οικονομικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας) και με δημόσιες αρχές.

Προειδοποίηση

Οι εν λόγω κανόνες, καθώς και αυτοί που ακολουθούν παρακάτω, δεν εφαρμόζονται:

  • στην περίπτωση των διαδικασιών αφερεγγυότητας (όπως των διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους)
  • στην περίπτωση αποζημιώσεων για ζημίες (π.χ. από ασφαλιστικές εταιρείες)

Πηγαίνετε απευθείας στον υπολογιστή τόκων για να δείτε τα ποσά που σας οφείλονται ή επιλέξτε παρακάτω την περίπτωση που σας αφορά.

Μου οφείλει χρήματα

Μία άλλη επιχείρηση μού οφείλει χρήματα

Μια δημόσια αρχή μού οφείλει χρήματα

Ένας καταναλωτής μού οφείλει χρήματα

Δεν δικαιούστε να απαιτήσετε τόκους υπερημερίας σε συναλλαγές με καταναλωτές. Εάν έχετε πρόβλημα με έναν καταναλωτή, οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα καταναλωτών:

Η έδρα της επιχείρησής μου βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ) και μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια χώρα μού οφείλει χρήματα.

Υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων

Εάν έχετε εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές σας υποχρεώσεις και ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση (δηλαδή, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε περιστάσεις που αυτός δεν είναι σε θέση να ελέγξει) έχετε δικαίωμα να αξιώσετε τόκους υπερημερίας και αποζημίωση για τα έξοδα ανάκτησης.

Πότε οφείλονται τόκοι;

Οι τόκοι οφείλονται από την ημέρα που έπεται της προθεσμίας που ορίζει η σύμβαση.

Εάν δεν έχετε καθορίσει προθεσμία πληρωμής στη σύμβαση, καταβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου ή της αίτησης πληρωμής από τον πελάτη.

Αν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου, μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή τόκων μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παροχή/παράδοση των υπηρεσιών/των προϊόντων σας.

Αν στείλετε το τιμολόγιο στον πελάτη σας πριν από την παροχή/παράδοση της υπηρεσίας/του προϊόντος σας, ο χρόνος για την πληρωμή αρχίζει να μετρά μόνο μετά την παράδοση.

Ποιο είναι το ύψος των τόκων που πρέπει να προστεθούν;

Μπορείτε να χρεώσετε τόκο για την εκπρόθεσμη πληρωμή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί επιτόκιο, θα εφαρμοστεί το νόμιμο επιτόκιο.

Νόμιμα επιτόκια ανά χώρα

Χώρα της ΕΕ 1 Ιουλίου 2022 - 31 Δεκεμβρίου 2022
Αυστρία 8,58
Βέλγιο 8,00
Βουλγαρία 10,00
Κροατία 8,30
Κύπρος 8,00
Τσεχία 15,00
Δανία 8,05
Εσθονία 8,00
Φινλανδία 8,00
Γαλλία 10,00
Γερμανία 8,12
Ελλάδα 8,00
Ουγγαρία 9,20
Ιρλανδία 8,00
Ιταλία 8,00
Λετονία 8,00
Λιθουανία 8,00
Λουξεμβούργο 8,00
Μάλτα 8,00
Κάτω Χώρες 8,00
Πολωνία (τομέα της υγείας) 14.00
Πολωνία (άλλους τομείς) 16,00
Πορτογαλία 8,00
Ρουμανία 10,50
Σλοβακία 8,00
Σλοβενία 8,00
Ισπανία 8,00
Σουηδία 8,00

Χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό υπολογιστή μας για να βρείτε πόσους τόκους μπορείτε να διεκδικήσετε.

Αποζημίωση για έξοδα ανάκτησης

Επιπλέον του οφειλόμενου τόκου, δικαιούστε να ζητήσετε κατ'αποκοπή αποζημίωση ύψους 40 ευρώ (ή ισοδύναμη αποζημίωση) για κάθε τιμολόγιο που πληρώνεται με καθυστέρηση (σε ορισμένες χώρες της ΕΕ το ποσό μπορεί είναι υψηλότερο και υπολογίζεται σύμφωνα με την αξία του τιμολογίου).

Εάν τα έξοδα σας για την ανάκτηση της οφειλής υπερβαίνουν την αξία αυτή, μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετη εύλογη αποζημίωση (π.χ. για διοικητικά έξοδα, αμοιβή είσπραξης οφειλής ή έξοδα δικηγόρου).

ΦΠΑ

Χρεώνετε τόκους επί του ακαθάριστου ποσού της οφειλής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αλλά δεν καταβάλλετε ΦΠΑ επί των τόκων.

Πώς μπορείτε να ανακτήσετε το χρέος σας

Η έδρα της επιχείρησής μου βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ) και μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα της ΕΕ (Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) μού οφείλει χρήματα.

Οι συμβάσεις διέπονται από το δίκαιο που επέλεξαν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξετε ποιο δίκαιο διέπει τη σύμβασή σας.

Εάν δεν έγινε συγκεκριμένη επιλογή κατά την υπογραφή της σύμβασης, οι κανόνες για την εκπρόθεσμη πληρωμή διέπονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία ο πιστωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

Ο κανόνας αυτός είναι ο ίδιος τόσο για την πώληση αγαθών όσο και για την παροχή υπηρεσιών.

Προειδοποίηση

Εάν η σύμβασή σας διέπεται από το δίκαιο χωρών εκτός ΕΕ, οι κανόνες που ακολουθούν ενδέχεται να μην εφαρμόζονται .

Υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων

Εάν έχετε εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές σας υποχρεώσεις και ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση (δηλαδή, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε περιστάσεις που αυτός δεν είναι σε θέση να ελέγξει) έχετε δικαίωμα να αξιώσετε τόκους υπερημερίας και αποζημίωση για τα έξοδα ανάκτησης.

Πότε οφείλονται τόκοι;

Οι τόκοι οφείλονται από την ημέρα που έπεται της προθεσμίας που ορίζει η σύμβαση.

Εάν δεν έχετε καθορίσει προθεσμία πληρωμής στη σύμβαση, καταβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου ή της αίτησης πληρωμής από τον πελάτη.

Αν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου, μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή τόκων μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παροχή/παράδοση των υπηρεσιών/των προϊόντων σας.

Αν στείλετε το τιμολόγιο στον πελάτη σας πριν από την παροχή/παράδοση της υπηρεσίας/του προϊόντος σας, ο χρόνος για την πληρωμή αρχίζει να μετρά μόνο μετά την παράδοση.

Ποιο είναι το ύψος των τόκων που πρέπει να προστεθούν;

Μπορείτε να χρεώσετε τόκο για την εκπρόθεσμη πληρωμή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί επιτόκιο, θα εφαρμοστεί το νόμιμο επιτόκιο.

Νόμιμα επιτόκια ανά χώρα

Χώρα της ΕΕ 1 Ιουλίου 2022 - 31 Δεκεμβρίου 2022
Αυστρία 8,58
Βέλγιο 8,00
Βουλγαρία 10,00
Κροατία 8,30
Κύπρος 8,00
Τσεχία 15,00
Δανία 8,05
Εσθονία 8,00
Φινλανδία 8,00
Γαλλία 10,00
Γερμανία 8,12
Ελλάδα 8,00
Ουγγαρία 9,20
Ιρλανδία 8,00
Ιταλία 8,00
Λετονία 8,00
Λιθουανία 8,00
Λουξεμβούργο 8,00
Μάλτα 8,00
Κάτω Χώρες 8,00
Πολωνία (τομέα της υγείας) 14.00
Πολωνία (άλλους τομείς) 16,00
Πορτογαλία 8,00
Ρουμανία 10,50
Σλοβακία 8,00
Σλοβενία 8,00
Ισπανία 8,00
Σουηδία 8,00

Χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό υπολογιστή μας για να βρείτε πόσους τόκους μπορείτε να διεκδικήσετε.

Αποζημίωση για έξοδα ανάκτησης

Επιπλέον του οφειλόμενου τόκου, δικαιούστε να ζητήσετε κατ'αποκοπή αποζημίωση ύψους 40 ευρώ (ή ισοδύναμη αποζημίωση) για κάθε τιμολόγιο που πληρώνεται με καθυστέρηση (σε ορισμένες χώρες της ΕΕ το ποσό μπορεί είναι υψηλότερο και υπολογίζεται σύμφωνα με την αξία του τιμολογίου).

Εάν τα έξοδα σας για την ανάκτηση της οφειλής υπερβαίνουν την αξία αυτή, μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετη εύλογη αποζημίωση (π.χ. για διοικητικά έξοδα, αμοιβή είσπραξης οφειλής ή έξοδα δικηγόρου).

Πώς μπορείτε να ανακτήσετε το χρέος σας

Η έδρα της επιχείρησής μου βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ) και μια δημόσια αρχή που λειτουργεί στην ίδια χώρα μού οφείλει χρήματα.

Υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων

Εάν έχετε εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές σας υποχρεώσεις και ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση (δηλαδή, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε περιστάσεις που αυτός δεν είναι σε θέση να ελέγξει) έχετε δικαίωμα να αξιώσετε τόκους υπερημερίας και αποζημίωση για τα έξοδα ανάκτησης.

Πότε οφείλονται τόκοι;

Οι τόκοι οφείλονται από την ημέρα που έπεται της προθεσμίας που ορίζει η σύμβαση.

Εάν δεν έχετε καθορίσει προθεσμία πληρωμής στη σύμβαση, καταβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου ή της αίτησης πληρωμής από τον πελάτη.

Αν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου, μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή τόκων μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παροχή/παράδοση των υπηρεσιών/των προϊόντων σας.

Αν στείλετε το τιμολόγιο στον πελάτη σας πριν από την παροχή/παράδοση της υπηρεσίας/του προϊόντος σας, ο χρόνος για την πληρωμή αρχίζει να μετρά μόνο μετά την παράδοση.

Ποιο είναι το ύψος των τόκων που πρέπει να προστεθούν;

Μπορείτε να χρεώσετε τόκο με το νόμιμο επιτόκιο.

Νόμιμα επιτόκια ανά χώρα

Χώρα της ΕΕ 1 Ιουλίου 2022 - 31 Δεκεμβρίου 2022
Αυστρία 8,58
Βέλγιο 8,00
Βουλγαρία 10,00
Κροατία 8,30
Κύπρος 8,00
Τσεχία 15,00
Δανία 8,05
Εσθονία 8,00
Φινλανδία 8,00
Γαλλία 10,00
Γερμανία 8,12
Ελλάδα 8,00
Ουγγαρία 9,20
Ιρλανδία 8,00
Ιταλία 8,00
Λετονία 8,00
Λιθουανία 8,00
Λουξεμβούργο 8,00
Μάλτα 8,00
Κάτω Χώρες 8,00
Πολωνία (τομέα της υγείας) 14.00
Πολωνία (άλλους τομείς) 16,00
Πορτογαλία 8,00
Ρουμανία 10,50
Σλοβακία 8,00
Σλοβενία 8,00
Ισπανία 8,00
Σουηδία 8,00

Χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό υπολογιστή μας για να βρείτε πόσους τόκους μπορείτε να διεκδικήσετε.

Αποζημίωση για έξοδα ανάκτησης

Επιπλέον του οφειλόμενου τόκου, δικαιούστε να ζητήσετε κατ'αποκοπή αποζημίωση ύψους 40 ευρώ (ή ισοδύναμη αποζημίωση) για κάθε τιμολόγιο που πληρώνεται με καθυστέρηση (σε ορισμένες χώρες της ΕΕ το ποσό μπορεί είναι υψηλότερο και υπολογίζεται σύμφωνα με την αξία του τιμολογίου).

Εάν τα έξοδα σας για την ανάκτηση της οφειλής υπερβαίνουν την αξία αυτή, μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετη εύλογη αποζημίωση (π.χ. για διοικητικά έξοδα, αμοιβή είσπραξης οφειλής ή έξοδα δικηγόρου).

Πώς μπορείτε να ανακτήσετε το χρέος σας

ΣΗΜ.: Εάν οι πληρωμές μιας δημόσιας αρχής είναι συστηματικά εκπρόθεσμες, μπορείτε επίσης να υποβάλετε επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έδρα της επιχείρησής μου βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ) και μια δημόσια αρχή που βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ (Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) μού οφείλει χρήματα.

Οι συμβάσεις διέπονται από το δίκαιο που επέλεξαν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξετε ποιο δίκαιο διέπει τη σύμβασή σας.

Υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων

Εάν έχετε εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές σας υποχρεώσεις και ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση (δηλαδή, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε περιστάσεις που αυτός δεν είναι σε θέση να ελέγξει) έχετε δικαίωμα να αξιώσετε τόκους υπερημερίας και αποζημίωση για τα έξοδα ανάκτησης.

Πότε οφείλονται τόκοι;

Οι τόκοι οφείλονται από την ημέρα που έπεται της προθεσμίας που ορίζει η σύμβαση.

Εάν δεν έχετε καθορίσει προθεσμία πληρωμής στη σύμβαση, καταβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου ή της αίτησης πληρωμής από τον πελάτη.

Αν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου, μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή τόκων μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παροχή/παράδοση των υπηρεσιών/των προϊόντων σας.

Αν στείλετε το τιμολόγιο στον πελάτη σας πριν από την παροχή/παράδοση της υπηρεσίας/του προϊόντος σας, ο χρόνος για την πληρωμή αρχίζει να μετρά μόνο μετά την παράδοση.

Ποιο είναι το ύψος των τόκων που πρέπει να προστεθούν;

Μπορείτε να χρεώσετε τόκο με το νόμιμο επιτόκιο.

Νόμιμα επιτόκια ανά χώρα

Χώρα της ΕΕ 1 Ιουλίου 2022 - 31 Δεκεμβρίου 2022
Αυστρία 8,58
Βέλγιο 8,00
Βουλγαρία 10,00
Κροατία 8,30
Κύπρος 8,00
Τσεχία 15,00
Δανία 8,05
Εσθονία 8,00
Φινλανδία 8,00
Γαλλία 10,00
Γερμανία 8,12
Ελλάδα 8,00
Ουγγαρία 9,20
Ιρλανδία 8,00
Ιταλία 8,00
Λετονία 8,00
Λιθουανία 8,00
Λουξεμβούργο 8,00
Μάλτα 8,00
Κάτω Χώρες 8,00
Πολωνία (τομέα της υγείας) 14.00
Πολωνία (άλλους τομείς) 16,00
Πορτογαλία 8,00
Ρουμανία 10,50
Σλοβακία 8,00
Σλοβενία 8,00
Ισπανία 8,00
Σουηδία 8,00

Χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό υπολογιστή μας για να βρείτε πόσους τόκους μπορείτε να διεκδικήσετε.

Αποζημίωση για έξοδα ανάκτησης

Επιπλέον του οφειλόμενου τόκου, δικαιούστε να ζητήσετε κατ'αποκοπή αποζημίωση ύψους 40 ευρώ (ή ισοδύναμη αποζημίωση) για κάθε τιμολόγιο που πληρώνεται με καθυστέρηση (σε ορισμένες χώρες της ΕΕ το ποσό μπορεί είναι υψηλότερο και υπολογίζεται σύμφωνα με την αξία του τιμολογίου).

Εάν τα έξοδα σας για την ανάκτηση της οφειλής υπερβαίνουν την αξία αυτή, μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετη εύλογη αποζημίωση (π.χ. για διοικητικά έξοδα, αμοιβή είσπραξης οφειλής ή έξοδα δικηγόρου).

Πώς μπορείτε να ανακτήσετε το χρέος σας

ΣΗΜ.: Εάν οι πληρωμές μιας δημόσιας αρχής είναι συστηματικά εκπρόθεσμες, μπορείτε επίσης να υποβάλετε επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπολογιστής τόκων

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: