Τελευταίος έλεγχος: 27/03/2019

Εκπρόθεσμες πληρωμές

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Εάν η επιχείρησή σας παρείχε προϊόντα ή υπηρεσίες σε έναν πελάτη (σύμφωνα με τους όρους της εμπορικής σύμβασης) και δεν λάβατε πληρωμή μέχρι την καθορισμένη προθεσμία, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τόκους και αποζημίωση για την οφειλόμενη πληρωμή.

Αυτό ισχύει για όλες τις εμπορικές συναλλαγές σας με άλλες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον ενεργούν στο πλαίσιο της ανεξάρτητης οικονομικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας) και με δημόσιες αρχές.

Οι εν λόγω κανόνες, καθώς και αυτοί που ακολουθούν παρακάτω, δεν εφαρμόζονται:

 • στην περίπτωση των διαδικασιών αφερεγγυότητας (όπως των διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους)
 • στην περίπτωση αποζημιώσεων για ζημίες (π.χ. από ασφαλιστικές εταιρείες)

 

Μού οφείλει χρήματα

 

Μία άλλη επιχείρηση μού οφείλει χρήματα

 

Μια δημόσια αρχή μού οφείλει χρήματα

 

Ένας καταναλωτής μού οφείλει χρήματα

Δεν δικαιούστε να απαιτήσετε τόκους υπερημερίας σε συναλλαγές με καταναλωτές. Εάν έχετε πρόβλημα με έναν καταναλωτή, οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα καταναλωτών:

 

Η έδρα της επιχείρησής μου βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ και μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια χώρα μού οφείλει χρήματα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Εάν έχετε εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές σας υποχρεώσεις και ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση (δηλαδή, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε περιστάσεις που αυτός δεν είναι σε θέση να ελέγξει) έχετε δικαίωμα να αξιώσετε τόκους υπερημερίας και αποζημίωση για τα έξοδα ανάκτησης.

Πότε οφείλονται τόκοι;

Οι τόκοι οφείλονται από την ημέρα που έπεται της προθεσμίας που ορίζει η σύμβαση.

Εάν δεν έχετε καθορίσει προθεσμία πληρωμής στη σύμβαση, καταβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου ή της αίτησης πληρωμής από τον πελάτη.

Αν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου, μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή τόκων μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παροχή/παράδοση των υπηρεσιών/των προϊόντων σας.

Αν στείλετε το τιμολόγιο στον πελάτη σας πριν από την παροχή/παράδοση της υπηρεσίας/του προϊόντος σας, ο χρόνος για την πληρωμή αρχίζει να μετρά μόνο μετά την παράδοση.

Ποιο είναι το ύψος των τόκων που πρέπει να προστεθούν;

Μπορείτε να χρεώσετε τόκο για την εκπρόθεσμη πληρωμή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί επιτόκιο, θα εφαρμοστεί το νόμιμο επιτόκιο.

Νόμιμα επιτόκια ανά χώρα

Χώρα της ΕΕ 1η Ιανουαρίου 2019 - 30 Ιουνίου 2019
Αυστρία 8,58
Βέλγιο 8,00
Βουλγαρία 10,00
Κροατία 9,09
Κύπρος 8,00
Τσεχία 9,75
Δανία 8,05
Εσθονία 8,00
Φινλανδία 8,00
Γαλλία 10,00
Γερμανία 8,12
Ελλάδα 8,00
Ουγγαρία 8,90
Ιρλανδία 8,00
Ιταλία 8,00
Λετονία 8,00
Λιθουανία 8,00
Λουξεμβούργο 8,00
Μάλτα 8,00
Κάτω Χώρες 8,00
Πολωνία 9,50
Πορτογαλία 8,00
Ρουμανία 9,75
Σλοβακία 8,00
Σλοβενία 8,00
Ισπανία 8,00
Σουηδία 7,50
Ηνωμένο Βασίλειο 8,75

Χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό υπολογιστή μας για να βρείτε πόσους τόκους μπορείτε να διεκδικήσετε.

 

Αποζημίωση για έξοδα ανάκτησης

Επιπλέον του οφειλόμενου τόκου, δικαιούστε να ζητήσετε κατ'αποκοπή αποζημίωση ύψους 40 ευρώ (ή ισοδύναμη αποζημίωση) για κάθε τιμολόγιο που πληρώνεται με καθυστέρηση (σε ορισμένες χώρες της ΕΕ το ποσό μπορεί είναι υψηλότερο και υπολογίζεται σύμφωνα με την αξία του τιμολογίου).

Εάν τα έξοδα σας για την ανάκτηση της οφειλής υπερβαίνουν την αξία αυτή, μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετη εύλογη αποζημίωση (π.χ. για διοικητικά έξοδα, αμοιβή είσπραξης οφειλής ή έξοδα δικηγόρου).

ΦΠΑ

Χρεώνετε τόκους επί του ακαθάριστου ποσού της οφειλής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αλλά δεν καταβάλλετε ΦΠΑ επί των τόκων.

Πώς μπορείτε να ανακτήσετε το χρέος σας

 1. Στείλτε τιμολόγιο στον πελάτη σας με τους τόκους και τις αποζημιώσεις.
 2. Επικοινωνήστε με έναν εθνικό φορέα ο οποίος μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να εισπράξετε την οφειλή σας.
 3. Απευθυνθείτε σε ένα γραφείο είσπραξης οφειλών.
 4. Αποκτήστε εκτελεστό τίτλο από εθνικό δικαστήριο.

 

Η έδρα της επιχείρησής μου βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ και μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα της ΕΕ μού οφείλει χρήματα.

Οι συμβάσεις διέπονται από το δίκαιο που επέλεξαν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξετε ποιο δίκαιο διέπει τη σύμβασή σας.

Εάν δεν έγινε συγκεκριμένη επιλογή κατά την υπογραφή της σύμβασης, οι κανόνες για την εκπρόθεσμη πληρωμή διέπονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία ο πιστωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

Ο κανόνας αυτός είναι ο ίδιος τόσο για την πώληση αγαθών όσο και για την παροχή υπηρεσιών.

Εάν η σύμβαση διέπεται από το δίκαιο χωρών εκτός ΕΕ, οι ακόλουθοι κανόνες ενδέχεται να μην εφαρμόζονται.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Εάν έχετε εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές σας υποχρεώσεις και ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση (δηλαδή, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε περιστάσεις που αυτός δεν είναι σε θέση να ελέγξει) έχετε δικαίωμα να αξιώσετε τόκους υπερημερίας και αποζημίωση για τα έξοδα ανάκτησης.

Πότε οφείλονται τόκοι;

Οι τόκοι οφείλονται από την ημέρα που έπεται της προθεσμίας που ορίζει η σύμβαση.

Εάν δεν έχετε καθορίσει προθεσμία πληρωμής στη σύμβαση, καταβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου ή της αίτησης πληρωμής από τον πελάτη.

Αν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου, μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή τόκων μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παροχή/παράδοση των υπηρεσιών/των προϊόντων σας.

Αν στείλετε το τιμολόγιο στον πελάτη σας πριν από την παροχή/παράδοση της υπηρεσίας/του προϊόντος σας, ο χρόνος για την πληρωμή αρχίζει να μετρά μόνο μετά την παράδοση.

Ποιο είναι το ύψος των τόκων που πρέπει να προστεθούν;

Μπορείτε να χρεώσετε τόκο για την εκπρόθεσμη πληρωμή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί επιτόκιο, θα εφαρμοστεί το νόμιμο επιτόκιο.

Νόμιμα επιτόκια ανά χώρα

Χώρα της ΕΕ 1η Ιανουαρίου 2019 - 30 Ιουνίου 2019
Αυστρία 8,58
Βέλγιο 8,00
Βουλγαρία 10,00
Κροατία 9,09
Κύπρος 8,00
Τσεχία 9,75
Δανία 8,05
Εσθονία 8,00
Φινλανδία 8,00
Γαλλία 10,00
Γερμανία 8,12
Ελλάδα 8,00
Ουγγαρία 8,90
Ιρλανδία 8,00
Ιταλία 8,00
Λετονία 8,00
Λιθουανία 8,00
Λουξεμβούργο 8,00
Μάλτα 8,00
Κάτω Χώρες 8,00
Πολωνία 9,50
Πορτογαλία 8,00
Ρουμανία 9,75
Σλοβακία 8,00
Σλοβενία 8,00
Ισπανία 8,00
Σουηδία 7,50
Ηνωμένο Βασίλειο 8,75

Χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό υπολογιστή μας για να βρείτε πόσους τόκους μπορείτε να διεκδικήσετε.

 

Αποζημίωση για έξοδα ανάκτησης

Επιπλέον του οφειλόμενου τόκου, δικαιούστε να ζητήσετε κατ'αποκοπή αποζημίωση ύψους 40 ευρώ (ή ισοδύναμη αποζημίωση) για κάθε τιμολόγιο που πληρώνεται με καθυστέρηση (σε ορισμένες χώρες της ΕΕ το ποσό μπορεί είναι υψηλότερο και υπολογίζεται σύμφωνα με την αξία του τιμολογίου).

Εάν τα έξοδα σας για την ανάκτηση της οφειλής υπερβαίνουν την αξία αυτή, μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετη εύλογη αποζημίωση (π.χ. για διοικητικά έξοδα, αμοιβή είσπραξης οφειλής ή έξοδα δικηγόρου).

Πώς μπορείτε να ανακτήσετε το χρέος σας

 1. Στείλτε τιμολόγιο στον πελάτη σας με τους τόκους και τις αποζημιώσεις.
 2. Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο του δικτύου «Enterprise Europe Network».
 3. Συμβουλευτείτε τον οδηγό για τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων.
 4. Εξετάστε εάν ισχύει στην περίπτωσή σας ένας από τους κανονισμούς της ΕΕ για τη διασυνοριακή είσπραξη οφειλών.
 5. Απευθυνθείτε σε ένα γραφείο είσπραξης οφειλών.

 

Η έδρα της επιχείρησής μου βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ και μια δημόσια αρχή που λειτουργεί στην ίδια χώρα μού οφείλει χρήματα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Εάν έχετε εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές σας υποχρεώσεις και ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση (δηλαδή, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε περιστάσεις που αυτός δεν είναι σε θέση να ελέγξει) έχετε δικαίωμα να αξιώσετε τόκους υπερημερίας και αποζημίωση για τα έξοδα ανάκτησης.

Πότε οφείλονται τόκοι;

Οι τόκοι οφείλονται από την ημέρα που έπεται της προθεσμίας που ορίζει η σύμβαση.

Εάν δεν έχετε καθορίσει προθεσμία πληρωμής στη σύμβαση, καταβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου ή της αίτησης πληρωμής από τον πελάτη.

Αν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου, μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή τόκων μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παροχή/παράδοση των υπηρεσιών/των προϊόντων σας.

Αν στείλετε το τιμολόγιο στον πελάτη σας πριν από την παροχή/παράδοση της υπηρεσίας/του προϊόντος σας, ο χρόνος για την πληρωμή αρχίζει να μετρά μόνο μετά την παράδοση.

Ποιο είναι το ύψος των τόκων που πρέπει να προστεθούν;

Μπορείτε να χρεώσετε τόκο με το νόμιμο επιτόκιο.

Νόμιμα επιτόκια ανά χώρα

Χώρα της ΕΕ 1η Ιανουαρίου 2019 - 30 Ιουνίου 2019
Αυστρία 8,58
Βέλγιο 8,00
Βουλγαρία 10,00
Κροατία 9,09
Κύπρος 8,00
Τσεχία 9,75
Δανία 8,05
Εσθονία 8,00
Φινλανδία 8,00
Γαλλία 10,00
Γερμανία 8,12
Ελλάδα 8,00
Ουγγαρία 8,90
Ιρλανδία 8,00
Ιταλία 8,00
Λετονία 8,00
Λιθουανία 8,00
Λουξεμβούργο 8,00
Μάλτα 8,00
Κάτω Χώρες 8,00
Πολωνία 9,50
Πορτογαλία 8,00
Ρουμανία 9,75
Σλοβακία 8,00
Σλοβενία 8,00
Ισπανία 8,00
Σουηδία 7,50
Ηνωμένο Βασίλειο 8,75

Χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό υπολογιστή μας για να βρείτε πόσους τόκους μπορείτε να διεκδικήσετε.

 

Αποζημίωση για έξοδα ανάκτησης

Επιπλέον του οφειλόμενου τόκου, δικαιούστε να ζητήσετε κατ'αποκοπή αποζημίωση ύψους 40 ευρώ (ή ισοδύναμη αποζημίωση) για κάθε τιμολόγιο που πληρώνεται με καθυστέρηση (σε ορισμένες χώρες της ΕΕ το ποσό μπορεί είναι υψηλότερο και υπολογίζεται σύμφωνα με την αξία του τιμολογίου).

Εάν τα έξοδα σας για την ανάκτηση της οφειλής υπερβαίνουν την αξία αυτή, μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετη εύλογη αποζημίωση (π.χ. για διοικητικά έξοδα, αμοιβή είσπραξης οφειλής ή έξοδα δικηγόρου).

Πώς μπορείτε να ανακτήσετε το χρέος σας

 1. Στείλτε τιμολόγιο στον πελάτη σας με τους τόκους και τις αποζημιώσεις.
 2. Επικοινωνήστε με τον εθνικό διαμεσολαβητή ή με εθνικό δικαστή.

ΣΗΜ.: Εάν οι πληρωμές μιας δημόσιας αρχής είναι συστηματικά εκπρόθεσμες, μπορείτε επίσης να υποβάλετε επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Η έδρα της επιχείρησής μου βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ και μια δημόσια αρχή που βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ μού οφείλει χρήματα.

Οι συμβάσεις διέπονται από το δίκαιο που επέλεξαν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξετε ποιο δίκαιο διέπει τη σύμβασή σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Εάν έχετε εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές σας υποχρεώσεις και ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση (δηλαδή, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε περιστάσεις που αυτός δεν είναι σε θέση να ελέγξει) έχετε δικαίωμα να αξιώσετε τόκους υπερημερίας και αποζημίωση για τα έξοδα ανάκτησης.

Πότε οφείλονται τόκοι;

Οι τόκοι οφείλονται από την ημέρα που έπεται της προθεσμίας που ορίζει η σύμβαση.

Εάν δεν έχετε καθορίσει προθεσμία πληρωμής στη σύμβαση, καταβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου ή της αίτησης πληρωμής από τον πελάτη.

Αν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου, μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή τόκων μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παροχή/παράδοση των υπηρεσιών/των προϊόντων σας.

Αν στείλετε το τιμολόγιο στον πελάτη σας πριν από την παροχή/παράδοση της υπηρεσίας/του προϊόντος σας, ο χρόνος για την πληρωμή αρχίζει να μετρά μόνο μετά την παράδοση.

Ποιο είναι το ύψος των τόκων που πρέπει να προστεθούν;

Μπορείτε να χρεώσετε τόκο με το νόμιμο επιτόκιο.

Νόμιμα επιτόκια ανά χώρα

Χώρα της ΕΕ 1η Ιανουαρίου 2019 - 30 Ιουνίου 2019
Αυστρία 8,58
Βέλγιο 8,00
Βουλγαρία 10,00
Κροατία 9,09
Κύπρος 8,00
Τσεχία 9,75
Δανία 8,05
Εσθονία 8,00
Φινλανδία 8,00
Γαλλία 10,00
Γερμανία 8,12
Ελλάδα 8,00
Ουγγαρία 8,90
Ιρλανδία 8,00
Ιταλία 8,00
Λετονία 8,00
Λιθουανία 8,00
Λουξεμβούργο 8,00
Μάλτα 8,00
Κάτω Χώρες 8,00
Πολωνία 9,50
Πορτογαλία 8,00
Ρουμανία 9,75
Σλοβακία 8,00
Σλοβενία 8,00
Ισπανία 8,00
Σουηδία 7,50
Ηνωμένο Βασίλειο 8,75

Χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό υπολογιστή μας για να βρείτε πόσους τόκους μπορείτε να διεκδικήσετε.

 

Αποζημίωση για έξοδα ανάκτησης

Επιπλέον του οφειλόμενου τόκου, δικαιούστε να ζητήσετε κατ'αποκοπή αποζημίωση ύψους 40 ευρώ (ή ισοδύναμη αποζημίωση) για κάθε τιμολόγιο που πληρώνεται με καθυστέρηση (σε ορισμένες χώρες της ΕΕ το ποσό μπορεί είναι υψηλότερο και υπολογίζεται σύμφωνα με την αξία του τιμολογίου).

Εάν τα έξοδα σας για την ανάκτηση της οφειλής υπερβαίνουν την αξία αυτή, μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετη εύλογη αποζημίωση (π.χ. για διοικητικά έξοδα, αμοιβή είσπραξης οφειλής ή έξοδα δικηγόρου).

Πώς μπορείτε να ανακτήσετε το χρέος σας

 1. Στείλτε τιμολόγιο στον πελάτη σας με τους τόκους και τις αποζημιώσεις.
 2. Επικοινωνήστε με το δίκτυο Solvit.

ΣΗΜ.: Εάν οι πληρωμές μιας δημόσιας αρχής είναι συστηματικά εκπρόθεσμες, μπορείτε επίσης να υποβάλετε επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: