Τελευταίος έλεγχος: 02/01/2023

Συμβάσεις εργασίας

Όταν προσλαμβάνετε προσωπικό οφείλετε να τηρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ για τους όρους απασχόλησης προσωπικού, τις αλλαγές στις συμβάσεις εργασίας και τη διαβούλευση με το προσωπικό.

Πέραν των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, μπορείτε να προτείνετε στο προσωπικό σας και άλλες μορφές συμβάσεων εργασίας. Θα πρέπει να τηρείτε την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης όταν κάνετε χρήση άτυπων μορφών απασχόλησης. Οι άτυπες και άλλες μορφές συμβάσεων εργασίας μπορεί να περιλαμβάνουν:

Όταν απολύετε προσωπικό, έχετε συγκεκριμένες υποχρεώσεις όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις. Όταν προσλαμβάνετε νεαρούς εργαζομένους, θα πρέπει να τηρείτε συγκεκριμένους κανόνες για την απασχόληση εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Προειδοποίηση

Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να παρέχουν υψηλότερα επίπεδα προστασίας για τους εργαζομένους. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις που έχετε ως εργοδότης, αποταθείτε στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης στη χώρα σας.

 

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: