Τελευταίος έλεγχος : 04/04/2018

Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα - EPC

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017en
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το Brexiten
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το Brexiten

Η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (EPC) αποτελεί ηλεκτρονική διαδικασία την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η χρήση της είναι ευκολότερη και ταχύτερη από ό,τι οι παραδοσιακές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, καθώς και πιο διαφανής: μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας διαδικτυακά και να ξαναχρησιμοποιείτε ήδη τηλεφορτωμένα έγγραφα για να υποβάλετε νέες αιτήσεις σε άλλες χώρες.

Προς το παρόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία EPC μόνον αν είστε:

Οι λοιποί επαγγελματίες θα πρέπει να ακολουθούν τις συνήθεις διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων. Στο μέλλον, η διαδικασία EPC ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία EPC αν:

Παράδειγμα:

Ή

Παράδειγμα:

Η EPC δεν αποτελεί φυσική κάρτα. Είναι η ηλεκτρονική απόδειξη ότι έχετε περάσει από διοικητικούς ελέγχους και τα επαγγελματικά σας προσόντα έχουν αναγνωριστεί από τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε (χώρα υποδοχής), ή ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις να παρέχετε υπηρεσίες προσωρινά στην εν λόγω χώρα.Όταν μια αίτηση εγκριθεί, θα μπορείτε να δημιουργήσετε το πιστοποιητικό EPC σε μορφή pdf. Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει επίσης αριθμό αναφοράς, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μελλοντικός εργοδότης σας για να ελέγξει διαδικτυακά την εγκυρότητά του.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα αν χρειάζεται να ζητήσετε την έκδοση EPC για προσωρινή κινητικότητα ή για μόνιμη εγκατάσταση μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από τις εθνικές αρχέςen .

Αν σχεδιάζετε να εγκατασταθείτε στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα (εγκατάσταση), ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να εγγραφείτε σε επαγγελματικό φορέα ή να υποβληθείτε σε πρόσθετους ελέγχους προτού αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχέςen για το αν αυτό απαιτείται στην περίπτωσή σας.

Προσόντα που αποκτήθηκαν εκτός της ΕΕ

Αν αποκτήσατε τα προσόντα σας εκτός της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την έκδοση EPC εφόσον:

Πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας

Διαδικασία και προθεσμίες

Ποια είναι η δική σας περίπτωση;

Προσωρινή κινητικότητα: θέλετε να εργαστείτε στο εξωτερικό σε προσωρινή και περιστασιακή βάση

Μετά την υποβολή της αίτησής σας:

Εντός 1 εβδομάδας η αρχή της χώρας καταγωγής σας βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησής σας, σας ενημερώνει εάν τυχόν λείπουν έγγραφα, καθώς και σχετικά με τυχόν τέλη που ισχύουν.

Επιπλέον, οι αρχές της χώρας υποδοχής θα ελέγξουν επίσης τον φάκελό σας για να διαπιστώσουν εάν το επάγγελμά σας θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και ασφάλεια και εάν δεν δικαιούστε αυτόματη αναγνώριση.

Εάν δεν απαιτούνται έλεγχοι στη χώρα υποδοχής, η αρχή της χώρας καταγωγής σας εξετάζει την αίτησή σας και λαμβάνει την τελική απόφαση εντός 3 εβδομάδων το πολύ.

Εάν απαιτούνται έλεγχοι στη χώρα υποδοχής, η αρχή της χώρας καταγωγής σας έχει έως και 1 μήνα για να εξετάσει την αίτησή σας και να την προωθήσει στη χώρα υποδοχής.

Η χώρα υποδοχής λαμβάνει την τελική απόφαση εντός 3 μηνών το πολύ (2 μήνες + δύο παρατάσεις των 2 εβδομάδων η καθεμιά).

Σε περίπτωση που οι αρχές της χώρας υποδοχής θεωρούν ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία σας δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα της χώρας αυτής, θα μπορούσαν να σας ζητήσουν να υποβληθείτε σε δοκιμασία επάρκειας ή πρακτική άσκηση προσαρμογής.

Εγκατάσταση: επιθυμείτε να εγκατασταθείτε στο εξωτερικό και να ασκήσετε το επάγγελμά σας εκεί σε μόνιμη βάση.

Μετά την υποβολή της αίτησής σας:

Εντός 1 εβδομάδας η αρχή της χώρας καταγωγής σας βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησής σας, σας ενημερώνει εάν τυχόν λείπουν έγγραφα, καθώς και σχετικά με τυχόν τέλη που ισχύουν.

Η αρχή της χώρας καταγωγής σας έχει έως και 1 μήνα για να ελέγξει την αίτησή σας και να την προωθήσει στη χώρα υποδοχής.

Εάν είστε φαρμακοποιός ή νοσηλευτής/νοσηλεύτρια και δικαιούστε αυτόματη αναγνώριση, η χώρα υποδοχής λαμβάνει την τελική απόφαση εντός 2 μηνών το πολύ (1 μήνας + δύο παρατάσεις των 2 εβδομάδων η καθεμιάen).

Εάν δεν δικαιούστε αυτόματη αναγνώριση, η χώρα υποδοχής λαμβάνει την τελική απόφαση εντός 3 μηνών το πολύ (2 μήνες + δύο παρατάσεις των 2 εβδομάδων η καθεμιάen).

Σε περίπτωση που οι αρχές της χώρας υποδοχής θεωρούν ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία σας δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα της χώρας αυτής, θα μπορούσαν να σας ζητήσουν να υποβληθείτε σε δοκιμασία επάρκειας ή πρακτική άσκηση προσαρμογής.

Εάν οι αρχές του κράτους μέλους υποδοχής δεν λάβουν απόφαση εντός των νόμιμων προθεσμιών, τα προσόντα σας αναγνωρίζονται σιωπηρά και μπορείτε να δημιουργήσετε το πιστοποιητικό EPC από τον διαδικτυακό σας λογαριασμό.

Εάν οι αρχές απορρίψουν την αίτησή σας, οφείλουν να σας εξηγήσουν τους λόγους και να αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσφύγετε.

Για πόσο διάστημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την EPC σας;

Η EPC ισχύει:

Πώς να υποβάλετε αίτηση για EPC

Για να υποβάλετε αίτηση για EPC, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με την EU Loginen, την Υπηρεσία Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό, εάν δεν διαθέτετε ήδη.

Στη συνέχεια, θα χρειαστείτε λίγα λεπτά για να συμπληρώσετε το προφίλ σας στην EPC με τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Όταν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία του προφίλ σας, μπορείτε να δημιουργήσετε αίτηση, να τηλεφορτώσετε ηλεκτρονικά σαρωμένα αντίγραφα των σχετικών εγγράφων και να τα υποβάλετε στην αρχή της χώρας καταγωγής σας.

Κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να σαρώνεται και στη συνέχεια να τηλεφορτώνεται ως ξεχωριστό αρχείο.

Στο προφίλ σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου). Όταν έχει υποβληθεί η πρώτη αίτηση, δεν μπορείτε πλέον να επικαιροποιήσετε μόνοι σας τα προσωπικά στοιχεία σας (αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, επώνυμο ή υπηκοότητα - τα οποία θα αναγράφονται στο πιστοποιητικό), αλλά θα πρέπει να ζητήσετε την επικαιροποίησή τους από την αρχή που χειρίζεται τον φάκελό σας.

Για κάθε αίτηση, οι αρχές τόσο της χώρας καταγωγής όσο και της χώρας υποδοχής ενδέχεται να σας χρεώσουν τέλη για την εξέταση του φακέλου σας. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε ξεχωριστό τιμολόγιο από κάθε αρχή.

Οι αρχές μπορεί επίσης να σας ζητήσουν να προσκομίσετε επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων σας, σε περίπτωση που δεν μπορούν να επαληθεύσουν την εγκυρότητά τους.

Ελέγξτε τι έγγραφα χρειάζεστε και αν πρέπει να καταβάλετε τέλη

Προσομοιωτής

Αν ο προσομοιωτής δεν σας προτείνει κάποιες επιλογές, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη χώρα δεν έχει δώσει ακόμη τα σχετικά στοιχεία. Παρόλ' αυτά, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διαδικασία EPC και να υποβάλετε αίτηση. Οι αρχές θα σας ενημερώσουν για τα απαιτούμενα έγγραφα και τέλη.

Το επάγγελμά σας δεν είναι νομικώς κατοχυρωμένο στη χώρα υποδοχής
Γίνεται επεξεργασία των πληροφοριών που έδωσαν οι εθνικές αρχές

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ EPC

Οι εργοδότες σας μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα της EPC σας

Οι εργοδότες σας, οι επαγγελματικές οργανώσεις σας ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επαληθεύσουν διαδικτυακά την εγκυρότητα της EPC σας χρησιμοποιώντας τον αριθμό αναφοράς που αναγράφεται στο πιστοποιητικό σας.

Για τον έλεγχο της EPC σας, θα χρειαστούν επίσης τα προσωπικά σας στοιχεία ταυτότητας (αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου), τα οποία καταχωρίσατε όταν υποβάλατε την αίτησή σας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ EPC

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: