Τελευταίος έλεγχος: 29/01/2019

Εκτέλεση και λήψη πληρωμών

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Δεν μπορείτε να εφαρμόζετε επιβαρύνσεις στις πληρωμές με κάρτα, οι δε πληρωμές πρέπει να γίνονται δεκτές ανεξάρτητα από το πού εντός της ΕΕ έχει ο πελάτης σας την έδρα του. Κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: υποχρεώσεις για την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών σας και των πραγματικών δικαιούχων.

Πώς να ζητάτε τόκους και αποζημιώσεις για οφειλόμενες πληρωμές που προκύπτουν από εμπορικές συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις ή δημόσιες αρχές. Υπολογίστε τους τόκους που σας οφείλονται με τον υπολογιστή εκπρόθεσμων πληρωμών.

Η ύπαρξη κανόνων της ΕΕ σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για την επιτάχυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε δικαστική απόφαση για τη δέσμευση κεφαλαίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης που σας οφείλει χρήματα.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: