Τελευταίος έλεγχος: 21/06/2022

Πραγματοποίηση και λήψη πληρωμών

Δεν μπορείτε να εφαρμόζετε πρόσθετες επιβαρύνσεις για πληρωμές με κάρτα, και οι πληρωμές πρέπει να γίνονται δεκτές ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης του πελάτη σας στην ΕΕ. Εάν δίνετε στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν την πληρωμή με κάρτα στο δικό τους νόμισμα και όχι στο νόμισμα της χώρας σας ή του ιστοτόπου σας, πρέπει να τους ενημερώνετε - τη στιγμή της αγοράς - για όλες τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την προσφερόμενη υπηρεσία συναλλαγματικής μετατροπής. Κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: υποχρεώσεις για την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών σας και των πραγματικών δικαιούχων.

Πώς να ζητάτε τόκους και αποζημιώσεις για οφειλόμενες πληρωμές που προκύπτουν από εμπορικές συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις ή δημόσιες αρχές. Υπολογίστε τους τόκους που σας οφείλονται με τον υπολογιστή εκπρόθεσμων πληρωμών.

Η ύπαρξη κανόνων της ΕΕ σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για την επιτάχυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε δικαστική απόφαση για τη δέσμευση κεφαλαίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης που σας οφείλει χρήματα.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: