Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 07/07/2022

ΦΠΑ στις ψηφιακές υπηρεσίες (καθεστώς MOSS)

Η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα ΦΠΑ (mini One Stop Shop, MOSS) είναι ένα προαιρετικό καθεστώς που σας επιτρέπει να αποδώσετε τον ΦΠΑ — που οφείλετε κανονικά σε πολλές χώρες της ΕΕ — σε μια μόνο χώρα της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ).

Εάν παρέχετε υπηρεσίες διασυνοριακών τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης ή ψηφιακές υπηρεσίες σε μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα μπορεί να είστε επιλέξιμοι για το καθεστώς. Οι υπηρεσίες που διέπονται από το καθεστώς MOSS περιλαμβάνουν:

Χάρη στο MOSS δεν χρειάζεται να εγγραφείτε στις φορολογικές αρχές κάθε χώρας της ΕΕ όπου πραγματοποιείτε πωλήσεις, μπορείτε να εγγραφείτε στα μητρώα ΦΠΑ, να υποβάλετε δηλώσεις ΦΠΑ και να κάνετε πληρωμές σε μια μόνο χώρα. Πρέπει να εφαρμόζετε τους κανόνες του MOSS στους πελάτες σας σε όλες τις χώρες της ΕΕ όπου παρέχετε τις υπηρεσίες σας.

Υπάρχουν δύο καθεστώτα που υπάγονται στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα MOSS:

Επιλέξτε για να δείτε ποιο καθεστώς είναι κατάλληλο για σας.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από τους απλουστευμένους κανόνες ΦΠΑ για χαμηλό ετήσιο κύκλο εργασιών χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα MOSS· ελέγξτε εάν είστε επιλέξιμοι.

Η εταιρεία σας

Ενωσιακό καθεστώς

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ενωσιακό καθεστώς εφόσον παρέχετε υπηρεσίες διασυνοριακών τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης ή ψηφιακές υπηρεσίες σε καταναλωτές σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από:

Οι χώρες της ΕΕ όπου παρέχετε τις υπηρεσίες σας είναι γνωστές ως κράτη μέλη κατανάλωσης.

Επιλογή του κράτους μέλους εγγραφής

Πρέπει να ορίσετε το κράτος μέλος εγγραφής. Είναι η χώρα της ΕΕ όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή σας (εκεί όπου βρίσκεται η έδρα της).

Εγγραφή

Μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά μέσω της πύλης του κράτους μέλους εγγραφής σας.

Επιλέξτε χώρα

Μόλις ληφθούν και επικυρωθούν τα στοιχεία της εγγραφής σας, θα αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων και θα διαβιβαστούν από το κράτος μέλος εγγραφής σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Πότε θα ενεργοποιηθεί η εγγραφή σας;

Εκτός εάν οριστεί διαφορετικά, η εγγραφή σας αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου μετά την αίτηση ένταξης στο καθεστώς.

Για παράδειγμα, εάν η αίτηση σας για να ενταχθείτε στο καθεστώς MOSS γίνει δεκτή στις 20 Ιουλίου (κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου), η εγγραφή σας θα αρχίσει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου (στις αρχές του 4ου τριμήνου).

Ενεργοποιήστε νωρίτερα την εγγραφή σας

Μπορείτε να ζητήσετε να ενταχθείτε στο καθεστώς πριν από την έναρξη του επόμενου τριμήνου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής πριν από τη 10η ημέρα του μήνα μετά την πρώτη παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, εάν παρέχετε υπηρεσίες ήδη στις 5 Μαρτίου και επιθυμείτε να καλυφθούν οι υπηρεσίες αυτές από το καθεστώς MOSS από τη σχετική ημερομηνία, πρέπει να ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής σας ότι επιθυμείτε να ενταχθείτε στο καθεστώς πριν από τις 10 Απριλίου. Εάν γίνει αυτό, όλες οι υπηρεσίες που παρέχετε από τις 5 Μαρτίου και μετά θα καλύπτονται από το καθεστώς.

Διαγραφή από το καθεστώς

Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από το καθεστώς, πρέπει να ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής σας. Αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου. Τα ημερολογιακά τρίμηνα είναι:

Θα λάβετε ηλεκτρονική ειδοποίηση μόλις γίνει δεκτή η αίτησή σας και δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε πάλι στο καθεστώς για 6 μήνες.

Αποκλεισμός από το καθεστώς

Θα αποκλειστείτε από τη χρήση του καθεστώτος εάν:

Προσωρινός αποκλεισμός (περίοδος καραντίνας)

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποκλειστείτε από τη χρήση ενός ή και των δύο καθεστώτων MOSS για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (λεγόμενο «περίοδος καραντίνας»). Αυτό συμβαίνει:

Κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ

Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ίδιο αριθμό ΦΠΑ που χρησιμοποιείτε για τις εγχώριες δηλώσεις ΦΠΑ και να χρεώνετε τον ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στις χώρες της ΕΕ όπου διαμένουν οι πελάτες σας.

Θα πρέπει να εφαρμόζετε τους ίδιους κανόνες τιμολόγησης με εκείνους του κράτους μέλους εγγραφής (δεν απαιτείται τιμολόγιο στις περισσότερες χώρες κατά την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του καθεστώτος MOSS). Αυτό ισχύει επίσης για τις παροχές υπηρεσιών από τα κράτη μέλη εγκατάστασης.

Όλες οι υπηρεσίες που δεν διέπονται από το καθεστώς MOSS πρέπει να δηλώνονται με βάση τους συνήθεις φορολογικούς κανόνες για τις εγχώριες πωλήσεις.

Δηλώσεις ΦΠΑ

Πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά λεπτομερείς τριμηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ, εντός 20 ημερών από τη λήξη κάθε φορολογικής περιόδου. Στη συνέχεια, τα δηλούμενα στοιχεία διαβιβάζονται με ασφάλεια από το κράτος μέλος εγγραφής στο σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης.

Προειδοποίηση

Αυτές οι δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται επιπλέον των συνήθων εγχώριων δηλώσεων ΦΠΑ.

Συντελεστές ΦΠΑ

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της βάσης δεδομένων «Tax Information Communication» en .

Τήρηση αρχείων

Πρέπει να τηρείτε αρχείο των δραστηριοτήτων σας για 10 χρόνια μετά τη λήξη του έτους παροχής υπηρεσιών και να μπορείτε να παρέχετε ψηφιακά αντίγραφα, εάν σας το ζητήσουν, χωρίς καθυστέρηση.

Τα αρχεία σας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς MOSS θα βρείτε στην πύλη ΦΠΑ - MOSS en και περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στους οδηγούς en .

Ενωσιακό καθεστώς

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ενωσιακό καθεστώς εφόσον παρέχετε υπηρεσίες διασυνοριακών τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης ή ψηφιακές υπηρεσίες σε καταναλωτές σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από:

Οι χώρες της ΕΕ όπου παρέχετε τις υπηρεσίες σας είναι γνωστές ως κράτη μέλη κατανάλωσης.

Επιλογή του κράτους μέλους εγγραφής

Πρέπει να ορίσετε το κράτος μέλος εγγραφής.

Μπορεί να είναι οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ στην οποία έχετε εγκατεστημένο υποκατάστημα (κράτη μέλη εγκατάστασης).

Δεν μπορείτε να αλλάξετε το κράτος μέλος εγγραφής για το τρέχον και τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη, εκτός εάν δεν πληρείτε πλέον τις προϋποθέσεις, για παράδειγμα, εάν δεν έχετε πλέον υποκατάστημα στο κράτος μέλος εγγραφής. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να αλλάξετε το κράτος μέλος εγγραφής με οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ στην οποία έχετε υποκατάστημα.

Μπορείτε να κάνετε την αλλαγή μέσα στην ίδια ημέρα, αλλά πρέπει να ενημερώσετε τόσο το παλαιό όσο και το νέο κράτος μέλος εγγραφής για την επιλογή σας. Αυτό πρέπει να γίνει πριν από τη 10η ημέρα του μήνα αφότου κάνετε την αλλαγή.

Εγγραφή

Μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά μέσω της πύλης του κράτους μέλους εγγραφής σας.

Επιλέξτε χώρα

Μόλις ληφθούν και επικυρωθούν τα στοιχεία της εγγραφής σας, θα αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων και θα διαβιβαστούν από το κράτος μέλος εγγραφής σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Πότε θα ενεργοποιηθεί η εγγραφή σας;

Εκτός εάν οριστεί διαφορετικά, η εγγραφή σας αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου μετά την αίτηση ένταξης στο καθεστώς.

Για παράδειγμα, εάν η αίτηση σας για να ενταχθείτε στο καθεστώς MOSS γίνει δεκτή στις 20 Ιουλίου (κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου), η εγγραφή σας θα αρχίσει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου (στις αρχές του 4ου τριμήνου).

Ενεργοποιήστε νωρίτερα την εγγραφή σας

Μπορείτε να ζητήσετε να ενταχθείτε στο καθεστώς πριν από την έναρξη του επόμενου τριμήνου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής πριν από τη 10η ημέρα του μήνα μετά την πρώτη παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, εάν παρέχετε υπηρεσίες ήδη στις 5 Μαρτίου και επιθυμείτε να καλυφθούν οι υπηρεσίες αυτές από το καθεστώς MOSS από τη σχετική ημερομηνία, πρέπει να ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής σας ότι επιθυμείτε να ενταχθείτε στο καθεστώς πριν από τις 10 Απριλίου. Εάν γίνει αυτό, όλες οι υπηρεσίες που παρέχετε από τις 5 Μαρτίου και μετά θα καλύπτονται από το καθεστώς.

Διαγραφή από το καθεστώς

Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από το καθεστώς, πρέπει να ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής σας. Αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου. Τα ημερολογιακά τρίμηνα είναι:

Θα λάβετε ηλεκτρονική ειδοποίηση μόλις γίνει δεκτή η αίτησή σας και δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε πάλι στο καθεστώς για 6 μήνες.

Αποκλεισμός από το καθεστώς

Θα αποκλειστείτε από τη χρήση του καθεστώτος εάν:

Προσωρινός αποκλεισμός (περίοδος καραντίνας)

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποκλειστείτε από τη χρήση ενός ή και των δύο καθεστώτων MOSS για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (λεγόμενο «περίοδος καραντίνας»). Αυτό συμβαίνει:

Κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ

Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ίδιο αριθμό ΦΠΑ που χρησιμοποιείτε για τις εγχώριες δηλώσεις ΦΠΑ και να χρεώνετε τον ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στις χώρες της ΕΕ όπου διαμένουν οι πελάτες σας.

Θα πρέπει να εφαρμόζετε τους ίδιους κανόνες τιμολόγησης με εκείνους του κράτους μέλους εγγραφής (δεν απαιτείται τιμολόγιο στις περισσότερες χώρες κατά την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του καθεστώτος MOSS). Αυτό ισχύει επίσης για τις παροχές υπηρεσιών από τα κράτη μέλη εγκατάστασης.

Όλες οι υπηρεσίες που δεν διέπονται από το καθεστώς MOSS πρέπει να δηλώνονται με βάση τους συνήθεις φορολογικούς κανόνες για τις εγχώριες πωλήσεις.

Δηλώσεις ΦΠΑ

Πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά λεπτομερείς τριμηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ, εντός 20 ημερών από τη λήξη κάθε φορολογικής περιόδου. Στη συνέχεια, τα δηλούμενα στοιχεία διαβιβάζονται με ασφάλεια από το κράτος μέλος εγγραφής στο σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης.

Προειδοποίηση

Αυτές οι δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται επιπλέον των συνήθων εγχώριων δηλώσεων ΦΠΑ.

Συντελεστές ΦΠΑ

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της βάσης δεδομένων «Tax Information Communication» en .

Τήρηση αρχείων

Πρέπει να τηρείτε αρχείο των δραστηριοτήτων σας για 10 χρόνια μετά τη λήξη του έτους παροχής υπηρεσιών και να μπορείτε να παρέχετε ψηφιακά αντίγραφα, εάν σας το ζητήσουν, χωρίς καθυστέρηση.

Τα αρχεία σας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς MOSS θα βρείτε στην πύλη ΦΠΑ - MOSS en και περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στους οδηγούς en .

Μη ενωσιακό καθεστώς

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μη ενωσιακό καθεστώς εφόσον παρέχετε υπηρεσίες διασυνοριακών τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης ή ψηφιακές υπηρεσίες σε καταναλωτές σε όλες τις χώρες της ΕΕ (περιλαμβανομένης της χώρας της ΕΕ που επιλέξατε ως κράτος μέλος εγγραφής).

Οι χώρες της ΕΕ όπου παρέχετε τις υπηρεσίες σας είναι γνωστές ως κράτη μέλη κατανάλωσης.

Επιλογή του κράτους μέλους εγγραφής

Πρέπει να ορίσετε το κράτος μέλος εγγραφής. Αυτό μπορεί να είναι οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Μπορείτε να αλλάξετε το κράτος μέλος εγγραφής σε μεταγενέστερη ημερομηνία, εάν το επιθυμείτε. Αυτό μπορεί να είναι οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Για να κάνετε την αλλαγή, θα πρέπει να διαγραφείτε από το τρέχον κράτος μέλος εγγραφής και να εγγραφείτε στο νέο κράτος μέλος εγγραφής που επιλέξατε.

Εγγραφή

Μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά μέσω της πύλης του κράτους μέλους εγγραφής σας.

Επιλέξτε χώρα

Μόλις ληφθούν και επικυρωθούν τα στοιχεία της εγγραφής σας, θα αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων και θα διαβιβαστούν από το κράτος μέλος εγγραφής σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Πότε θα ενεργοποιηθεί η εγγραφή σας;

Εκτός εάν οριστεί διαφορετικά, η εγγραφή σας αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου μετά την αίτηση ένταξης στο καθεστώς.

Για παράδειγμα, εάν η αίτηση σας για να ενταχθείτε στο καθεστώς MOSS γίνει δεκτή στις 20 Ιουλίου (κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου), η εγγραφή σας θα αρχίσει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου (στις αρχές του 4ου τριμήνου).

Ενεργοποιήστε νωρίτερα την εγγραφή σας

Μπορείτε να ζητήσετε να ενταχθείτε στο καθεστώς πριν από την έναρξη του επόμενου τριμήνου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής πριν από τη 10η ημέρα του μήνα μετά την πρώτη παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, εάν παρέχετε υπηρεσίες ήδη στις 5 Μαρτίου και επιθυμείτε να καλυφθούν οι υπηρεσίες αυτές από το καθεστώς MOSS από τη σχετική ημερομηνία, πρέπει να ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής σας ότι επιθυμείτε να ενταχθείτε στο καθεστώς πριν από τις 10 Απριλίου. Εάν γίνει αυτό, όλες οι υπηρεσίες που παρέχετε από τις 5 Μαρτίου και μετά θα καλύπτονται από το καθεστώς.

Διαγραφή από το καθεστώς

Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από το καθεστώς, πρέπει να ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής σας. Αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου. Τα ημερολογιακά τρίμηνα είναι:

Θα λάβετε ηλεκτρονική ειδοποίηση μόλις γίνει δεκτή η αίτησή σας και δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε πάλι στο καθεστώς για 6 μήνες.

Αποκλεισμός από το καθεστώς

Θα αποκλειστείτε από τη χρήση του καθεστώτος εάν:

Προσωρινός αποκλεισμός (περίοδος καραντίνας)

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποκλειστείτε από τη χρήση ενός ή και των δύο καθεστώτων MOSS για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (λεγόμενο «περίοδος καραντίνας»). Αυτό συμβαίνει:

Κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ

Θα σας χορηγηθεί αριθμός ΦΠΑ από τη χώρα της ΕΕ την οποία έχετε επιλέξει ως κράτος μέλος εγγραφής και θα χρεώνετε τον ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στις χώρες της ΕΕ όπου διαμένουν οι πελάτες σας.

Θα πρέπει να εφαρμόζετε τους ίδιους κανόνες τιμολόγησης με εκείνους του κράτους μέλους εγγραφής (δεν απαιτείται τιμολόγιο στις περισσότερες χώρες κατά την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του καθεστώτος MOSS).

Δηλώσεις ΦΠΑ

Πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά λεπτομερείς τριμηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ, εντός 20 ημερών από τη λήξη κάθε φορολογικής περιόδου. Στη συνέχεια, τα δηλούμενα στοιχεία διαβιβάζονται με ασφάλεια από το κράτος μέλος εγγραφής στο σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης.

Προειδοποίηση

Αυτές οι δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται επιπλέον των συνήθων εγχώριων δηλώσεων ΦΠΑ.

Συντελεστές ΦΠΑ

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της βάσης δεδομένων «Tax Information Communication» en .

Τήρηση αρχείων

Πρέπει να τηρείτε αρχείο των δραστηριοτήτων σας για 10 χρόνια μετά τη λήξη του έτους παροχής υπηρεσιών και να μπορείτε να παρέχετε ψηφιακά αντίγραφα, εάν σας το ζητήσουν, χωρίς καθυστέρηση.

Τα αρχεία σας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς MOSS θα βρείτε στην πύλη ΦΠΑ - MOSS en και περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στους οδηγούς en .

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: