Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος : 10/09/2018

ΦΠΑ στις ψηφιακές υπηρεσίες (καθεστώς MOSS)

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (καθεστώς MOSS) σάς δίνει τη δυνατότητα να παρέχετε τις ακόλουθες υπηρεσίες εντός της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε σε κάθε χώρα της ΕΕ στην οποία παρέχετε:

Ακόμη και εάν η έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται εκτός ΕΕ, μπορείτε να αξιοποιήσετε το σύστημα αυτό καθώς προσφέρονται δύο είδη καθεστώτων: ένα καθεστώς για όσους έχουν έδρα εντός της ΕΕ ( ενωσιακό καθεστώς) και ένα άλλο καθεστώς για όσους έχουν έδρα εκτός ΕΕ ( μη ενωσιακό καθεστώς).

Ενωσιακό καθεστώς
 

Το ενωσιακό καθεστώς αφορά τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εντός της ΕΕ.

Κράτος μέλος εγγραφής

Για να εγγραφείτε στο καθεστώς, πρέπει να επιλέξετε το κράτος μέλος εγγραφής. Αυτό πρέπει να είναι η χώρα της ΕΕ όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή σας (εκεί όπου βρίσκεται η έδρα της).

Εάν η έδρα σας βρίσκεται εκτός ΕΕ και διαθέτετε υποκαταστήματα εντός της ΕΕ, μπορείτε να επιλέξετε ως κράτος μέλος εγγραφής οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ στην οποία έχετε υποκατάστημα.

Δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε στο καθεστώς τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος εγγραφής. Αυτές πρέπει να δηλώνονται με βάση τους συνήθεις φορολογικούς κανόνες για τις εγχώριες πωλήσεις.

Κράτος μέλος κατανάλωσης

Οι χώρες της ΕΕ όπου παρέχετε τις υπηρεσίες σας είναι γνωστές ως κράτη μέλη κατανάλωσης.

Όταν παρέχετε υπηρεσίες, οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες (τιμολόγησης, ταμειακής λογιστικής και ελάφρυνσης για επισφαλείς απαιτήσεις κ.λπ.) του κράτους μέλους κατανάλωσης.

Κράτος μέλος εγκατάστασης

Εάν η επιχείρησή σας διαθέτει υποκαταστήματα σε άλλες χώρες της ΕΕ, οι χώρες αυτές αναφέρονται ως κράτη μέλη εγκατάστασης. Οι παροχές υπηρεσιών από τα εν λόγω υποκαταστήματα σε ένα κράτος μέλος κατανάλωσης πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται στο πλαίσιο της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας.

Οι παροχές υπηρεσιών στο/στα κράτος μέλος/κράτη μέλη εγκατάστασης δεν πρέπει να υπάγονται στο ενωσιακό καθεστώς. Αυτές πρέπει να δηλώνονται με βάση τους συνήθεις φορολογικούς κανόνες για τις εγχώριες πωλήσεις.

Μη ενωσιακό καθεστώς
 

Το μη ενωσιακό καθεστώς αφορά τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός ΕΕ.

Κράτος μέλος εγγραφής

Για να εγγραφείτε στο καθεστώς, πρέπει να επιλέξετε το κράτος μέλος εγγραφής. Αυτό μπορεί να είναι οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Κράτος μέλος κατανάλωσης

Οι χώρες της ΕΕ όπου παρέχετε τις υπηρεσίες σας είναι γνωστές ως κράτη μέλη κατανάλωσης. Σε αυτά μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται η χώρα που έχετε επιλέξει ως κράτος μέλος εγγραφής.

Όταν παρέχετε υπηρεσίες, οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες (τιμολόγησης, ταμειακής λογιστικής και ελάφρυνσης για επισφαλείς απαιτήσεις κ.λπ.) του κράτους μέλους κατανάλωσης.

Εάν η επιχείρησή σας είναι εγκατεστημένη σε χώρα εκτός ΕΕ, αλλά εσείς έχετε εγγραφεί ή απαιτείται να εγγραφείτε για τον ΦΠΑ στην ΕΕ (επειδή πραγματοποιείτε πωλήσεις στο εσωτερικό της ΕΕ), δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μη ενωσιακό καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να αποδίδετε τον ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ όπου παρέχετε υπηρεσίες. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, η κατάσταση αυτή θα αλλάξει και θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μη ενωσιακό καθεστώς.

Εγγραφή

Δεν είστε υποχρεωμένοι να εγγραφείτε στο καθεστώς MOSS, αλλά, εάν το πράξετε, θα έχετε τη δυνατότητα να παρέχετε ορισμένες υπηρεσίες σε χώρες της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε χωριστά σε κάθε μία από αυτές.

Εάν ενταχθείτε στο καθεστώς MOSS, θα πρέπει να τηρείτε τους κανόνες του σε όλες τις χώρες της ΕΕ όπου παρέχετε τις υπηρεσίες σας. Δεν μπορείτε να επιλέξετε μερικές μόνον από αυτές.

Μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά και στα δύο καθεστώτα, μέσω της πύλης του κράτους μέλους εγγραφής.

Μόλις ληφθούν και επικυρωθούν τα στοιχεία της εγγραφής σας, θα αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων και θα διαβιβαστούν στις σχετικές χώρες της ΕΕ.

Συνήθως η εγγραφή αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου μετά την αίτηση ένταξης στο καθεστώς. Για παράδειγμα, εάν ενταχθείτε στο καθεστώς MOSS στις 20 Ιουλίου, η εγγραφή σας θα αρχίσει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επισπεύσετε την ημερομηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής πριν από τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε ήδη εμπορικές συναλλαγές και παρέχετε υπηρεσίες στις 5 Μαρτίου, πρέπει να ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής ότι επιθυμείτε να ενταχθείτε στο καθεστώς πριν από τις 10 Απριλίου. Εάν γίνει αυτό, όλες οι υπηρεσίες που παρέχετε από τις 5 Μαρτίου και μετά θα διέπονται από το καθεστώς.

Διαγραφή από το καθεστώς

Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από το καθεστώς, πρέπει να ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής. Αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου (τα ημερολογιακά τρίμηνα είναι Ιανουάριος-Μάρτιος, Απρίλιος-Ιούνιος, Ιούλιος-Σεπτέμβριος και Οκτώβριος-Δεκέμβριος). Θα λάβετε ηλεκτρονική ειδοποίηση μόλις γίνει δεκτό το αίτημά σας. Από τη στιγμή εκείνη, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το καθεστώς σε κανένα κράτος μέλος για 6 μήνες.

Αλλαγή του κράτους μέλους εγγραφής

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε το κράτος μέλος εγγραφής. Για το ενωσιακό καθεστώς, το νέο κράτος μέλος εγγραφής πρέπει ήδη να αναφέρεται ως ένα από τα κράτη μέλη εγκατάστασής σας. Για το μη ενωσιακό καθεστώς, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ.

Μπορείτε να κάνετε την αλλαγή μέσα στην ίδια ημέρα, αλλά πρέπει να ενημερώσετε τόσο το παλαιό όσο και το νέο κράτος μέλος εγγραφής για την επιλογή σας. Αυτό πρέπει να γίνει πριν από τη 10η ημέρα του μήνα αφότου κάνετε την αλλαγή.

Αποκλεισμός από το καθεστώς

Θα αποκλειστείτε από το καθεστώς εάν:

Περίοδος «καραντίνας»

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποκλειστείτε από τη χρήση ενός ή και των δύο καθεστώτων της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (η λεγόμενη «περίοδος καραντίνας»). Αυτό συμβαίνει:

Αριθμός ΦΠΑ

Ενωσιακό καθεστώς

Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ίδιο αριθμό ΦΠΑ που χρησιμοποιείτε και για τις εγχώριες δηλώσεις ΦΠΑ.

Μη ενωσιακό καθεστώς

Θα σας χορηγηθεί αριθμός ΦΠΑ από τη χώρα της ΕΕ την οποία έχετε επιλέξει ως κράτος μέλος εγγραφής.

Δηλώσεις ΦΠΑ

Πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά λεπτομερείς τριμηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ. Η δήλωση ΦΠΑ πρέπει να υποβάλλεται εντός 20 ημερών από τη λήξη κάθε περιόδου δήλωσης (ημερολογιακό τρίμηνο). Δεν μπορείτε να υποβάλετε δήλωση ΦΠΑ πριν από τη λήξη της περιόδου δήλωσης. Στη συνέχεια, τα δηλούμενα στοιχεία διαβιβάζονται με ασφάλεια από το κράτος μέλος εγγραφής στο σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης.

Αυτές οι δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται επιπλέον των συνήθων εγχώριων δηλώσεων ΦΠΑ.

Συντελεστές ΦΠΑ

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τις υπηρεσίες μετάδοσης και τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της βάσης δεδομένων «Tax Information Communication»en.

Τήρηση αρχείων

Οφείλετε να τηρείτε αρχείο των δραστηριοτήτων σας στο πλαίσιο του καθεστώτος MOSS, και να το διαθέτετε ηλεκτρονικά χωρίς καθυστέρηση. Πρέπει να τηρείτε αρχείο των δηλώσεών σας για 10 χρόνια μετά τη λήξη του έτους παροχής υπηρεσιών.

Τα αρχεία σας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς MOSS θα βρείτε στην πύλη ΦΠΑ - MOSSen.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: