Τελευταίος έλεγχος: 16/09/2022

Ευθύνες για τα απόβλητα ΑΗΗΕ

Εάν κατασκευάζετε, διανέμετε ή πωλείτε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ψυγεία ή κινητά τηλέφωνα, η ενωσιακή και η εθνική νομοθεσία σάς επιβάλλουν να βοηθήσετε ώστε να εξασφαλιστεί ότι η απόρριψη και η μετέπειτα μεταχείριση του εξοπλισμού γίνονται σωστά. Αυτό σημαίνει:

Τα απόβλητα που παράγονται από τέτοια προϊόντα ονομάζονται «ΑΗΗΕ»: απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ένας ενδεικτικός κατάλογος του εξοπλισμού που εμπίπτει στη σχετική νομοθεσία παρέχεται στην οδηγία περί ΑΗΗΕ en hr .

Καταχώριση στις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τα ΑΗΗΕ

Πρέπει να καταχωρίσετε την εταιρεία σας στις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ σε όλες τις χώρες της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ) όπου πωλείτε τα προϊόντα σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών μητρώων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μητρώων ΑΗΗΕ en .

Υποβολή έκθεσης

Από τη στιγμή που θα αρχίσετε να πωλείτε προϊόντα με σήμανση ΑΗΗΕ στην αγορά της ΕΕ, θα πρέπει να υποβάλετε στις εθνικές αρχές τακτικές εκθέσεις όπου θα περιγράφονται λεπτομερώς τα είδη εξοπλισμού που έχετε κατασκευάσει, διανείμει ή πωλήσει, μαζί με τις αντίστοιχες ποσότητες.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε τον μορφότυπο για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων από τα εθνικά μητρώα. 

Διαχείριση των αποβλήτων ΑΗΗΕ

Πρέπει να συμβάλλετε στην κατάλληλη διάθεση του εξοπλισμού που παράγετε, διανέμετε ή πωλείτε, μετά την απόρριψή του από τον καταναλωτή. Μπορείτε να επιλέξετε είτε να συμμετάσχετε σε υφιστάμενο συλλογικό σύστημα συμμόρφωσης ΑΗΗΕ είτε να δημιουργήσετε το δικό σας σύστημα.

Γίνετε μέλος ενός υφιστάμενου συστήματος συμμόρφωσης ή δημιουργήστε ένα ατομικό σύστημα

Συλλογικά συστήματα συμμόρφωσης

Συλλογικά συστήματα συμμόρφωσης, που έχουν δημιουργηθεί από τον ιδιωτικό τομέα ή από το κράτος, υπάρχουν στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στους παραγωγούς, τους διανομείς και τους πωλητές να εκπληρώνουν από κοινού τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν με συνδρομή επί πληρωμή.

Εκτός από τη χρηματοδότηση και την οργάνωση της συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ για τα μέλη τους, κάποια συστήματα προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες:

Ατομικά συστήματα συμμόρφωσης

Ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των προϊόντων που παράγετε ή διανέμετε, πιθανόν να μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας σύστημα συμμόρφωσης. Μια τέτοια περίπτωση είναι, για παράδειγμα, οι εταιρείες που πωλούν ειδικές συσκευές που παράγονται σε περιορισμένες σειρές για έναν ορισμένο κλάδο, όπως τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία. Έχετε υπόψη σας ότι οι κανόνες για τα συστήματα αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

Για πληροφορίες σχετικά με τα συλλογικά και ατομικά συστήματα συμμόρφωσης σε μια ορισμένη χώρα της ΕΕ, συμβουλευτείτε τα εθνικά μητρώα που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μητρώων ΑΗΗΕ en .

Δείτε επίσης

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: