Τελευταίος έλεγχος: 23/06/2022

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Ως εργοδότης, οφείλετε να εξασφαλίζετε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σας ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας. Ως εκ τούτου, οφείλετε να αξιολογείτε όλους τους κινδύνουςστους οποίους ενδεχομένως εκτίθενται οι εργαζόμενοι και να λαμβάνετε μέτρα πρόληψης και προστασίας, εξασφαλίζοντας, για παράδειγμα, ότι κάθε εργαζόμενος έχει λάβει την απαραίτητη ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Σε μερικές περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να λάβετε επιπρόσθετα μέτρα, για παράδειγμα, με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων και την παροχή κατάρτισης όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να ορίσετε τουλάχιστον έναν εκπαιδευμένο υπάλληλο ο οποίος θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα μέτρα αυτά.

Εκτίμηση επικινδυνότητας

Δεν υπάρχουν κανόνες της ΕΕ στους οποίους να ορίζεται επακριβώς πώς θα πρέπει να διενεργούνται οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας, ωστόσο, σε ορισμένες χώρες, οι εθνικοί κανόνες περιλαμβάνουν λεπτομερέστερες απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή τους.

Κατά τη διενέργεια μιας εκτίμησης επικινδυνότητας πρέπει να πραγματοποιούνται τα εξής:

Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας θα πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στους εργαζόμενους που μπορεί να είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι, καθώς και σε άλλα άτομα που ενδέχεται να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις σας, όπως εργολάβοι ή επισκέπτες.

Αφού προσδιοριστούν οι κίνδυνοι και οι πιθανές επιπτώσεις τους, θα πρέπει να αξιολογήσετε και να ιεραρχήσετε την επικινδυνότητα. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε εάν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις, οι οποίες μπορεί να αναφέρονται λεπτομερώς στις προδιαγραφές εκτίμησης επικινδυνότητας ή να αφορούν μια πιο εξειδικευμένη κατάρτιση των εργαζομένων σε σχέση με έναν συγκεκριμένο κίνδυνο ή τομέα δραστηριότητας.

Ειδικός σε θέματα ασφάλειας και υγείας

Εάν δεν διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες για τη διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας ή τη λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια, πρέπει να ζητήσετε από ειδικό στον τομέα της υγείας και ασφάλειας να αναλάβει τις σχετικές δραστηριότητες για λογαριασμό σας.

Ανάλογα με το είδος της επιχείρησής σας, μπορείτε επίσης να διενεργήσετε αξιολόγηση επικινδυνότητας με τη βοήθεια ενός δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου en .

Πώς γίνεται η τεκμηρίωση της επικινδυνότητας;

Μόλις ολοκληρώσετε την εκτίμηση επικινδυνότητας, θα πρέπει να τεκμηριώσετε τα αποτελέσματα.

Μολονότι δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ, συνιστάται το έγγραφο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε σε μια συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ, συμβουλευθείτε τους εθνικούς κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Επιλέξτε χώρα

Δείτε επίσης

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: