Τελευταίος έλεγχος: 22/04/2022

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην ΕΕ

Δικαίωμα για βασικό τραπεζικό λογαριασμό

Ίσως επιθυμείτε ή χρειάζεται να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα σας ή σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Αν διαμένετε νομίμως σε χώρα της ΕΕ δικαιούστε να ανοίξετε έναν «βασικό λογαριασμό πληρωμών». Οι τράπεζες δεν μπορούν να απορρίψουν την αίτησή σας για άνοιγμα βασικού λογαριασμού πληρωμών με το αιτιολογικό ότι δεν κατοικείτε στη χώρα όπου βρίσκεται η τράπεζα.

Προειδοποίηση

Το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει για τραπεζικούς λογαριασμούς άλλου είδους, όπως λογαριασμούς καταθέσεων.

Πότε μπορούν οι τράπεζες να σας αρνηθούν το άνοιγμα βασικού λογαριασμού πληρωμών

Μια τράπεζα μπορεί να αρνηθεί να σας ανοίξει λογαριασμό αν δεν πληροίτε τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με το ξέπλυμα χρημάτων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου .

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι τράπεζες μπορεί να αρνηθούν να σας ανοίξουν βασικό τραπεζικό λογαριασμό, αν έχετε ήδη παρόμοιο λογαριασμό σε άλλη τράπεζα της ίδιας χώρας.

Αν καταθέσετε αίτηση για το άνοιγμα βασικού λογαριασμού πληρωμών εκτός της χώρας όπου ζείτε, οι τράπεζες σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ίσως σας ζητήσουν να αποδείξετε ότι έχετε πραγματικό συμφέρον να κάνετε κάτι τέτοιο, π.χ. αν ζείτε σε μια χώρα και εργάζεστε σε μια άλλη.

Χαρακτηριστικά ενός βασικού λογαριασμού

Ο «βασικός λογαριασμός πληρωμών» είναι ένας λογαριασμός που καλύπτει τις συνήθεις συναλλαγές της καθημερινής σας ζωής, όπως:

Με το άνοιγμα τέτοιου λογαριασμού δικαιούστε επίσης μια κάρτα πληρωμών την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την ανάληψη χρημάτων και την πληρωμή αγορών που πραγματοποιείτε είτε ηλεκτρονικά είτε στα καταστήματα.

Όπου ισχύει, η τράπεζα πρέπει να σας παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού σας. Ωστόσο, οι τράπεζες δεν υποχρεούνται να σας παρέχουν διευκολύνσεις υπερανάληψης ή άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι τράπεζες ίσως εξακολουθούν να χρεώνουν ετήσιο τέλος για έναν τέτοιο βασικό λογαριασμό πληρωμών. Το τέλος αυτό πρέπει να κινείται σε λογικά επίπεδα.

Παράδειγμα

Δεν χρειάζεται να ζείτε σε μια χώρα της ΕΕ για να έχετε τραπεζικό λογαριασμό εκεί

Ο Σάντορ ξεκίνησε να εργάζεται για μια εταιρεία που εδρεύει στη Σλοβενία ενώ συνεχίζει να ζει στην Ουγγαρία. Αποφάσισε ότι ένας τραπεζικός λογαριασμός στη Σλοβενία θα του χρησίμευε για τα καθημερινά του έξοδα, ανεξάρτητα από τον λογαριασμό του στην Ουγγαρία.

Βρήκε μια σλοβενική τράπεζα κοντά στη δουλειά του και ζήτησε να ανοίξει έναν βασικό λογαριασμό. Η τράπεζα άνοιξε τον λογαριασμό παρότι ο Σάντορ δεν κατοικούσε στη Σλοβενία.

Οι τράπεζες δεν μπορούν να αρνηθούν να σας ανοίξουν έναν βασικό λογαριασμό απλώς με το αιτιολογικό ότι δεν ζείτε στη χώρα.

Πληροφορίες για τα τέλη

Προτού ανοίξετε λογαριασμό, η τράπεζα οφείλει να σας δώσει ένα έγγραφο όπου απαριθμούνται οι σημαντικότερες υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με τον λογαριασμό καθώς και όλα τα σχετικά τέλη που ενδεχομένως σας επιβαρύνουν. Πρόκειται για το ονομαζόμενο «δελτίο πληροφόρησης περί τελών». Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για να συγκρίνετε το κόστος των λογαριασμών σε διάφορες τράπεζες.

Η τράπεζά σας οφείλει επίσης να σας παρέχει, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, δήλωση όπου επεξηγούνται τα τέλη που χρεώνονται στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Αυτή η «δήλωση τελών» πρέπει επίσης να περιέχει πληροφορίες για τα επιτόκια που ισχύουν για τον λογαριασμό σας.

Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού

Μπορείτε να αλλάξετε τραπεζικό λογαριασμό, μεταβαίνοντας σε άλλη τράπεζα στην ίδια χώρα της ΕΕ. Η νέα σας τράπεζα οφείλει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες.

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε λογαριασμό στην ίδια χώρα, θα δηλώσετε στη νέα σας τράπεζα ότι επιθυμείτε να μεταφέρετε τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές στον νέο σας λογαριασμό.

Αυτή, στη συνέχεια, θα διασφαλίσει ότι η παλιά σας τράπεζα θα της διαβιβάσει όλα τα στοιχεία σας και θα ακυρώσει τυχόν πάγιες εντολές. Η νέα σας τράπεζα πρέπει επίσης:

Αν αποφασίσετε να κλείσετε τον παλιό σας λογαριασμό, ίσως χρειαστεί να καταβάλετε ένα τέλος.

Αν προκύψουν έξοδα κατά τη διαδικασία αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού, επειδή η τράπεζα έχασε μια προθεσμία (π.χ. για την ακύρωση πληρωμής) ή έκανε ένα λάθος, η τράπεζα οφείλει να σας καλύψει αυτά τα έξοδα. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, μπορείτε να κάνετε χρήση της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Παράδειγμα

Η αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού δεν είναι πάντα απλή υπόθεση

Όταν η Σουζάνα μετακόμισε από την Τουλούζη στο Παρίσι, αποφάσισε να αλλάξει τράπεζα. Ζήτησε από τη νέα της τράπεζα στο Παρίσι να μεταφέρει όλες τις πληρωμές της στον νέο τραπεζικό λογαριασμό και να κλείσει τον παλιό της λογαριασμό στην Τουλούζη.

Η τράπεζα του Παρισιού ζήτησε από την τράπεζα της Τουλούζης να ακυρώσει όλες τις πάγιες εντολές και να κλείσει τον λογαριασμό της Σουζάνας. Στη συνέχεια, δημιούργησε νέες πάγιες εντολές από τον νέο λογαριασμό. Ξέχασε όμως να ενημερώσει τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος επέβαλε πρόστιμο στη Σουζάνα όταν δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα ο λογαριασμός της.

Η Σουζάνα διαμαρτυρήθηκε στην τράπεζά της στο Παρίσι, η οποία συμφώνησε να της επιστρέψει το ποσό του προστίμου και να διορθώσει την πάγια εντολή πληρωμής του κινητού τηλεφώνου.

Τα χρήματά σας είναι προστατευμένα στην ΕΕ

Οι κανόνες της ΕΕ διασφαλίζουν ότι τα χρήματα του τραπεζικού σας λογαριασμού (λογαριασμός καταθέσεων και/ή τρέχων λογαριασμός) προστατεύονται σε περίπτωση που η τράπεζά σας πτωχεύσει. Τα χρήματά σας είναι προστατευμένα μέχρι του ορίου των 100.000 ευρώ ή ισοδύναμου ποσού σε τοπικό νόμισμα. Αυτό το όριο ισχύει ανά πρόσωπο και ανά τράπεζα, που σημαίνει ότι, αν έχετε περισσότερους λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα, ισχύει συνολικά το όριο των 100.00 ευρώ.

Σ' αυτόν τον κανόνα υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Αν έχετε κοινό λογαριασμό με άλλο πρόσωπο, το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, που σημαίνει ότι για τον κοινό σας λογαριασμό το όριο είναι 200.000 ευρώ. Επιπλέον, τα χρήματά σας προστατεύονται και πάνω από το όριο των 100.000 ευρώ σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις για περιορισμένο διάστημα, όπως όταν πρόκειται για:

Στις περιπτώσεις αυτές, τα ποσά άνω των 100.000 ευρώ προστατεύονται για τουλάχιστον τρεις μήνες και όχι για πάνω από 12 μήνες μετά την πίστωσή τους στον λογαριασμό σας, ή από τη στιγμή που τα χρήματα κατέστησαν νομίμως μεταβιβάσιμα, ανάλογα με τους όρους και τις χρονικές περιόδους που καθορίζει κάθε χώρα της ΕΕ.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: