Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 29/04/2022

Αποδοχή των δημόσιων εγγράφων σας στην ΕΕ

Μπορεί να χρειαστεί να προσκομίσετε ένα δημόσιο έγγραφο (δηλαδή, έγγραφο που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή), όπως ληξιαρχική πράξη γέννησης αν θέλετε να παντρευτείτε, ή λευκό ποινικό μητρώο αν αναζητάτε εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι κανόνες της ΕΕ για τα δημόσια έγγραφα απλοποιούν αυτή τη διαδικασία και καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούν οι δημόσιες αρχές κατά τον χειρισμό των εγγράφων σας που εκδίδονται σε άλλη χώρα της ΕΕ. Όταν υποβάλλετε ένα έγγραφο (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) που έχει εκδοθεί από τις αρχές μιας χώρας της ΕΕ στις αρχές άλλης χώρας της ΕΕ, αυτές οι τελευταίες πρέπει να το δεχθούν ως γνήσιο χωρίς να απαιτούν να φέρει σφραγίδα επισημείωσης για την απόδειξη της γνησιότητάς του.

Είδη εγγράφων που καλύπτονται από τους κανόνες της ΕΕ

Μπορείτε να προσκομίζετε δημόσια έγγραφα χωρίς σφραγίδα επισημείωσης, όταν αυτά βεβαιώνουν:

Προειδοποίηση

Οι κανόνες αυτοί ισχύουν μόνο για τη γνησιότητα των δημόσιων εγγράφων και όχι για την αναγνώριση των εννόμων αποτελεσμάτων που παράγουν τα έγγραφα αυτά εκτός της χώρας της ΕΕ όπου εκδόθηκαν - αυτή η πτυχή διέπεται από το εθνικό δίκαιο της χώρας της ΕΕ όπου προσκομίζετε το κάθε έγγραφο.

Για παράδειγμα, αν έχετε συνάψει γάμο ομοφύλων και διαθέτετε πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε σε χώρα της ΕΕ, οι αρχές άλλης χώρας της ΕΕ όπου ενδεχομένως το προσκομίσετε δεν μπορούν να απαιτήσουν να έχει αυτό σφραγίδα επισημείωσης, αλλά δεν υποχρεούνται να αναγνωρίσουν τον γάμο εάν στη συγκεκριμένη χώρα δεν είναι νομικά αναγνωρισμένος ο γάμος μεταξύ ομοφύλων.

Υποχρέωση μετάφρασης

Δεν υποχρεούστε να προσκομίσετε επίσημη μετάφραση του εγγράφου σας εάν αυτό έχει συνταχτεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας της ΕΕ στην οποία το προσκομίζετε ή σε άλλη μη επίσημη γλώσσα την οποία δέχεται η συγκεκριμένη χώρα.

Σε άλλες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε από τις αρχές της χώρας της ΕΕ που εξέδωσαν το έγγραφό σας να σας εφοδιάσουν με πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο. Θα πρέπει να προσκομίσετε αυτό το έντυπο μαζί με το έγγραφο, αντί να παρουσιάσετε μετάφραση του εγγράφου σας.

Ελέγξτε τους τομείς στους οποίους μπορείτε να ζητήσετε ένα πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο στη χώρα σας.

Προειδοποίηση

Όταν καταθέτετε ένα πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο μαζί με το δημόσιο έγγραφó σας, οι αρχές της χώρας της ΕΕ που το παραλαμβάνουν μπορούν, κατ' εξαίρεση, να σας ζητήσουν να προσκομίσετε επικυρωμένη μετάφραση του εγγράφου, εάν δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως το περιεχόμενό του.

Παράδειγμα

Ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει εκδοθεί σε χώρα της ΕΕ γίνεται αποδεκτή ως γνήσιο έγγραφο σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ο Τάμας, πολωνικής ιθαγένειας, παντρεύεται στο Βέλγιο την Μαρί, βελγικής ιθαγένειας. Πριν από την τέλεση του γάμου, ο Τάμας πρέπει να καταθέσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησής του στις βελγικές αρχές. Ο Τάμας δεν χρειάζεται να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη γέννησης με σφραγίδα επισημείωσης, ούτε επικυρωμένη μετάφραση, ως αποδεικτικό της γνησιότητάς του εγγράφου. Αντίθετα, μπορεί απλώς να ζητήσει ένα πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο από τις πολωνικές αρχές και να το προσκομίσει ως μετάφραση, μαζί με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: