Τελευταίος έλεγχος: 12/09/2022

Δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης

Διαθέτετε ήδη προϊόντα σας προς πώληση σε μία χώρα της ΕΕ και θέλετε να ξεκινήσετε πωλήσεις και σε άλλη χώρα;

Καταρχήν, ένα προϊόν που έχει εγκριθεί για πώληση σε μια χώρα της ΕΕ έχει εγκριθεί για όλες τις χώρες της ΕΕ. Στην πράξη, οι αρχές άλλης χώρας της ΕΕ θα μπορούσαν να σας ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες προτού επιτρέψουν την πώληση των προϊόντων σας. Μια δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης μπορεί να σας βοηθήσει να δώσετε αυτές τις πληροφορίες.

Αυτή η προαιρετική υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στους παραγωγούς, τους εισαγωγείς και τους διανομείς να αποδεικνύουν στις αρχές ότι τα εμπορεύματά τους συμμορφώνονται με τους κανόνες σε άλλη χώρα της ΕΕ, όπου ήδη πωλούνται.

Η δήλωση καλύπτει όλα τα «μη εναρμονισμένα» προϊόντα οποιουδήποτε τύπου - δηλαδή προϊόντα που δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία καθορίζει κοινές απαιτήσεις. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για γεωργικά προϊόντα.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης

Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη διαδικασία έγκρισης για το προϊόν σας, μπορείτε να ξεκινήσετε την πώλησή του σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι αρχές της χώρας αυτής έχουν, ωστόσο, το δικαίωμα να αποφασίσουν, ανά πάσα στιγμή, να προβούν σε αξιολόγηση των προϊόντων των οποίων ξεκινήσατε την πώληση. Θα σας ενημερώσουν γραπτώς:

Μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε ή να μην υποβάλετε τη δήλωση:

Αν υποβάλετε συμπληρωμένη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης, μαζί με αποδεικτικά στοιχεία, η αρχή που διενεργεί την αξιολόγηση δεν μπορεί να σας ζητήσει επιπλέον πληροφορίες ή δικαιολογητικά.

Αν δεν υποβάλετε δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή μπορεί να ζητήσει να προσκομίσετε δικαιολογητικά που:

Οι αρχές πρέπει να σας δώσουν προθεσμία τουλάχιστον 15 εργάσιμων ημερών για να αποδείξετε ότι τα προϊόντα σας μπορούν να πωληθούν νόμιμα στη χώρα τους.

Κατά την περίοδο αξιολόγησης, μπορείτε να πουλάτε τα προϊόντα σας ελεύθερα. Θα πρέπει να σταματήσετε την πώληση μόνο εάν σάς κοινοποιηθεί διοικητική απόφαση για τον περιορισμό ή την άρνηση πρόσβασης στην αγορά για τα σχετικά προϊόντα.

Πώς να συντάξετε μια δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης

Η δήλωση αποτελείται από δύο μέρη, που περιγράφονται λεπτομερώς στον κανονισμό ΕΕ en Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου. Υπάρχουν 3 δυνατότητες όσον αφορά τη σύνταξη:

Μέρος Ι - Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα

Στο Μέρος I περιγράφονται τα προϊόντα και οι κανόνες που ισχύουν στη χώρα της ΕΕ όπου ήδη πωλούνται. Πρέπει να περιέχει:

  1. Αριθμό ή άλλο στοιχείο αναφοράς που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τα προϊόντα ή τον τύπο των προϊόντων
  2. Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού, του εισαγωγέα ή του διανομέα που συμπληρώνει το μέρος Ι της διασάφησης
  3. Περιγραφή (του τύπου) των προϊόντων, επαρκή ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους για λόγους ιχνηλασιμότητας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφία.
  4. Δήλωση ότι τα προϊόντα:
    1. έχουν ήδη πωληθεί νόμιμα στη χώρα Χ της ΕΕ (αναφέρατε τον τίτλο και τα στοιχεία αναφοράς της επίσημης δημοσίευσης των σχετικών κανόνων και/ή της απόφασης έγκρισης)· ή
    2. δεν υπόκεινται σε σχετικούς κανόνες στη χώρα Χ της ΕΕ
  5. Πληροφορίες αναφοράς για τυχόν διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή δοκιμές στις οποίες υποβλήθηκαν τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και της διεύθυνσης του φορέα αξιολόγησης)
  6. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα έχουν ήδη πωληθεί νόμιμα σε χώρα της ΕΕ 

Υπογραφή του παραγωγού, του εισαγωγέα ή του διανομέα που προσδιορίζεται στο σημείο 2 ανωτέρω:

Υπογράφεται από και για λογαριασμό:

(τόπος και ημερομηνία)

(ονοματεπώνυμο, θέση) (υπογραφή)

Μέρος ΙΙ - Πληροφορίες σχετικά με την πώληση των προϊόντων

Το Μέρος ΙΙ εστιάζει στην πώληση των προϊόντων. Πρέπει να περιέχει:

7.1 Χώρα της ΕΕ στην οποία τα προϊόντα πωλούνται ήδη (όπως αναφέρεται στο σημείο 4.1)

7.2 Ημερομηνία πρώτης πώλησης των προϊόντων στη χώρα αυτή. Για παράδειγμα, μπορείτε να το αποδείξετε με την επισύναψη τιμολογίου.

8. Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές να αξιολογήσουν κατά πόσον τα προϊόντα πωλούνται ήδη νόμιμα στη χώρα Χ της ΕΕ.

9. Υπογραφή του παραγωγού, του εισαγωγέα ή του διανομέα που συμπλήρωσε το Μέρος ΙΙ

Υπογράφεται από και για λογαριασμό:

(τόπος και ημερομηνία)

(ονοματεπώνυμο, θέση) (υπογραφή)

Γλωσσικό καθεστώς

Η δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι εθνικές αρχές μπορούν να σας ζητήσουν τη μετάφρασή τους στη γλώσσα της επιλογής τους.

 

Προειδοποίηση

Να την επικαιροποιείτε συνεχώς!

Πρέπει να έχετε πάντα μία επικαιροποιημένη έκδοση της δήλωσης αμοιβαίας αναγνώρισης.

Δεν επιτράπηκε η πρόσβαση των προϊόντων σας στην αγορά;

Εάν νομίζετε ότι οι εθνικές αρχές έχουν εσφαλμένα απαγορεύσει ή περιορίσει την πρόσβαση των προϊόντων σας στην αγορά της χώρας τους, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από το SOLVIT en hu no sl Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου .

Δείτε επίσης

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: