Τελευταίος έλεγχος : 13/07/2018

Εργασία ορισμένου χρόνου

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Ισότιμοι όροι απασχόλησης

Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι όροι απασχόλησης με αυτούς που ισχύουν για όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αμοιβή, την άδεια, την προθεσμία προειδοποίησης και άλλα δικαιώματα και παροχές που συνδέονται με την απασχόλησή τους. Ως εργοδότης, οφείλετε να ενημερώνετε το προσωπικό που απασχολείτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου κάθε φορά που δημιουργούνται κενές θέσεις μόνιμης απασχόλησης.

Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα στο εθνικό τους δίκαιο για την αποφυγή της κατάχρησης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου:

Υγεία και ασφάλεια

Προτού αρχίσουν να εργάζονται, οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται από τους εργοδότες τους για τυχόν κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται η θέση εργασίας που αναλαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαραίτητων ειδικών προσόντων, δεξιοτήτων ή ιατρικής παρακολούθησης.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ορισμένες θέσεις εργασίας, ιδίως αν αυτές απαιτούν ειδική ιατρική παρακολούθηση.

Προσεχείς κανονισμοί της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στις διαδικασίες πρόσληψης, είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: