Τελευταίος έλεγχος: 31/05/2022

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Ως εργοδότης, οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες που ισχύουν για το προσωπικό που είναι αποσπασμένο σε άλλη χώρα της ΕΕ για μικρό χρονικό διάστημα. Καθ' όλη τη διάρκεια της απόσπασης πρέπει να εξασφαλίζετε στους υπαλλήλους σας τις ίδιες συνθήκες και τους ίδιους όρους απασχόλησης με αυτούς που ισχύουν στη χώρα της ΕΕ στην οποία το προσωπικό πρόκειται να εργαστεί.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: