Τελευταίος έλεγχος: 15/02/2019

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Ως εργοδότης, οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες που ισχύουν για το προσωπικό που είναι αποσπασμένο σε άλλη χώρα της ΕΕ για μικρό χρονικό διάστημα. Καθ' όλη τη διάρκεια της απόσπασης πρέπει να εξασφαλίζετε στους υπαλλήλους σας τις ίδιες συνθήκες και τους ίδιους όρους απασχόλησης με αυτούς που ισχύουν στη χώρα της ΕΕ στην οποία το προσωπικό πρόκειται να εργαστεί.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: