Τελευταίος έλεγχος: 02/01/2023

Απολύσεις

Ομαδικές απολύσεις

Εάν η επιχείρησή σας αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και εξετάζετε το ενδεχόμενο να απολύσετε προσωπικό, πρέπει να γνωρίζετε τις υποχρεώσεις που υπέχετε όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις.

Τι θεωρείται ομαδική απόλυση;

Το κατά πόσο μια απόλυση εμπίπτει στις «ομαδικές απολύσεις» εξαρτάται από το συνολικό προσωπικό και τον αριθμό των εργαζομένων που σκέφτεστε να απολύσετε:

Συνολικό προσωπικό

Προσωπικό προς απόλυση

Περίοδος απόλυσης

20-100

Τουλάχιστον 10

30 ημερολογιακές ημέρες

100-300

Τουλάχιστον 10%

30 ημερολογιακές ημέρες

300 και άνω

Τουλάχιστον 30

30 ημερολογιακές ημέρες

Προειδοποίηση

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ οι κανόνες που διέπουν τις ομαδικές απολύσεις μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους και τα παραπάνω ελάχιστα όρια ενδέχεται να είναι χαμηλότερα.

Υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης

Εάν προγραμματίζετε ομαδικές απολύσεις, πρέπει να ξεκινήσετε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους του προσωπικού εγκαίρως και να τους κοινοποιήσετε γραπτώς:

Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε γραπτώς την αρμόδια δημόσια αρχή σχετικά με τα παραπάνω σημεία.

Πότε δεν ισχύουν οι κανόνες

Η ενημέρωση και διαβούλευση πριν από μια ομαδική απόλυση δεν είναι υποχρεωτικές όταν πρόκειται για:

Κατά τη διαβούλευση με τους εκπροσώπους του προσωπικού πρέπει να συζητήσετε για τις διάφορες εναλλακτικές επιλογές αποφυγής των ομαδικών απολύσεων, ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, για τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων που θα υποστούν τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής. Πρέπει επίσης να γίνουν διαπραγματεύσεις με αντικείμενο κοινωνικά μέτρα επανειδίκευσης ή επαναπασχόλησης του πλεονάζοντος προσωπικού.

Προθεσμία εφαρμογής

Εάν, μετά τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους του προσωπικού, αποφασίσετε να απολύσετε εργαζομένους, πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς σχετικά την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας σας.

Προειδοποίηση

Η εθνική νομοθεσία μπορεί να σας απαλλάξει από την υποχρέωση αυτή, εάν η ομαδική απόλυση οφείλεται σε τερματισμό των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Οι ομαδικές απολύσεις δεν μπορούν να τεθούν σε ισχύ νωρίτερα από 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την αποστολή της γραπτής σας κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή. Η περίοδος αυτή χρησιμεύει για την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που προκαλούν οι απολύσεις. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να μειώσουν ή να παρατείνουν την προθεσμία αυτή στις 60 ημέρες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Δικαιώματα εργαζομένων σε περίπτωση εξαγοράς της επιχείρησης

Κατά την εξαγορά μιας επιχείρησης, αναλαμβάνετε υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων της. Οι κανόνες της ΕΕ ορίζουν ποιες είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις σας. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν θεσπίσει ευνοϊκότερους κανόνες για τους εργαζομένους τους.

Δεν έχετε αυτομάτως δικαίωμα για απολύσεις

Η εξαγορά του συνόλου ή μέρους μιας επιχείρησης δεν σας δίνει αυτομάτως το δικαίωμα να απολύσετε όσους εργάζονται σ' αυτήν. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις εργασίας που είχαν συναφθεί πριν από την εξαγορά μεταβιβάζονται σε εσάς.

Θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσετε να πληροίτε τους όρους των συλλογικών συμβάσεων που είναι ήδη σε ισχύ, μέχρι τον τερματισμό τους, την εκπνοή τους ή τη θέση σε ισχύ μια νέας σύμβασης. Η περίοδος κατά την οποία οφείλετε να τηρείτε την υφιστάμενη σύμβαση μπορεί να μειωθεί σε ορισμένες χώρες, αλλά πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 έτος.

Προειδοποίηση

Παρ' όλα αυτά, εάν για οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους απαιτούνται αλλαγές στο εργατικό δυναμικό, μπορείτε να απολύσετε εργαζομένους.

Εξαιρέσεις

Εκτός εάν η εθνική νομοθεσία ορίζει διαφορετικά, δεν υποχρεούστε να αναλάβετε τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εργοδότη όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων σε παροχές λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή προς επιζώντες βάσει συμπληρωματικών συστημάτων επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής συνταξιοδότησης, που ισχύουν, εκτός των προβλεπόμενων από τον νόμο συστημάτων κοινωνικής ασφάλιση των κρατών μελών.

Εάν εξαγοράσετε μια εταιρεία που υπόκειται σε πτωχευτική διαδικασία ή σε διαδικασία αφερεγγυότητας, υπό την εποπτεία αρμόδιας δημόσιας αρχής, για τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της, οι παραπάνω κανόνες δεν ισχύουν - εκτός εάν ορίζει διαφορετικά η εθνική νομοθεσία.

Συλλογικά δικαιώματα μετά από μια εξαγορά

Εκπρόσωποι των εργαζομένων

Εάν εξαγοράσετε μια επιχείρηση αλλά διατηρήσετε την αυτονομία της, το καθεστώς και η λειτουργία των εκπροσώπων των εργαζομένων της διατηρούνται. Εάν η επιχείρηση δεν διατηρεί την αυτονομία της, οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεχίσουν να εκπροσωπούνται καταλλήλως έως ότου οι εκπρόσωποί τους διοριστούν εκ νέου ή ανασυσταθεί η αντιπροσωπεία τους.

Υποχρέωση πληροφόρησης και διαβούλευσης

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα παρακάτω:

Πρέπει επίσης να ζητηθεί εγκαίρως η γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων για οποιαδήποτε σχεδιαζόμενα μέτρα που αφορούν τους υπαλλήλους.

Έχετε πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες παρακάτω.

Επιλέξτε χώρα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: