Paskutinį kartą tikrinta 2023-01-02

Atleidimas iš darbo

Kolektyvinis atleidimas iš darbo

Jei jūsų įmonė patiria ekonominių sunkumų ir svarstote darbuotojų atleidimo iš darbo galimybę, turėtumėte žinoti su kolektyviniu atleidimu susijusias savo pareigas.

Kas laikoma kolektyviniu atleidimu iš darbo?

Ar atleidimas iš darbo laikomas kolektyviniu, priklauso nuo bendro darbuotojų skaičiaus ir kiek jų ketinate atleisti.

Bendras darbuotojų sk.

Atleistinų darbuotojų sk.

Laikotarpis iki atleidimo iš darbo

20-100

Ne mažiau kaip 10

30 kalendorinių dienų

100-300

Ne mažiau kaip 10 %

30 kalendorinių dienų

300 arba daugiau

Ne mažiau kaip 30

30 kalendorinių dienų

Įspėjimas

Kai kuriose ES šalyse kolektyvinio atleidimo iš darbo taisyklėmis darbuotojai apsaugomi labiau ir gali būti nustatyti mažesni ribiniai skaičiai negu nurodyta pirmiau.

Jūsų pareiga informuoti ir konsultuotis

Jei planuojate kolektyvinį atleidimą iš darbo, privalote prieš pakankamai laiko pradėti konsultacijas su darbuotojų atstovais ir jiems raštu pranešti:

Šią informaciją raštu turėtumėte pateikti ir savo šalies valdžios institucijai.

Kada taisyklės netaikomos

Informuoti apie kolektyvinį atleidimą iš darbo ir dėl jo konsultuotis nėra privaloma:

Konsultuodamiesi su darbuotojų atstovais turėtumėte aptarti įvairius būdus, kaip išvengti kolektyvinio atleidimo iš darbo, arba, jei tai neįmanoma, kaip pasiekti, kad būtų atleista mažiau darbuotojų. Turėtų būti deramasi ir dėl socialinių priemonių atleistiems darbuotojams perkvalifikuoti ar perkelti į kitą darbą.

Kada galima atleisti iš darbo

Jeigu, pasikonsultavę su darbuotojų atstovais, nusprendžiate darbuotojus atleisti, apie tai turite raštu pranešti savo šalies kompetentingai valdžios institucijai.

Įspėjimas

Pagal nacionalinę teisę tokios pareigos gali būti nereikalaujama laikytis, jeigu kolektyvinio atleidimo iš darbo priežastis - jūsų verslo veiklos nutraukimas teismui priėmus sprendimą.

Kolektyvinis atleidimas iš darbo gali būti vykdomas ne anksčiau kaip praėjus 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai išsiunčiate raštišką pranešimą kompetentingai institucijai. Šis laikotarpis skirtas ieškoti problemų, kylančių dėl atleidimo iš darbo, sprendimų. ES šalys tam tikrais atvejais gali numatyti trumpesnį arba ilgesnį - iki 60 dienų - laikotarpį.

Darbuotojų teisės, kai įmonė perimama

Kai perimate įmonę, įgyjate su atitinkamais darbuotojais susijusių pareigų. ES taisyklėmis nustatomi minimalūs reikalavimai. Pažymėtina, kad kai kuriose ES šalyse taisyklės gali būti palankesnės darbuotojams.

Automatiškos teisės atleisti iš darbo neturite

Perėmę visą įmonę arba jos dalį automatiškai neįgyjate teisės atleisti darbuotojų. Visos darbo sutartyse nustatytos teisės ir pareigos, galiojančios įmonės perėmimo dieną, perkeliamos jums.

Be to, turėsite toliau laikytis bet kurios jau galiojančios kolektyvinės sutarties sąlygų, kol ji bus nutraukta, baigs galioti arba įsigalios nauja sutartis. Laikotarpis, kurį jūs privalote laikytis galiojančios sutarties sąlygų, kai kuriose ES šalyse gali būti sutrumpintas, bet privalo būti ne trumpesnis kaip 1 metai.

Įspėjimas

Tačiau jei dėl ekonominių, techninių ar organizacinių aplinkybių reikia darbo jėgos pokyčių, darbuotojus atleisti galite.

Išimtys

Jeigu pagal nacionalinę teisę nenumatyta kitaip, neprivalote perimti ankstesnio darbdavio pareigų dėl darbuotojų teisių į senatvės, invalidumo pašalpas arba pensiją netekus maitintojo pagal papildomas bendrovės arba kelių bendrovių pensijų sistemas, nepriklausančias įstatymų numatytoms valstybinėms socialinės apsaugos sistemoms.

Jei perimate įmonę, kuriai iškelta bankroto ar nemokumo byla ir kurios turtą pavesta likviduoti kompetentingai valdžios institucijai, pirmiau nurodytos taisyklės negalioja, nebent pagal nacionalinę teisę reikalaujama kitaip.

Kolektyvinės teisės perėmus įmonę

Darbuotojų atstovai

Jei perimate įmonę, bet išlaikote jos autonomiškumą, turi būti išlaikytas darbuotojų atstovų statusas ir funkcija. Jei įmonė nebeveikia autonomiškai, privaloma pasirūpinti, kad darbuotojams ir toliau būtų tinkamai atstovaujama, kol bus paskirti nauji darbuotojų atstovai.

Pareiga informuoti ir konsultuotis

Darbuotojų atstovams ir kai kuriais atvejais patiems darbuotojams būtina pranešti:

Dėl bet kurių numatytų su darbuotojais susijusių priemonių privaloma prieš pakankamai laiko pasikonsultuoti su darbuotojų atstovais.

Nacionalinę informaciją rasite toliau.

Pasirinkite šalį

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: