Pēdējā pārbaude: 02/01/2023

Darbinieku atlaišana

Kolektīvā atlaišana

Ja jūsu uzņēmums ir iekļuvis finanšu grūtībās un jūs plānojat atlaist darbiniekus, jums jāzina, kādi ir jūsu pienākumi kolektīvās atlaišanas gadījumā.

Ko uzskata par kolektīvu atlaišanu?

Nosakot, vai atlaišana ir kolektīva, svarīgs ir kopējais darbinieku skaits un tas, cik no tiem jūs plānojat atlaist.

Kopējais darbinieku skaits

Atlaižamo darbinieku skaits

Atlaišanas termiņš

20-100

Vismaz 10

30 kalendārās dienas

100-300

Vismaz 10 %

30 kalendārās dienas

300 vai vairāk

Vismaz 30

30 kalendārās dienas

Uzmanību

Dažās ES valstīs kolektīvās atlaišanas noteikumi vairāk aizsargā darba ņēmējus, tāpēc minētās robežvērtības var būt zemākas.

Pienākums informēt darbiniekus un konsultēties ar tiem

Ja plānojat kolektīvo atlaišanu, jums laikus jāsāk konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem un rakstiski viņiem jāpaziņo:

Par iepriekš minētajiem punktiem jums rakstiski jāinformē arī jūsu valsts kompetentā iestāde.

Kad šie noteikumi nav jāievēro

Informēšana un konsultēšanās pirms kolektīvās atlaišanas nav obligātas, ja:

Konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem, jums vajadzētu apspriest dažādus risinājumus, kā varētu izvairīties no kolektīvās atlaišanas, vai arī, ja tas nav iespējams, padomāt, kā samazināt atlaižamo darbinieku skaitu. Vajadzētu apspriest arī pasākumus, kas palīdzētu atlaistajiem darbiniekiem pārkvalificēties vai atrast citu darbu.

Atlaišanas termiņš

Ja jūs pēc konsultācijām ar darbinieku pārstāvjiem nolemjat atlaist darbiniekus, jums par to rakstiski jāpaziņo savas valsts kompetentajai iestādei.

Uzmanību

Dažu valstu tiesībās šis pienākums var būt atcelts, ja kolektīvā atlaišana notiek tāpēc, ka jūs izbeidzat uzņēmējdarbību pēc tiesas sprieduma.

Kolektīvā atlaišana drīkst notikt ne ātrāk par 30 kalendārajām dienām pēc rakstveida paziņojuma nosūtīšanas kompetentajai iestādei. Šajā periodā tiek meklēti risinājumi atlaižamo darbinieku problēmām. ES valstis dažos gadījumos šo termiņu var saīsināt vai pagarināt līdz 60 dienām.

Darba ņēmēju tiesības uzņēmuma pārņemšanas gadījumā

Pārņemot uzņēmumu, jums rodas noteiktas saistības pret šā uzņēmuma darbiniekiem. ES noteikumos ir paredzēts saistību minimums. Ņemiet vērā, ka dažās ES valstīs noteikumi pret darba ņēmējiem ir labvēlīgāki nekā citās.

Tiesības atlaist darbiniekus nerodas automātiski

Ja pārņemat īpašumā uzņēmumu (visu vai tā daļu), tas jums vēl automātiski nedod tiesības atlaist uzņēmuma darbiniekus. Jūs pārņemat arī visas tiesības un pienākumus, kas izriet no darba līgumiem, kuri bija spēkā pārņemšanas dienā.

Jums vajadzēs ievērot arī visu spēkā esošo darba koplīgumu noteikumus, līdz tiek izbeigta to darbība, beidzas to termiņš vai spēkā stājas jauns līgums. Periods, kurā jums jāturpina ievērot spēkā esošo līgumu noteikumi, dažās ES valstīs var būt īsāks, bet parasti tam jābūt vismaz 1 gadu ilgam.

Uzmanību

Ja tomēr ekonomisko, tehnisko vai organizatorisko apstākļu dēļ nepieciešams mainīt darbaspēka situāciju, jūs darba ņēmējus varat atlaist.

Izņēmumi

Ja vien jūsu valsts tiesībās nav noteikts kas cits, jums nav pienākuma pārņemt iepriekšējā darba devēja saistības pret darba ņēmējiem attiecībā uz viņu vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pabalstiem, kas paredzēti uzņēmuma vai starpuzņēmumu papildu pensiju programmās, kuras neietilpst valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā.

Ja pārņemat uzņēmumu, kurā norisinās bankrota vai maksātnespējas procedūra un kuru likvidācijas procesā pārrauga valsts kompetentā iestāde, iepriekš minētie noteikumi nav spēkā (ja vien valsts tiesību aktos nav paredzēts kas cits).

Kolektīvās tiesības pēc pārņemšanas

Darba ņēmēju pārstāvji

Ja jūs pārņemat uzņēmumu, tam nezaudējot autonomiju, darba ņēmēju pārstāvji saglabā savu statusu un funkcijas. Arī tad, ja uzņēmums vairs nedarbojas autonomi, darba ņēmējiem jātiek pienācīgi pārstāvētiem, līdz no jauna ieceļ darba ņēmēju pārstāvjus.

Informēšanas un konsultēšanās pienākums

Darbinieku pārstāvji un dažkārt arī darbinieki jāinformē par:

Ar pārstāvjiem jāapspriežas labu laiku pirms jebkādu pasākumu veikšanas attiecībā uz darbiniekiem.

Zemāk varat piekļūt informācijai par valstīm.

Izvēlieties valsti

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: