Senast kontrollerat: 02/01/2023

Uppsägningar

Kollektiva uppsägningar

Överväger du att säga upp personal på grund av ditt företags ekonomiska svårigheter? Då bör du känna till dina skyldigheter vid kollektiva uppsägningar.

Vad räknas som kollektiv uppsägning?

Om uppsägningen räknas som kollektiv eller inte beror på den totala personalstyrkan och hur många anställda som du överväger att säga upp:

Total personalstyrka

Antal uppsagda

Uppsägningsperiod

20-100

Minst 10

30 kalenderdagar

100-300

Minst 10 %

30 kalenderdagar

300 eller fler

Minst 30

30 kalenderdagar

Varning

I vissa EU-länder ger reglerna för kollektiva uppsägningar arbetstagarna ett större skydd och gränserna som nämns ovan kan vara lägre.

Din skyldighet att informera och överlägga

Om du planerar en kollektiv uppsägning måste du överlägga med personalföreträdarna i god tid och skriftligen informera dem om

Du ska också skriftligen informera din behöriga myndighet om samma sak.

Fall då reglerna inte gäller

Information och överläggning före en kollektiv uppsägning är inte obligatoriskt för

Under överläggningen med personalföreträdarna bör ni diskutera olika möjligheter att undvika kollektiv uppsägning eller åtminstone minska antalet anställda som drabbas. Ni bör också diskutera eventuell omskolning eller omplacering av övertalig personal.

När verkställs uppsägningarna?

Om du efter överläggningarna med personalföreträdarna står fast vid beslutet att säga upp personal ska du skriftligen underrätta den behöriga myndigheten i ditt land.

Varning

Beroende på din nationella lagstiftning kan du vara undantagen från denna skyldighet om den kollektiva uppsägningen beror på att din verksamhet upphör till följd av ett rättsligt beslut.

En kollektiv uppsägning får verkställas tidigast 30 kalenderdagar efter den skriftliga anmälan till den behöriga myndigheten. Tiden ska användas för att lösa problem som uppstår på grund av uppsägningarna. EU-länderna kan förkorta den tiden eller förlänga den till 60 dagar i vissa fall.

Arbetstagarnas rättigheter vid företagsöverlåtelser

När du övertar ett företag har du vissa skyldigheter gentemot de anställda. EU-reglerna innehåller minimikrav, men i vissa EU-länder kan reglerna vara mer fördelaktiga för de anställda.

Får jag alltid säga upp personal?

Du har ingen automatisk rätt att säga upp anställda när du övertar hela eller delar av ett företag. Du övertar nämligen också alla rättigheter och skyldigheter i de gällande anställningsavtalen.

Du måste också uppfylla villkoren i eventuella kollektivavtal tills de löper ut eller ett nytt kollektivavtal börjar gälla. Du måste följa gällande avtal i minst ett år.

Varning

Men du får säga upp anställda på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.

Undantag

Om det inte krävs i din nationella lagstiftning behöver du inte överta den tidigare arbetsgivarens skyldigheter när det gäller de anställdas invaliditets-, ålders- och efterlevandeförmåner enligt icke lagstadgade kompletterande pensionssystem för ett företag eller mellan företag.

Om du övertar ett företag som omfattas av ett konkurs- eller insolvensförfarande, där en behörig myndighet likviderar tillgångarna, gäller inte reglerna ovan - om det inte krävs i den nationella lagstiftningen.

Kollektiva rättigheter efter överlåtelsen

Personalföreträdare

Om du övertar ett företag som behåller sin självständighet behåller personalföreträdarna sin ställning och funktion. Om företaget inte längre är självständigt ska de anställda fortsätta vara ordentligt representerade ända tills nya företrädare har utsetts.

Skyldighet att informera och överlägga

Personalföreträdarna och i vissa fall även de anställda ska informeras om

Du måste också i god tid överlägga med personalföreträdarna om alla eventuella personalåtgärder.

Hitta nationell information nedan.

Välj land

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida