Senast kontrollerat: 24/06/2022

Kundkontakter

Enligt EU-lagstiftningen måste du uppfylla vissa skälighets- och tydlighetskrav när du tecknar avtal med konsumenter.

Vilka avtalsvillkor berörs?

Informationen på den här sidan gäller bara försäljning till privatpersoner. Försäljning till andra företag omfattas inte.

EU:s krav gäller bara avtalsvillkor som du inte har förhandlat fram individuellt med konsumenten, t.ex. vanliga standardvillkor som tagits fram i förväg. Varken föremålet för avtalet eller värdeaspekter ingår.

Tänk på att du måste kunna bevisa att avtalet har förhandlats fram individuellt för att kunna hävda detta.

Avtal måste vara skäliga

Standardvillkoren i dina avtal måste vara skäliga. Det spelar ingen roll om de kallas "villkor" eller ingår i detaljerade avtalsbestämmelser.

Enligt EU-lagstiftningen får standardvillkoren inte

Du måste agera i god tro, beakta konsumenternas legitima intressen och vara lojal och rättvis mot dem.

Oskäliga avtalsvillkor är inte bindande

Oskäliga villkor i ett avtal är inte bindande för konsumenten. Även om konsumenten har skrivit på avtalet kan du alltså inte åberopa dem.

Om det oskäliga villkoret är oväsentligt i sammanhanget är resten av avtalet (dvs. alla bestämmelser utom villkoret i fråga) fortfarande bindande både för dig och konsumenten.

Avtal måste vara tydliga

Avtalsvillkoren måste vara tydligt och begripligt skrivna. Det räcker inte att de är språkligt korrekta, utan konsumenten måste också kunna förstå de ekonomiska konsekvenserna.

Varning

Tänk på att alla oklarheter tolkas till konsumentens fördel.

Exempel på oskäliga villkor

Förutom de allmänna kraven på god tro och balans innehåller EU-reglerna en lista med särskilda villkor som kan anses oskäliga.

Här är några situationer där avtalsvillkor kan betraktas som oskäliga enligt EU:s regler:

1. Ansvar om konsumenten avlider eller skadas

Villkor som utesluter eller begränsar ditt ansvar om konsumenten avlider eller skadas till följd av något du gör eller inte gör.

2. Ersättning vid utebliven leverans

Villkor som oskäligen utesluter eller begränsar konsumentens rätt till ersättning om du inte håller din del av avtalet.

3. Dispens till din fördel

Villkor som är bindande för konsumenten men som ger dig rätt att låta bli att tillhandahålla en tjänst bara för att det inte passar.

4. Ensidig ersättning vid uppsägning

Villkor som ger dig rätt att behålla förskottsbetalningar om konsumenten säger upp avtalet utan att ge konsumenten motsvarande ersättning om det är du som säger upp det.

5. Orimlig ersättning

Villkor som kräver att en konsument som inte uppfyller en förpliktelse betalar en orimligt hög ersättning.

6. Ensidig uppsägning

Villkor som ger dig rätt att ensidigt säga upp avtalet utan att ge konsumenten samma rätt.

7. Uppsägning med kort varsel

Villkor som ger dig rätt att med kort varsel säga upp ett avtal utan fast slutdatum, utom om det är motiverat.

8. Automatisk förlängning av avtal med fast löptid

Villkor som innebär att konsumenten själv måste säga upp avtalet, men där uppsägningstiden är oskäligt kort.

9. Dolda villkor

Villkor som binder konsumenten även om de inte var helt uppenbara när avtalet undertecknades.

10. Ensidiga avtalsändringar

Villkor som ger dig rätt att ensidigt ändra avtalet, såvida avtalet inte anger giltiga skäl till detta.

11. Ensidig ändring av vara eller tjänst

Villkor som ger dig rätt att ensidigt och utan giltigt skäl ändra varan eller tjänsten i avtalet.

12. Prisändringar

Villkor som ger dig rätt att fastställa eller höja det slutliga priset vid leverans utan att ge konsumenten möjlighet att säga upp avtalet om priset blir mycket högre än det som ursprungligen avtalats.

13. Ensidig tolkning av avtalet

Villkor där bara du har rätt att tolka alla avtalsvillkor och bestämma om produkten eller tjänsten överensstämmer med avtalet.

14. Åsidosättande av personalens löften

Villkor som ger dig möjlighet att ignorera personalens åtaganden eller där åtagandena är underställda andra villkor.

15. Ensidig efterlevnad av skyldigheter

Villkor som ålägger konsumenten att fullgöra alla sina skyldigheter även om du inte står fast vid dina.

16. Överlåtelse av avtal på andra näringsidkare med mindre gynnsamma villkor

Villkor som ger dig rätt att överlåta avtalet utan konsumentens samtycke och som försämrar konsumentens ställning.

17. Begränsade rättsliga möjligheter

Villkor som begränsar hur och var konsumenterna kan vidta rättsliga åtgärder och som ålägger dem en bevisbörda som är ditt ansvar.

Nationella regler

Tänk på att EU-lagstiftningen bara innehåller minimiregler och att varje land kan införa strängare krav.

Mer information om vad som gäller i ditt land hittar du hos Enterprise Europe Network en .

Gratis kurs i konsumenträtt

Consumer Law Ready är ett EU-program som erbjuder mikro- och småföretag gratiskurser i konsumenträtt. Du kan anmäla dig till en kurs i ditt land för att lära dig mer om konsumenträtt.

Om du hellre lär dig i din egen takt kan du registrera dig för att få tillgång till studiematerialet. Sedan kan du göra e-tester och ta ett diplom i konsumenträtt.

Gå till Consumer Law Ready-webbplatsen en och registrera dig.

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida