Utolsó frissítés: 24/06/2022

Fogyasztókkal kötött szerződések

Az eladó és a fogyasztó között létrejött szerződésnek a tisztességesség és az átláthatóság tekintetében ki kell elégítenie bizonyos követelményeket az uniós jog értelmében.

Mely szerződési feltételekről van szó?

Az itt közölt információk csak a magánfogyasztók részére történő értékesítésekre vonatkoznak – azokra az adásvételi ügyletekre tehát nem, amelyeket a vásárló szakmai/üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körében köt. Ha tehát az Ön cége nem magánfogyasztóknak, hanem más vállalkozásoknak értékesít, a velük lefolytatott tranzakciókra nem érvényes a fogyasztói szerződésekre vonatkozó uniós szabályozás.

Az uniós követelmények hatálya alá tartozik a fogyasztóval külön nem egyeztetett összes szerződési feltétel. Az adásvételi ügyletek általában ilyen, előzetesen megfogalmazott általános szerződési feltételeken alapulnak. A szerződés tárgya és az ellenszolgáltatásra vonatkozó információk ezalól kivételt képeznek.

Figyelem: ha kereskedőként Ön azzal kíván érvelni, hogy a vevőjével kötött szerződésben foglaltakról előzetesen külön egyeztettek, ezt Önnek bizonyítania kell.

A szerződésnek tisztességesnek kell lennie

A szerződési feltételeknek – akár szerződésmintán alapuló általános feltételekről, akár egyedi ügyletre szabott részletes feltételekről van szó – tisztességesnek kell lenniük.

Az uniós jog értelmében az általános szerződési feltételek:

Önnek kereskedőként jóhiszeműen, a fogyasztó jogos érdekeit szem előtt tartva kell eljárnia, tisztességes és méltányos bánásmódban kell vevőjét részesítenie.

A tisztességtelen szerződési feltételek nem kötelezik a vevőt

Ha valamely szerződés tisztességtelen feltételeket tartalmaz, ezek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, Ön pedig nem kérheti rajta számon a teljesítésüket – akkor sem, ha a fogyasztó aláírta a szerződést.

Ha a szerződés a tisztességtelen szerződési feltétel elhagyása esetén is teljesíthető, akkor a tisztességtelen feltétel érvényét veszti, a szerződés többi pontja viszont továbbra is érvényben marad, és kötelező mind Önre, mind a fogyasztóra nézve.

A szerződésnek átláthatónak kell lennie

A szerződési feltételeket egyszerű nyelvezetet használva, közérthetően kell megfogalmazni. A szerződési feltételeknek nemcsak nyelvi szempontból kell világosan érthetőnek lenniük, hanem egyértelművé kell tenniük a fogyasztó számára a szerződésben foglalt kötelezettségek anyagi következményeit.

Figyelmeztetés

Figyelem: a kétértelmű szerződési feltételeket jogvita esetén a bíróság vagy a vitarendezési testület a fogyasztó javára fogja értelmezni.

Potenciálisan tisztességtelen szerződési feltételek

A jóhiszeműségre, illetve a jogok és kötelezettségek egyensúlyára vonatkozó általános követelmény megfogalmazása mellett az európai uniós jog konkrétan megnevez több olyan, szerződésben rögzített feltételt, amely tisztességtelennek minősülhet.

Az alábbiakban ismertetünk néhány olyan szerződési feltételt, amely tisztességtelennek minősülhet az európai uniós szabályok értelmében.

1. Felelősségvállalás a fogyasztó elhalálozása vagy sérülése esetén

Feltételek, amelyek kizárják/korlátozzák a kereskedő felelősségét, ha a fogyasztó elhalálozik vagy megsérül olyan okból kifolyólag, amely a kereskedő cselekedetével vagy mulasztásával van összefüggésben.

2. Kártérítés nemteljesítés esetén

Feltételek, amelyek jogellenesen érvényen kívül helyezik / korlátozzák a fogyasztó kártérítéshez fűződő jogait abban az esetben, ha a kereskedő nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit.

3. A kereskedő érdekeit előnyben részesítő mentesítési záradék

Feltételek, melyek a fogyasztóra nézve kötelező érvényűek, a kereskedő számára viszont lehetővé teszik, hogy elálljon szerződési kötelezettségeinek teljesítésétől.

4. Egyoldalú kártérítési kötelezettség a szerződés felmondása esetén

Feltételek, melyek engedélyezik a kereskedő számára, hogy megtartsa a neki kifizetett előleget abban az esetben, ha a fogyasztó felmondja a szerződést, ugyanakkor nem teszik lehetővé a fogyasztó számára, hogy ugyanekkora összegű kártérítésben részesüljön a kereskedőtől, ha az utóbbi mondja fel a szerződést.

5. Túlzott mértékű kártérítés

Feltételek, melyek a kötelezettségét nem teljesítő fogyasztótól aránytalanul magas összeg megfizetését követelik meg kártérítés címén.

6. Egyoldalú szerződésfelmondás

Feltételek, melyek engedélyezik a kereskedő számára, hogy egyoldalúan felbontsa a szerződést, ugyanakkor ezt a lehetőséget nem biztosítják a fogyasztó számára.

7. Hirtelen szerződésfelmondás

Feltételek, melyek feljogosítják a kereskedőt, hogy nagyon rövid felmondási időn belül szerződést bontson a fogyasztóval (kivéve azokat az eseteket, amikor ez abszolút indokolt).

8. Határozott időre szóló szerződések automatikus meghosszabbítása

Feltételek, melyek értelmében a fogyasztónak értesítenie kell a kereskedőt, ha nem kívánja meghosszabbítani a határozott időre kötött szerződést, ám ennek a kötelezettségnek a szerződés lejáratához képest túlzottan korai határidőn belül kell eleget tennie.

9. Rejtett szerződési feltételek

Feltételek, melyek kötelező érvényűek a fogyasztóra nézve, noha a fogyasztónak a szerződés megkötése előtt nem volt tényleges lehetősége alaposan megismerkedni velük.

10. Egyoldalú szerződésmódosítás

Feltételek, melyek feljogosítják a kereskedőt, hogy a szerződési feltételeket – érvényes és a szerződésben feltüntetett indok nélkül – egyoldalúan megváltoztassa.

11. A szerződés tárgyát képező áru vagy szolgáltatás egyoldalú módosítása

Feltételek, melyek feljogosítják a kereskedőt, hogy a szerződés tárgyát képező árut vagy szolgáltatást valós indok nélkül és egyoldalúan megváltoztassa.

12. Áringadozások

Feltételek, melyek lehetővé teszik a kereskedő számára, hogy a termék végső árát megemelje, illetve a kiszállítás időpontjában határozza meg, miközben a fogyasztó számára nem teszik lehetővé, hogy felmondja a szerződést, ha a végső ár lényegesen magasabb annál, amiben a felek a szerződés megkötésekor megállapodtak.

13. Egyoldalú szerződésértelmezés

Feltételek, melyek értelmében kizárólag a kereskedőnek van joga a szerződés bármely pontját értelmezni, illetve eldönteni, hogy a kérdéses áru vagy szolgáltatás megfelel-e a szerződésben foglaltaknak.

14. A kereskedő alkalmazottai által vállalt kötelezettségek nemteljesítése

Feltételek, melyek korlátozzák a kereskedő felelősségét a nevében eljáró alkalmazottak által vállalt kötelezettségek vonatkozásában, illetve járulékos feltételekhez kötik a kereskedő kötelezettségeinek teljesítését.

15. Egyoldalú kötelezettségteljesítés

Feltételek, melyek előírják, hogy a fogyasztónak akkor is teljesítenie kell összes kötelezettségét, ha a kereskedő nem teljesíti a sajátjait.

16. Szerződés átruházása más kereskedőre a fogyasztóra nézve kedvezőtlenebb feltételekkel

Feltételek, melyek lehetővé teszik a kereskedő számára, hogy szerződéses jogait és kötelezettségeit a fogyasztó hozzájárulása nélkül másik kereskedőre ruházza át – különösen abban az esetben, ha ez kedvezőtlenebb feltételeket teremt a fogyasztó számára.

17. A peres eljárás indításához való jog korlátozása

Feltételek, melyek korlátozzák, hogy milyen esetben és hogyan kezdeményezhet a fogyasztó peres eljárást, és a fogyasztóra róják a bizonyítás terhét, melyet jog szerint a másik szerződő félnek kellene viselnie.

Részletes tagállami jogszabályok

Ne feledje: a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó uniós előírások csak a minimumkövetelményeket rögzítik. A tagállamok ezeknél a minimumkövetelményeknél szigorúbb vagy részletesebb szabályokat írhatnak elő.

Ha részletesen tájékozódni szeretne arról, milyen előírások vannak hatályban az Ön tagállamában, lépjen kapcsolatba az Enterprise Europe Network en helyi kirendeltségével.

Consumer Law Ready

A Consumer Law Ready egy uniós szintű program, amely ingyenes képzéseket kínál a fogyasztói jog témájában mikrovállalkozások, illetve kis- és középvállalkozások részére. A program mindegyik uniós országban kínál képzéseket annak érdekében, hogy a kisvállalkozások munkatársai EU-szerte képben legyenek a fogyasztóvédelmi jogot illetően.

Ha nem kíván képzésen részt venni, hanem saját tempójában szeretné elsajátítani a szükséges ismereteket, iratkozzon fel a kezdeményezés portáljára, hogy hozzá tudjon férni a tananyaghoz. Ebben az esetben elektronikus tesztet kell kitöltenie, és a tudásanyag megszerzéséről tanúsítványt fog kapni.

Látogasson el a Consumer Law Ready portáljára en , ahol megtudhatja, hogyan tud feliratkozni.

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: