Senest tjekket: 24/06/2022

Aftaler med forbrugere

EU-lovgivningen fastsætter en række krav om rimelighed og åbenhed for de aftaler, du indgår med forbrugere.

Hvilke aftalevilkår er omfattet?

Oplysningerne nedenfor angår kun salg til forbrugere, som ikke køber i erhvervsmæssigt øjemed. De gælder ikke, hvis du sælger til andre virksomheder.

EU-kravene gælder for alle aftalevilkår, som ikke er blevet individuelt forhandlet med forbrugeren, såsom almindelige standardaftalevilkår, som udarbejdes på forhånd. Både den primære genstand for jeres aftale og aspektet valuta for pengene er udtrykkeligt undtaget.

Hvis du vil henvise til, at aftalen er individuelt forhandlet, skal du kunne bevise det.

Aftaler skal være rimelige

De standardaftalevilkår, du anvender i din virksomhed, uanset om de kaldes "vilkår og betingelser" eller indgår i en detaljeret kontrakt, skal være rimelige.

Ifølge EU-lovgivningen må standardaftalevilkår ikke:

Du skal handle i god tro og tage hensyn til forbrugernes legitime interesser ved at handle loyalt og rimeligt med dem.

Urimelige aftalevilkår er ikke bindende

Hvis specifikke vilkår i en aftale er urimelige, er de ikke bindende for forbrugeren, og du kan ikke gøre dem gældende, selvom forbrugeren har underskrevet aftalen.

Hvis det urimelige vilkår ikke er et afgørende element i aftalen, er resten af aftalen (uden det urimelige vilkår) fortsat bindende for dig og forbrugeren.

Aftaler skal være gennemsigtige

Aftalevilkår skal affattes på klart og forståeligt sprog. Kontraktvilkår skal ikke blot være grammatisk klare, men forbrugeren skal også kunne forstå de økonomiske konsekvenser deraf.

Advarsel

Vær opmærksom på, at tvetydigheder vil blive fortolket til forbrugerens fordel.

Eksempler på potentielt urimelige vilkår

Ud over de generelle krav om "god tro" og "balance", indeholder EU-reglerne en liste over specifikke aftalevilkår, der kan anses for urimelige.

Her er nogle eksempler på situationer, hvor aftalevilkår kan betragtes som urimelige ifølge EU's regler:

1. Ansvar ved legemsbeskadigelse eller død

Vilkår, der fraskriver/begrænser dit ansvaret, hvis en forbruger dør eller kommer til skade på grund af en handling/undladelse fra din side.

2. Kompensation, hvis du ikke leverer

Vilkår, som ubehørigt udelukker/begrænser forbrugerens ret til kompensation, hvis du ikke opfylder din del af aftalen.

3. Opsigelsesklausul i din favør

Vilkår, som giver dig mulighed for at undlade at levere en tjenesteydelse, blot fordi det ikke passer dig, men som fortsat er bindende for forbrugeren.

4. Ensidig kompensation ved annullering

Vilkår, der giver dig lov til at beholde forudbetalte beløb, hvis forbrugeren annullerer aftalen, uden at give forbrugeren mulighed for samme kompensation, hvis du (som forhandler) annullerer aftalen.

5. Uforholdsmæssig kompensation

Vilkår, som pålægger en forbruger, som ikke opfylder en forpligtelse, at betale en uforholdsmæssig stor kompensation

6. Ensidig opsigelse

Vilkår, som tillader dig at opsige en aftale ensidigt, uden at forbrugeren har ret til det samme.

7. Opsigelse med kort varsel

Vilkår, som tillader dig at opsige en aftale uden udløbsdato med kort varsel, undtagen hvis dette er fuldstændig berettiget.

8. Automatisk forlængelse af aftaler med begrænset varighed

Vilkår, der giver forbrugeren pligt til at meddele sit ønske om at opsige en aftale, men hvor fristen for at gøre det er urimelig kort.

9. Skjulte vilkår

Vilkår, som binder forbrugeren, selvom denne dårligt kunne være opmærksom på det inden undertegnelsen af aftalen.

10. Ensidige ændringer af aftalen

Vilkår, som tillader dig at ændre en aftale ensidigt, med mindre aftalen angiver en gyldig grund til at gøre det.

11. Ensidige ændringer af et produkt eller en tjenesteydelse

Vilkår, som tillader dig at ændre produktet eller tjenesteydelsen ensidigt og uden gyldig grund.

12. Ændring af priser

Vilkår, hvor du kan fastsætte eller hæve den endelige pris ved levering – uden at give forbrugeren mulighed for at hæve aftalen – hvis beløbet er meget højere end først aftalt.

13. Ensidig fortolkning af aftalen

Vilkår, hvor kun du har ret til at fortolke eventuelle klausuler i aftalen og beslutte, om varen eller tjenesteydelsen lever op til aftalen.

14. Når du ikke holder personalets løfter

Vilkår, hvormed du forsøger at komme uden om tilsagn fra dine ansatte, eller hvor sådanne tilsagn underlægges andre betingelser.

15. Ensidig overholdelse af forpligtelser

Vilkår, som pålægger forbrugeren at overholde alle sine forpligtelser, mens du ikke behøver at overholde alle dine.

16. Overdragelse af aftaler til andre erhvervsdrivende på mindre gunstige betingelser

Vilkår, som tillader dig at overdrage en kontrakt uden forbrugerens samtykke, og som kan gøre forbrugerens aftale dårligere.

17. Begrænsning af retten til søgsmål

Vilkår, som begrænser, hvordan og hvor forbrugerne kan tage retlige skridt, og som pålægger dem en bevisbyrde, der er den anden aftaleparts ansvar.

Oplysninger om nationale regler

Husk på, at EU-regler om urimelige aftalevilkår fastsætter minimumstandarder, som kan skærpes yderligere eller udvides i de nationale bestemmelser.

Du kan få flere oplysninger om gældende regler hos Enterprise Europe Network en i dit land.

Consumer Law Ready

Consumer Law Ready er et EU-omspændende program, som tilbyder mikrovirksomheder og SMV'er gratis kurser i forbrugerret. Du kan ansøge om at deltage i et kursus i dit land for at sikre, at din SMV overholder forbrugerreglerne.

Hvis du hellere vil lære i dit eget tempo, kan du tilmelde dig og få adgang til kursusmaterialerne. Du kan derefter tage en e-test og få en attest på din deltagelse.

Besøg portalen Consumer Law Ready en , og find ud af, hvordan du tilmelder dig.

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: