Senest tjekket : 06/04/2018

Arbejdstageres opholdsrettigheder

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

 • Spørgsmål og svar baseret på den fælles rapport af 8. december 2017 fra EU og Storbritannienen
 • EU-publikationer om Brexit
 • Information og vejledning fra den britiske regering om Brexiten

Du har ret til at bo i et hvilket som helst EU-land, hvor du arbejder som ansat, selvstændig eller udstationeret.

Udlandsophold i op til 3 måneder

Du skal sørge for at have dit nationale identitetskort eller dit pas let tilgængeligt

Hvis du er EU-borger, er det eneste du behøver for at opholde dig i et andet EU-land i under 3 måneder et gyldigt nationalt identitetskort eller pas.

I mange EU-lande skal du have et identitetskort eller pas på dig hele tiden.

I disse lande kan du få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis du lader dit id-dokument ligge derhjemme – men du kan ikke udvises af den grund alene.

Anmeldelse af dit ophold

Nogle EU-lande kræver, at du inden for en rimelig frist efter din ankomst anmelder dit ophold til myndighederne. De kan idømme dig straf i form af f.eks. en bøde, hvis du undlader at gøre det.

Læs mere om anmeldelse af dit ophold.

Udvisning

Myndighederne i dit værtsland kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, men kun hvis de kan bevise, at du udgør en alvorlig trussel.

Du skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold på over 3 måneder

Du har ret til at bo i et hvilket som helst EU-land, hvis du arbejder der.

Registrering af dit ophold

I løbet af de første 3 måneder af dit ophold kan myndighederne i dit værtsland ikke kræve, at du registrerer dit ophold. Du kan gøre det, hvis du vil.

Efter 3 måneder kan dit værtsland kræve, at du registrerer dit ophold hos de lokale myndigheder og i den forbindelse dokumenterer, at du arbejder i landet, så du kan få et dokument, der bekræfter din ret til at blive boende.

Se, hvordan du registrerer dit ophold i udlandet.

Hvis du mister dit job

Hvis du mister dit job, mens du bor i andet land, kan du godt blive boende, hvis du:

 • midlertidigt er ude af stand til at arbejde pga. sygdom eller ulykke
 • er tilmeldt den relevante arbejdsformidling som ufrivilligt arbejdsløs. Hvis du har været ansat mindre end 1 år forinden, har du ret til samme behandling som landets egne statsborgere i en begrænset periode på mindst 6 måneder.
 • er i gang med en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke er ufrivilligt arbejdsløs, skal uddannelsen være knyttet til dit tidligere job.

Anmodning om udrejse og udvisning

Du må bo i det andet EU-land, så længe du opfylder betingelserne for opholdstilladelse. Hvis du ikke længere gør det, kan de nationale myndigheder anmode dig om at forlade landet.

Myndighederne i dit værtsland kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis de kan bevise, at du udgør en alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dig skriftligt. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Hvis du har boet lovligt som arbejdstager i et andet EU-land i 5 år i træk, får du automatisk ret til permanent ophold i landet. Det vil sige, at du kan blive der, så længe du vil.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

 • midlertidigt fravær (under 6 måneder om året)
 • længere fravær på grund af obligatorisk militærtjeneste
 • ét fravær på højst 12 på hinanden følgende måneder af vægtige grunde som graviditet og fødsel eller alvorlig sygdom, arbejde eller erhvervsuddannelse eller udstationering i et andet land.

Du kan miste retten til permanent ophold, hvis du bosætter dig uden for landet i over 2 år i træk.

Permanent ophold før 5 år

Du kan få ret til permanent ophold efter mindre end 5 år i følgende tilfælde:

 • hvis du går på pension og har arbejdet i landet i det seneste år eller har boet der i 3 år i træk
 • hvis du holder op med at arbejde, fordi du ikke længere er i stand til det og har boet i landet i 2 år i træk
 • hvis du holder op med at arbejde, fordi du ikke længere er i stand til det på grund af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. I så fald har du ret til at blive, uanset hvor længe du har boet i landet forud for ulykken eller sygdommens opståen.
 • hvis du begynder at arbejde i et andet EU-land som grænsependler, og du har arbejdet i det land, hvor du ønsker permanent opholdstilladelse, i tre år i træk (du skal dog vende tilbage til bopælsstedet mindst en gang om ugen).

Permanent opholdskort

Se, hvordan du får et permanent opholdskort: Kortet bekræfter din ret til at opholde dig i dit værtsland uden yderligere betingelser.

Udvisning

Myndighederne i dit værtsland kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis de kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Du skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: