Senest tjekket: 13/06/2022

Vejtransportarbejdere

Ugentlig arbejdstid

Hvis du ansætter personale til at udføre vejtransportaktiviteter, skal du sørge for, at de overholder EU's regler om højst at arbejde gennemsnitligt 48 timer om ugen.

En ansat betragtes som transportarbejder, når vedkommende:

<label id="yeb_label_warning" language="da">Advarsel</label>

Hvis du er selvstændig chauffør, kan du tælle det som arbejdsaktiviteter, når du skal befinde dig på din arbejdsstation/i køretøjet og stå til rådighed for kunden eller udføre transportopgaver.

Som arbejdsgiver skal du huske på, at dine ansatte kun må køre i op til 9 timer om dagen. Undtagelsesvis og højst to gange om ugen må dine ansatte køre i op til 10 timer om dagen. Men de må højst køre i 56 timer om ugen, og deres samlede køretimer i en periode på 14 dage må ikke overstige 90 timer. Arbejdstiden kan om nødvendigt forlænges til højst 60 timer, men kun hvis dine ansatte i gennemsnit højst arbejder 48 timer om ugen over en periode på 4 måneder.

Eksempel

Du ansætter en chauffør til at transportere varer til et andet EU-land. I løbet af en uge kører han i 56 timer og udfører vedligeholdelse af køretøjet i 4 timer – i alt 60 timers arbejde. For at overholde EU-reglerne om den gennemsnitlige ugentlig arbejdstid på højst 48 timer skal chaufføren arbejde mindre end 48 timer i de uger, der følger efter denne opgave, i referenceperioden på 4 måneder.

<label id="yeb_label_warning" language="da">Advarsel</label>

EU-reglerne om køre- og hviletid og brug af takograf gælder for alle køretøjer, som

  • vejer mere end 3,5 ton eller

  • kun benyttes til befordring af mere end 9 personer (inklusive føreren)

Pauser i løbet af arbejdsdagen

Dine ansatte må ikke arbejde mere end 6 timer i træk uden pause. Hvis de arbejder i mellem 6 og 9 timer, skal de holde en pause på mindst 30 minutter. Hvis de arbejder i over 9 timer, skal de holde en pause på mindst 45 minutter.

Når dine chaufører har kørt i 4,5 timer, skal du sørge for, at de tager en uafbrudt pause på mindst 45 minutter, medmindre de tager en hviletid. Alternativt kan pausen opdeles i to perioder: en første pause på mindst 15 minutter og en senere pause af mindst 30 minutters varighed.

Hviletider

Du skal garantere dine ansatte en daglig hviletid på mindst 11 sammenhængende timer, som du kan reducere til 9 timer højst tre gange om ugen. Chaufføren kan opdele den daglige hviletid i to dele: den første hviletid skal være på mindst 3 timer og den anden på mindst 9 timer, og til sammen skal de være på mindst 12 timer.

Chaufføren skal afholde hele den daglige hviletid inden for 24 timer efter arbejdsdagens start.

Chauffører, der tager uafbrudte hviletider på 45 timer eller mere skal hvile i en egnet og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold og ikke i køretøjet.

Dine ansatte skal have en uafbrudt hvileperiode på 45 timer om ugen, som du kan reducere til 24 timer hver anden uge. Hvis du reducerer den ugentlige hvileperiode, skal du indgå aftale med den ansatte om en kompensationshvileperiode.

Dine ansatte skal tage en ugentlig hviletid efter 6 arbejdstage i træk. Hvis du har ansatte buschauffører, som lejlighedsvis transporterer passagerer og kører i mindst 24 sammenhængende timer i et andet EU-land eller et land uden for EU, kan de udskyde deres ugentlige hviletid. De kan vente med at tage den i op til 12 dage fra afslutningen af den seneste ugentlige hviletid.

Eksempel

Du ejer et rejsebureau i Slovenien og vil arrangere en 10-dagesbustur til Portugal med et par stop i andre EU-lande. Turen starter den 11. april og slutter den 21. april. Buschaufføren har en hvileperiode på 48 timer i løbet af weekenden den 9. og 10. april og starter med at køre den 11. april. Ifølge reglerne om hvileperioder må hun godt vente med at tage sin næste ugentlige hvileperiode til efter turen. Men hvileperioden skal starte senest 12 dage efter den 11. april, hvilket vil sige senest den 23. april.

Natarbejde

Hvis dine ansatte udfører aktiviteter mellem midnat og kl. 7.00, betragtes de som natarbejdere. Hvis dine ansatte udfører natarbejde, må de arbejde i op til 10 timer (inklusive nattevagten) i en periode på 24 timer.

Chaufførens hjemvenden

Som arbejdsgiver skal du tilrettelægge dine chaufførers arbejde og fritid på en måde, så de ikke er af sted på arbejde i mere end 4 uger i træk.

Ifølge EU-reglerne kan chaufførens hjemvenden ske til

Chaufføren må selv bestemme, hvilket af de to steder han/hun vil vende hjem til. Hvis chaufføren ikke træffer et valg, kan arbejdsgiveren gøre det.

Takograf

En takograf er en anordning, der registrerer:

Som arbejdsgiver skal du sikre dig, at dine chauffører er uddannet i at benytte takografen korrekt. Du skal opbevare takografregistreringerne i mindst 1 år. Du skal give chaufføren og lokale myndigheder kopier af registreringerne, hvis de beder om det.

Spørgsmål og svar om manuel registrering af grænsepassager i takografer en

Standardformular til registrering af aktiviteter

Hvis nogle af dine ansattes aktiviteter undtagelsesvis ikke bliver registreret af takografen (f.eks. på grund af tekniske problemer), skal de registreres i den officielle EU-formular. Formularen er kun gyldig, hvis

Selvstændige chauffører skal underskrive to gange – én gang som virksomhed og én gang som chauffør.

Formular til attestering af en chaufførs aktiviteter

Lokale myndigheder kan til enhver tid tjekke takografen i forbindelse med vejkontrol. Hvis de opdager uregelmæssigheder i registreringen, kan de pålægge virksomheden sanktioner.

 

Der gælder særlige regler, hvis dine medarbejdere er udstationerede chauffører.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket &nbsp;tilbyde dig gratis rådgivning.

Flere hjælpetjenester

Del denne side: