At leve og rejse
Senest tjekket: 01/02/2023

Arbejdsgivere for vejtransportarbejdere: køretid og hvileperioder

Ugentlig arbejdstid

Hvis du har ansatte til at udføre vejtransportaktiviteter, skal du sørge for, at de overholder EU's regler om højst at arbejde gennemsnitligt 48 timer om ugen.

En ansat betragtes som transportarbejder, når vedkommende:

Advarsel

Hvis du er selvstændig chauffør, kan du tælle det som arbejdsaktiviteter, når du skal befinde dig på din arbejdsstation/i køretøjet og stå til rådighed for kunden eller udføre transportopgaver.

Som arbejdsgiver skal du huske på, at dine ansatte kun må køre i op til 9 timer om dagen. Du kan dog højst to gange om ugen forlænge den daglige køretid til højst 10 timer. Men dine chauffører må højst køre i 56 timer om ugen, og deres samlede køretimer i en periode på 14 dage må ikke overstige 90 timer.

Du kan om nødvendigt forlænge arbejdstiden til højst 60 timer i løbet af en uge. Denne forlængelse er kun mulig, hvis dine ansatte arbejder i gennemsnit 48 timer om ugen over en periode på 4 måneder.

Eksempel

Du ansætter en chauffør til at transportere varer til et andet EU-land. I løbet af en uge kører han i 56 timer og udfører vedligeholdelse af køretøjet i 4 timer – i alt 60 timers arbejde. For at overholde EU-reglerne om den gennemsnitlige ugentlig arbejdstid på højst 48 timer skal chaufføren arbejde mindre end 48 timer i de uger, der følger efter denne opgave, i referenceperioden på 4 måneder.

Advarsel

EU-reglerne om køre- og hviletid og brug af takograf gælder for køretøjer, som

  • transporterer gods og har en tilladt totalvægt på over 3.5 ton, eller

  • transporterer passagerer og har en kapacitet på mindst 10 siddepladser, inklusive føreren

Pauser i løbet af arbejdsdagen

Dine ansatte må ikke arbejde mere end 6 timer i træk uden pause. Hvis de arbejder i mellem 6 og 9 timer, skal de holde en pause på mindst 30 minutter. Hvis de arbejder i over 9 timer, skal de holde en pause på mindst 45 minutter.

Når dine chaufører har kørt i 4,5 timer, skal du sørge for, at de tager en uafbrudt pause på mindst 45 minutter, medmindre de tager en hviletid. Alternativt kan pausen opdeles i to perioder: en første pause på mindst 15 minutter og en senere pause af mindst 30 minutters varighed.

Natarbejde

"Natarbejde" dækker alt arbejde, som udføres i natperioden. I henhold til EU-reglerne er natarbejde en periode på mindst 4 timer i tidsrummet fra kl. 00.00 til 7.00. Denne periode varierer dog fra land til land.

Hvis dine ansatte arbejder inden for et specifikt vindue på mindst 4 timer i tidsrummet fra kl. 00.00 til 7.00, betragtes de som natarbejdere. Hvis de udfører natarbejde, må dine ansatte ikke have mere end 10 timers arbejdstid i hver 24-timers periode.

Hviletider

Daglig hviletid

Du skal garantere dine ansatte en regulær daglig hviletid på mindst 11 sammenhængende timer. Du kan højst 3 gange mellem to ugentlige hviletider reducere hviletiden til 9 timer. Chaufføren kan opdele en regulær daglig hviletid i to dele: den første hviletid skal være på mindst 3 timer og den anden på mindst 9 timer, og til sammen skal de være på mindst 12 timer.

Advarsel

Chaufføren skal afholde hele den daglige hviletid inden for 24 timer efter arbejdsdagens start.

Ugentlig hviletid

Chauffører, der tager uafbrudte hviletider på 45 timer eller mere skal hvile i en egnet og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold og ikke i køretøjet. Som arbejdsgiver skal du dække udgifterne til en sådan indkvartering.

Dine ansatte skal have en uafbrudt hvileperiode på 45 timer om ugen, som du kan reducere til 24 timer hver anden uge. Hvis du reducerer den ugentlige hvileperiode, skal du indgå aftale med den ansatte om en kompensationshvileperiode.

Når du udarbejder din ansattes arbejdsplan, skal du sørge for, at vedkommende har 45 sammenhængende hviletimer efter 6 kørselsdage og mindst 24 timer hver anden uge.

Dine ansatte må kun tage en reduceret hviletid hver anden uge, hvis du kompenserer dem med en tilsvarende enkeltstående hvileperiode inden udgangen af den tredje efterfølgende uge. Du skal knytte denne kompensation til en anden hvileperiode på mindst 9 timer.

Særlige regler for chauffører, der transporterer gods

Der gælder undtagelsesbestemmelser for chauffører, der udfører international godstransport:

Særlige regler for chauffører, der transporterer passagerer

Hvis du har ansatte buschauffører, som lejlighedsvis transporterer passagerer og kører i mindst 24 sammenhængende timer i et andet EU-land eller et land uden for EU, kan de udskyde deres ugentlige hviletid. De kan vente med at tage den i op til 12 dage fra afslutningen af den seneste ugentlige hviletid. Denne regel kaldes også "12-dagesreglen", og den gælder kun, når køretøjet er udstyret med en digital eller intelligent takograf.

Dine chauffører kan tage deres reducerede ugentlige hviletider som følger:

Dine ansatte må kun tage en reduceret hviletid hver anden uge, hvis du kompenserer dem med en tilsvarende enkeltstående hvileperiode inden udgangen af den tredje efterfølgende uge. Du skal knytte denne kompensation til en anden hvileperiode på mindst 9 timer.

Hvis dine køretøjer er enkeltbemandede, skal føreren holde en pause hver 3. time, når du kører i tidsrummet fra kl. 22.00 til 6.00.

Eksempel

Du ejer et rejsebureau i Slovenien og vil arrangere en 10-dagesbustur til Portugal med et par stop i andre EU-lande. Turen starter den 11. april og slutter den 21. april. Buschaufføren har en hvileperiode på 48 timer i løbet af weekenden den 9. og 10. april og starter med at køre den 11. april. Ifølge reglerne om hvileperioder må hun godt vente med at tage sin næste ugentlige hvileperiode til efter turen. Men hvileperioden skal starte senest 12 dage efter den 11. april, hvilket vil sige senest den 23. april.

Chaufførens hjemvenden

Som arbejdsgiver skal du tilrettelægge dine chaufførers arbejde og fritid på en måde, så de ikke er af sted på arbejde i mere end 4 uger i træk.

Ifølge EU-reglerne kan chaufførens hjemvenden ske til

Chaufføren må selv bestemme, hvilket af de to steder han/hun vil vende hjem til. Hvis chaufføren ikke træffer et valg, kan arbejdsgiveren gøre det.

Takograf

En takograf er en anordning, der registrerer:

Som arbejdsgiver skal du sikre dig, at dine chauffører er uddannet i at benytte takografen korrekt. Du skal opbevare takografregistreringerne i mindst 1 år. Du skal give chaufføren og lokale myndigheder kopier af registreringerne, hvis de beder om det.

Spørgsmål og svar om manuel registrering af grænsepassager i takografer en

Advarsel

Lokale myndigheder kan til enhver tid tjekke takografen i forbindelse med vejkontrol. Hvis de opdager uregelmæssigheder i registreringen, kan de pålægge virksomheden sanktioner.

Der gælder særlige regler, hvis dine medarbejdere er udstationerede chauffører.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: