Forretninger
Senest tjekket: 13/05/2020

Din ægtefælle og dine børn, der er EU-borgere

Brexit – hvad nu?

Spørgsmål og svar – rettigheder for EU-borgere og britiske statsborgere som anført i udtrædelsesaftalen

Den 1. januar 2021, ændres reglerne for EU-borgere, der bor i eller flytter til Storbritannen. Reglerne ændres også for britiske statsborgere, der bor i eller flytter til et EU-land.

Jeg har fast bopæl i Storbritannien/EU eller vil få det i løbet af overgangsperioden

I princippet vil du og dine familiemedlemmer fortsat have permanent opholdstilladelse i dit værtsland. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dog ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret for at få tildelt en ny opholdstilladelse. I EU skal du hurtigst muligt spørge myndighederne dit værtsland, om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg er bosiddende i Storbritannien/EU, men har endnu ikke permanent opholdstilladelse

I princippet vil du og dine familiemedlemmer fortsat have din nuværende opholdstilladelse i dit værtsland. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dog ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret for at få tildelt en ny opholdstilladelse. I EU skal du hurtigst muligt spørge myndighederne dit værtsland, om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg vil gerne flytte til Storbritannien/EU

Du og dine familiemedlemmer kan indtil den 31. december 2020 flytte til Storbritannien eller et EU-land i henhold til de nuværende EU-regler. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dernæst ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret. I EU skal du spørge myndighederne dit værtsland, om du skal lade dig registrere, og om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg vil gerne rejse til Storbritannien/EU for et kort ophold

De nuværende regler om anmeldelse af ophold, registrering af ophold i udlandet, registrering af familiemedlemmer fra EU-lande og registrering af familiemedlemmer fra ikke-EU-lande vil fortsat gælde mindst indtil den 31. december 2020.

Jeg har brug for hjælp

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til EU-reglerne bliver overtrådt, kan du kontakte vores hjælpetjeneste.

Læs mere om gennemførelsen af udtrædelsesaftalen og borgernes rettigheder

Som EU-borger kan du slutte dig til din ægtefælle, som også er EU-borger, i et andet EU-land, enten som følge af dine egne rettigheder som EU-borger eller som din ægtefælles forsørgelsesberettigede pårørende. Informationerne på denne side gælder også for børn og børnebørn, som er EU-borgere og slutter sig til deres EU-familiemedlemmer i et andet EU-land.

Ophold på baggrund af dine egne rettigheder

Som EU-borger har du ret til at flytte til et hvilket som helst EU-land for at bo, arbejde, studere, søge arbejde eller gå på pension.

Du kan opholde dig i et andet EU-land i op til 3 måneder uden at lade dig registrere der, men du kan skulle anmelde dit ophold. Det eneste krav er, at du har et gyldigt nationalt ID-kort eller pas. Hvis du vil blive i mere end 3 måneder, kan du blive nødt til at registrere dit ophold.

I mange EU-lande skal du have dit ID-kort eller pas på dig hele tiden. I disse lande kan du få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis du lader dit ID-kort/pas ligge derhjemme – men du kan ikke blive udvist af den grund alene. Læs mere om udvisning.

Hvis du har boet lovligt i et andet EU-land i fem år i træk, får du automatisk ret til permanent ophold i landet.

Ophold som forsørgelsesberettiget pårørende

Selv om du ikke har planer om at arbejde, søge job eller studere i dit EU-værtsland, kan du godt slutte dig til din ægtefælle eller registrerede partner, som har forsørgerpligt over for dig.

Nogle EU-lande anerkender ikke registrerede partnerskaber på lige fod med ægteskaber, så de vil muligvis ikke betragte dig som en forsørgelsesberettiget partner. Hvis du flytter til et af disse lande, bør du undersøge reglerne og betingelserne for opholdstilladelse for andre familiemedlemmer.

Læs mere om anerkendelse af registrerede partnerskaber i Europa.

Registrering

Efter 3 måneder i dit nye EU-land skal du registrere dit ophold der.

Du skal vise følgende dokumenter på rådhuset eller den lokale politistation:

Myndighederne må ikke stille krav om andre dokumenter.

Dit bevis for registrering bliver udstedt med det samme.

Gebyrer

Registreringsbeviset må ikke koste mere end, hvad landets statsborgere betaler for ID-kort eller lignende dokumenter.

Gyldighed

Dit registreringsbevis gælder på ubestemt tid (det behøver ikke blive fornyet), men eventuelle adresseændringer skal anmeldes til de lokale myndigheder.

Hvor og hvordan foregår registreringen i de forskellige lande?

Se, hvor og hvordan du registrerer dine familiemedlemmer fra EU-lande i dit værtsland:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Hvis reglerne i værtslandet siger det, kan du blive idømt en bøde (men ikke blive udvist), hvis du:

Hvis du har problemer med at få et bevis for registrering, kan du ringe til vores hjælpetjeneste .

Hvad sker der med din ret til ophold, hvis du bliver skilt?

Da du er EU-borger, vil en skilsmisse ikke påvirke din ret til at blive i dit EU-værtsland, hvis du opfylder betingelserne for ophold på baggrund af dine rettigheder som EU-borger.

Tjek rettigheder og formaliteter for:

Hvis du ikke planlægger at arbejde eller studere i dit EU-værtsland, skal du dokumentere, at du har en dækkende sygeforsikring og tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv.

Hvad sker der med din ret til ophold, hvis din ægtefælle/partner dør?

Hvis din ægtefælle eller registrerede partner arbejdede eller var selvstændig erhvervsdrivende i et andet EU-land og døde, før du fik fast bopæl dér, kan du få tilladelse til at opholde dig permanent i dit EU-værtsland:

Anmodning om udrejse og udvisning

Du må bo i et andet EU-land, så længe du opfylder betingelserne for opholdstilladelse. Hvis du ikke længere gør det, kan de nationale myndigheder anmode dig om at forlade landet.

Myndighederne i dit værtsland kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis de kan bevise, at du udgør en alvorlig trussel.

Du har krav på at få en skriftlig meddelelse om en sådan udvisning eller anmodning om udrejse. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Som forsørgelsesberettiget familiemedlem har du ret til permanent ophold, selv om du ikke arbejder, og selv om du har brug for indkomststøtte. Du har krav på de samme rettigheder, ydelser og fordele som landets statsborgere.

Se, hvordan du får et permanent opholdskort, der viser, at du har ret til at blive boende uden yderligere betingelser.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: