Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 28/07/2017

Prawa współmałżonków i dzieci w UE

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

 • Pytania i odpowiedzi na podstawie wspólnego sprawozdania z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącego negocjacji między UE a Wielką BrytaniąEnglish
 • Publikacje UE na temat brexituEnglish
 • Informacje i wskazówki rządu brytyjskiego dotyczące brexituEnglish

Jeżeli jesteś obywatelem UE i przeprowadzasz się do innego kraju UE, aby w nim zamieszkać, pracować lub studiować, pamiętaj, że dzięki przepisom unijnym Twojej rodzinie będzie łatwiej do Ciebie dołączyć. Na tej stronie dowiesz się, na jakich warunkach Twój współmałżonek i Twoje dzieci lub wnuki mogą do Ciebie dołączyć, jeśli są obywatelami UE.

Jeżeli jednak jesteś obywatelem UE i nigdy nie mieszkałeś w innym kraju UE, zastosowanie będą miały tylko przepisy krajowe.

Pobyt na podstawie przysługujących im praw

Jako obywatele UE Twój współmałżonek i Twoje dzieci lub wnuki mogą przebywać w innym kraju UE na takich samych warunkach jak Ty, jeśli pracują, szukają pracy, są na emeryturze lub studiują.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Pobyt w charakterze osoby pozostającej na Twoim utrzymaniu

Jeśli Twój współmałżonek, Twoje dzieci lub wnuki nie planują podejmować ani poszukiwać pracy, ani też nie studiują i nie otrzymują emerytury,

również mogą do Ciebie dołączyć – w charakterze osoby pozostającej na Twoim utrzymaniu.

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Twój współmałżonek i Twoje dzieci lub wnuki, jako obywatele UE, mogą przebywać w nowym kraju UE na warunkach mających zastosowanie do obywateli UE.            

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Jeżeli jesteś osobą pracującą

Jeśli pracujeszw innym kraju UE – jako pracownik, na własny rachunek lub jako pracownik delegowany – Twój współmałżonek, dzieci na utrzymaniu i wnuki mogą również przebywać w tym kraju bez konieczności spełnienia jakichkolwiek innych warunków.

Jeżeli jesteś emerytem/rencistą

Jeśli mieszkasz w innym kraju UE na emeryturze, Twój współmałżonek, dzieci na utrzymaniu i wnuki mogą również przebywać w tym kraju, jeżeli możesz zapewnić sobie i swojej rodzinie:

 • wystarczające dochody, aby móc żyć bez zasiłku
 • kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w tym kraju.

Jeżeli jesteś studentem

Jeżeli studiujesz w innym kraju UE, Twój współmałżonek i pozostające na utrzymaniu dzieci lub wnuki mogą przebywać z Tobą w tym kraju, jeśli:

 • jesteś studentem zatwierdzonej placówki edukacyjnej
 • posiadasz wystarczające dochody, aby cała Twoja rodzina mogła żyć bez potrzeby zasiłku
 • posiadasz kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne dla całej swojej rodziny w nowym kraju.

Rejestracja

Dowiedz się, jak uzyskać zaświadczenie o rejestracji dla swoich członków rodziny, którzy z Tobą mieszkają.

Wezwanie do opuszczenia kraju i wydalenie z kraju

Twój współmałżonek oraz dzieci i wnuki mogą mieszkać z Tobą w nowym kraju, o ile przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać przekazane na piśmie. Muszą określać wszystkie przyczyny wydalenia oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.

Pobyt stały

Twój współmałżonek oraz Twoje dzieci lub wnuki, jako obywatele UE, nabywają prawo pobytu stałego po spędzeniu w danym kraju, w sposób zgodny z prawem, pięciu kolejnych lat, na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do Ciebie.

To oznacza, że mogą zostać w danym kraju tak długo, jak długo zechcą, nawet jeśli nie pracują lub ich sytuacja wymaga zasiłku. Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego potwierdzający ich prawo do bezwarunkowego pobytu.

Zgon

Jeśli jesteś zatrudniony jako pracowniklub pracujesz na własny rachunek w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem prawa do pobytu stałego w tym kraju, Twój współmałżonek, Twoje dzieci bądź wnuki, którzy żyli w tym kraju razem z Tobą, może im przysługiwać specjalne traktowanie. Może zostać im przyznane stałe pozwolenie na pobyt, jeśli:

 • śmierć nastąpiła na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • śmierć nastąpiła po tym, jak mieszkałeś w tym kraju nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat.
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy