Ostatnio sprawdzono: 09/03/2020

Konsumenci – wniesienie sprawy do sądu

Skutki brexitu

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Kiedy można z niego skorzystać?

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń może być stosowane, aby wnieść pozew przeciwko osobie, organizacji lub firmie z innego kraju UE w przypadku roszczenia, którego wartość nie przekracza 5 tys. euro.

Procedura ta nie jest dostępna w odniesieniu do roszczeń w Danii.

Przy pomocy tej procedury można domagać się zwrotu pieniędzy za towary lub usługi. Na przykład można domagać się odszkodowania za wadliwy produkt, który został zakupiony w innym kraju UE, lub który został zakupiony w internecie od osoby mieszkającej w innym kraju UE. Do wszczęcia postępowania nie jest konieczna pomoc prawnika.

Należy pamiętać, że niektóre sprawy cywilne i handlowe nie są objęte zakresem stosowania postępowania w sprawie drobnych roszczeń, np.:

Jak złożyć pozew?

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest z zasady postępowaniem pisemnym. Aby złożyć pozew, należy wypełnić formularz A i załączyć wszystkie dokumenty poświadczające zgłoszone roszczenia. Wypełniony formularz i wszelkie dokumenty potwierdzające (np. rachunki lub faktury) należy przesłać do jednego z właściwych sądów: albo w swoim kraju albo w innym kraju UE.

Znajdź właściwy sąd oraz więcej informacji na temat zasad dotyczących zgłaszania roszczeń, jakie obowiązują w kraju, w którym znajduje się właściwy sąd.

Pamiętaj, że kwota wnioskowanego odszkodowania nie może przekraczać 5 tys. euro bez odsetek i kosztów.

Po otrzymaniu Twojego pozwu, sąd sprawdza formularz i dokumenty potwierdzające, a następnie decyduje, czy roszczenie znajduje się w zakresie zastosowania tej procedury. Jeżeli brakuje istotnych informacji, możesz zostać poproszony o wypełnienie formularza B.

Jeżeli Twoja sprawa kwalifikuje się do postępowania w sprawie drobnych roszczeń, sąd skontaktuje się z pozwanym (osobą, przeciwko której składasz pozew). Pozwany ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi.

W ciągu 30 dni od otrzymania odpowiedzi od pozwanego (jeżeli jej udzieli), sąd:

Wykonywanie orzeczeń

Decyzja sądu jest automatycznie uznawana w innych krajach UE. Jednak jeżeli pozwany nie zastosuje się do decyzji sądu, możesz skontaktować się z organami egzekwowania prawa w jego kraju.

Będziesz musiał przedstawić:

Organy odpowiadające za egzekwowanie prawa wykonają decyzję w oparciu o przepisy krajowe.

Koszt postępowania

Zazwyczaj musisz uiścić opłatę sądową, która zostanie Ci zwrócona, jeżeli sprawa zostanie rozstrzygnięta na Twoją korzyść. Wysokość kwoty, którą będziesz musiał zapłacić, zależy od tego, w jakim kraju znajduje się sąd.

Więcej informacji na temat europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń można znaleźć w portalu „e-Sprawiedliwość".

Europejski nakaz zapłaty

Kiedy można z niego skorzystać?

Z europejskiego nakazu zapłaty można skorzystać, aby dochodzić roszczeń pieniężnych w innym kraju UE. Ma on zastosowanie do bezspornych roszczeń cywilnych i handlowych, np. jeśli roszczenie zostało rozpatrzone przez sąd i uznane przez dłużnika.

Procedura ta nie jest dostępna w odniesieniu do roszczeń w Danii.

Jak złożyć pozew?

Europejski nakaz zapłaty jest w całości postępowaniem pisemnym, zatem nie jest konieczne udawanie się do sądu.

Aby rozpocząć postępowanie, należy wypełnić formularz A i podać w nim informacje na temat obu stron oraz rodzaj i kwotę roszczenia. Wypełniony formularz należy przesłać do właściwego sądu.

Sąd rozpatrzy Twoje roszczenie. Jeżeli Twoja sprawa kwalifikuje się do rozpoznania w trybie europejskiego nakazu zapłaty, w ciągu 30 dni sąd wyda europejski nakaz zapłaty.

Na Węgrzech europejski nakaz zapłaty jest wydawany przez notariuszy, ale we wszystkich pozostałych krajach Unii jest on wydawany przez sądy.

Wykonywanie orzeczeń

Po otrzymaniu europejskiego nakazu zapłaty dłużnik (osoba, od której dochodzisz zwrotu pieniędzy) ma 30 dni na przyjęcie lub zakwestionowanie Twojego roszczenia.

Jeżeli dłużnik zakwestionuje europejski nakaz zapłaty, Twoja sprawa zostanie rozpatrzona w ramach zwykłego postępowania cywilnego i rozstrzygnięta na podstawie prawa krajowego. W przypadku braku sprzeciwu ze strony dłużnika europejski nakaz zapłaty staje się automatycznie wykonalny.

W celu jego wykonania należy wysłać kopię europejskiego nakazu zapłaty (i w razie potrzeby jego tłumaczenie) do właściwych organów odpowiadających za egzekwowanie prawa we właściwym kraju UE.

Więcej informacji na temat europejskiego nakazu zapłaty można znaleźć w portalu „e-Sprawiedliwość".

Formalne postępowanie sądowe

Jeśli uważasz, że prawa przysługujące Ci na mocy przepisów UE zostały naruszone, i zdecydujesz się na wszczęcie formalnego postępowania sądowego, masz prawo do:

Nawet jeżeli usługodawca lub sprzedawca mają siedzibę za granicą, masz prawo do przeprowadzenia postępowania sądowego w Twoim kraju, w przypadku gdy dana firma prowadzi działalność handlową lub zawodową w Twoim kraju lub jej zasięg działalności obejmuje Twój kraj.

Jeżeli koszty postępowania sądowego przekraczają Twoje możliwości finansowe, powinieneś mieć prawo do pomocy prawnej. W tym celu musisz wypełnić formularz wniosku o pomoc prawną w innym kraju UE i przesłać go do swojego lokalnego sądu, który przekaże go do właściwego sądu w innym kraju UE.

Te ogólnounijne przepisy nie mają zastosowania do Danii. Istnieje jednak kilka umów dwustronnych w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie w niektórych przypadkach pomocy prawnej.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: