Ostatnio sprawdzono: 01/04/2022

Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne

Zgodnie z przepisami UE konsumentom rezerwującym imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne przysługuje wysoki poziom ochrony. Jeśli kupujesz imprezę turystyczną, przysługują Ci ściśle określone prawa przed rezerwacją, w jej trakcie i aż do końca Twoich wakacji. Przykładowo masz prawo do otrzymania informacji przed zawarciem umowy, to na organizatorze spoczywa odpowiedzialność za należytą realizację usług turystycznych objętych imprezą turystyczną, masz też prawo do ochrony na wypadek jego niewypłacalności. Prawa te dotyczą imprez turystycznych zakupionych w internecie lub bezpośrednio od organizatora turystyki, biura podróży lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy występującego w roli organizatora imprezy turystycznej. W przypadku tak zwanych „powiązanych usług turystycznych" obowiązują bardziej ograniczone prawa.

Uwaga

Zasady te nie obejmują pojedynczych usług turystycznych (takich jak lot lub zakwaterowanie rezerwowane oddzielnie), niektórych rodzajów podróży służbowych, imprez turystycznych sprzedawanych na podstawie umowy ramowej okazjonalnie i na zasadach niekomercyjnych ograniczonej grupie podróżnych, a także imprez turystycznych trwających krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują one zakwaterowanie.

Impreza turystyczna – w przypadku imprez różnego rodzaju przysługują Ci te same prawa

Rezerwując zorganizowane wakacje, kupujesz kombinację co najmniej dwóch rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub tych samych wakacji. Usługi te mogą obejmować transport, zakwaterowanie, wynajem samochodu lub w określonych warunkach wszelkie inne usługi turystyczne. Impreza turystyczna może być wcześniej zorganizowana – składać się z szeregu usług połączonych przez organizatora turystyki lub biuro podróży – lub może mieć bardziej zindywidualizowany charakter, kiedy sam wybierasz usługi przed zawarciem umowy. W obu przypadkach przepisy UE obowiązują pod warunkiem, że impreza turystyczna została zakupiona w określony sposób.

Czym jest impreza turystyczna?

Twoja podróż jest uznawana za imprezę turystyczną, jeśli:

1. Rezerwujesz usługi turystyczne połączone przez przedsiębiorcę lub przy jego pomocy, a przedsiębiorca ten działa w charakterze organizatora turystyki lub internetowego bądź stacjonarnego biura podróży, na podstawie jednej umowy.

LUB

2. Rezerwujesz usługi turystyczne na podstawie oddzielnych umów z indywidualnymi usługodawcami, przy czym spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Połączenie jednej usługi turystycznej, takiej jak zakwaterowanie, z inną, taką jak wycieczka z przewodnikiem, wstęp na koncerty lub imprezę sportową czy wypożyczenie sprzętu sportowego, można określić mianem imprezy turystycznej wyłącznie, jeśli te inne usługi turystyczne stanowią co najmniej 25 proc. całkowitej wartości podróży lub są istotnym elementem podróży.

Prawdziwa historia

Rezerwacja imprezy turystycznej

Michel pochodzący z Belgii postanowił zorganizować letnie wakacje za pośrednictwem internetowego biura podróży. Wybrana przez niego impreza turystyczna – dwutygodniowe wakacje we Włoszech – obejmowała loty, zakwaterowanie w hotelu i kilka wycieczek jednodniowych. Ponieważ całkowita cena za tę imprezę turystyczną all inclusive była bardzo atrakcyjna, Michel zdecydował się zarezerwować wakacje. Zatwierdził rezerwację, podpisał umowę i zapłacił za wakacje za pośrednictwem internetowego biura podróży.

Impreza turystyczna – Twoje prawo do jasnych i dokładnych informacji

Zanim zarezerwujesz imprezę turystyczną, punkt sprzedaży (na przykład strona internetowa umożliwiająca rezerwację lub aplikacja do rezerwacji) lub Twoje biuro podróży muszą zapewnić Ci wszystkie standardowe informacje na temat imprezy turystycznej, takie jak:

Powinieneś też otrzymać jasne informacje na temat swoich praw, podane z wykorzystaniem standardowego formularza UE, w których wyjaśniono, że zaoferowano Ci imprezę turystyczną, oraz w których przedstawiono Ci Twoje prawa.

Impreza turystyczna – zmiana lub rozwiązanie umowy

Podwyżka ceny:Organizator może podwyższyć cenę imprezy turystycznej jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa). Musi być to wyraźnie przewidziane w umowie; podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeśli wzrost przekracza 8 proc. całkowitej ceny imprezy turystycznej, masz prawo zakończyć umowę o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia opłat za jej rozwiązanie.

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w imprezie, możesz:

Prawa te są niezależne od wszelkich praw, jakie mogą Ci przysługiwać na mocy zawartej przez Ciebie umowy ubezpieczenia na wypadek anulowania umowy.

Odwołanie przez organizatora: w normalnych warunkach, jeśli organizator anuluje sprzedaż przed rozpoczęciem Twojej imprezy turystycznej, będziesz mieć prawo do zwrotu wpłat i do rekompensaty.

Odwołanie w wyjątkowych okolicznościach: w razie klęski żywiołowej lub jeżeli w Twoim docelowym miejscu podróży wystąpią poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną, organizator może ją odwołać. Jako podróżny możesz również odwołać swój udział w imprezie z tych samych powodów bez ponoszenia żadnych opłat. W takich przypadkach masz prawo do pełnego zwrotu wszelkich dokonanych przez siebie płatności, ale nie do dodatkowej rekompensaty.

Uwaga

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa organizatorzy oferują obecnie – jako alternatywę dla zwrotu kosztów – bony, które można zrealizować w późniejszym terminie. Jednak jako klient masz prawo wystąpić o zwrot pieniędzy w gotówce.

Impreza turystyczna – należyta realizacja usług turystycznych

Organizator odpowiada za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych wchodzących w skład Twojej imprezy turystycznej.

Jeżeli nie ma możliwości wykonania danej usługi turystycznej zgodnie z umową, na przykład kiedy usługodawca nie może zrealizować uzgodnionej usługi lub nie może jej zrealizować w uzgodnionej formie (na przykład usługi transportu do lub z Twojego miejsca docelowego, zakwaterowania uzgodnionego rodzaju lub wycieczki z przewodnikiem, którą zarezerwowałeś), organizator musi rozwiązać problem, nie pobierając od Ciebie żadnych dodatkowych opłat.

Jeżeli zaoferowanie alternatywnych usług nie jest możliwe lub odrzucisz zaoferowane alternatywne usługi na uzasadnionej podstawie, a impreza turystyczna obejmuje usługę transportu (np. transportu lotniczego), organizator musi zaoferować Ci powrót do kraju. Jeżeli usługi turystyczne nie spełniają uzgodnionych standardów i nie da się tego problemu rozwiązać na miejscu, może Ci również przysługiwać rekompensata.

Impreza turystyczna – pomoc dla podróżnych

Jeżeli podczas swojej imprezy turystycznej znajdziesz się w trudnej sytuacji, na przykład będziesz mieć problemy zdrowotne lub zgubisz paszport, organizator ma obowiązek udzielić Ci pomocy, takiej jak informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych lub pomocy konsularnej, i powinien pomóc Ci w znalezieniu alternatywnych usług turystycznych, jeśli wystąpi taka potrzeba.

Powiązane usługi turystyczne

Powiązane usługi turystyczne to co najmniej dwie usługi turystyczne nabywane przez Ciebie od różnych przedsiębiorców w ramach oddzielnych umów, które to usługi są jednak powiązane. Klasyfikuje się je jako powiązane usługi turystyczne w przypadku, gdy jeden przedsiębiorca ułatwia rezerwację kolejnych usług oraz gdy są one nabywane na potrzeby tej samej podróży lub tych samych wakacji.

Usługi turystyczne uznaje się za powiązane wyłącznie w przypadku, gdy połączenie usług turystycznych nie stanowi imprezy turystycznej (zob. powyżej) oraz gdy przedsiębiorca ułatwia jedno z poniższych:

lub

Połączenie danej usługi turystycznej, takiej jak zakwaterowanie, z inną (wycieczką z przewodnikiem czy wstępem na koncert) można określić mianem powiązanej usługi turystycznej wyłącznie, jeśli dodatkowe usługi stanowią co najmniej 25 proc. całkowitej wartości podróży lub są istotnym elementem podróży.

Prawdziwa historia

Rezerwacja powiązanych usług turystycznych

Laura pochodząca z Włoch zarezerwowała i zapłaciła za swój wakacyjny lot do Irlandii bezpośrednio u przewoźnika lotniczego. Zaraz po otrzymaniu potwierdzenia lotu e-mailem dostała kolejny e-mail z linkiem do sieci hoteli w Irlandii, posiadających dobrą ofertę na jej pobyt w tym kraju. Laura postanowiła z niej skorzystać i zawarła umowę z siecią hoteli jeszcze tego samego dnia.

Powiązane usługi turystyczne – jasne i prawidłowe informacje

Przedsiębiorca ułatwiający Ci zakup powiązanej usługi turystycznej musi udzielić Ci jasnych informacji na temat Twoich praw, z wykorzystaniem standardowego formularza UE, w których wyjaśniono, że zaoferowano Ci powiązaną usługę turystyczną (a nie imprezę turystyczną) i przedstawiono Twoje prawa.

Odpowiedzialność za błędy w rezerwacji

Przepisy te mają zastosowanie do imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Kiedy rezerwujesz wakacje, odpowiedzialny przedsiębiorca (stacjonarne lub internetowe biuro podróży) ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia każdej z poniższych sytuacji w procesie rezerwacji:

Przedsiębiorcy nie są odpowiedzialni za żadne błędy w rezerwacji popełnione przez Ciebie lub problemy uznane za nieuniknione lub powstałe w wyniku nadzwyczajnych okoliczności.

Ochrona na wypadek upadłości

Przepisy te mają zastosowanie do imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Jeżeli przedsiębiorca, u którego zarezerwowałeś wakacje, upadnie, jesteś objęty ochroną na wypadek jego niewypłacalności. Może mieć ona postać funduszu, ubezpieczenia lub innego mechanizmu wprowadzonego w Twoim kraju UE. Dzięki temu otrzymasz zwrot wszelkich dokonanych przez siebie płatności i w razie potrzeby, jeżeli Twoja impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne obejmowały usługę transportu, zostanie Ci zapewniony powrót do kraju.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: