Ostatnio sprawdzono: 16/01/2023

Podróżowanie ze zwierzętami domowymi i innymi zwierzętami w UE

Podróżowanie ze zwierzętami domowymi: psami, kotami i fretkami

Przepisy UE ułatwiają podróżowanie do innego państwa UE (w tym przypadku 27 państw UE oraz Norwegii i Irlandii Północnej) z psem, kotem lub fretką. Przepisy te regulują również podróże do UE z państwa lub terytorium poza granicami UE.

Z kilkoma wyjątkami Twoje zwierzę domowe może podróżować z Tobą do innego państwa UE lub z państwa niebędącego członkiem UE do państwa członkowskiego UE, pod warunkiem że:

Uwaga

Przepisy UE opisane powyżej dotyczące podróżowania ze zwierzętami domowymi mają zastosowanie do podróży prywatnych ze zwierzętami domowymi, które nie wiążą się ze zmianą tytułu własności ani sprzedażą.

Dokumenty podróży Twojego psa lub kota lub Twojej fretki

Europejski paszport dla zwierząt domowych

Europejski paszport dla zwierząt domowych to dokument sporządzony według standardowego wzoru UE, niezbędny do podróżowania między państwami UE. Zawiera opis i szczegółowe dane zwierzęcia domowego, w tym dane dotyczące jego mikroczipu lub wytatuowanego kodu, a także wpis dotyczący szczepienia przeciwko wściekliźnie i dane kontaktowe właściciela oraz weterynarza, który wydał paszport. Europejski paszport dla zwierząt domowych dla psa, kota lub fretki możesz uzyskać od każdego upoważnionego weterynarza (który otrzymał od właściwych organów pozwolenie na wydawanie paszportów dla zwierząt domowych). Paszport dla zwierząt domowych jest ważny przez całe życie zwierzęcia domowego, jeżeli posiada ono ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Uwaga

Jeżeli podróżujesz do państwa UE lub do Irlandii Północnej z Andory, Szwajcarii, Wysp Owczych, Gibraltaru, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Watykanu, Twoje zwierzę domowe może również wjechać do UE z paszportem dla zwierząt domowych wydanym w jednym z tych państw lub terytoriów.

Unijne świadectwo zdrowia zwierzęcia

Unijne świadectwo zdrowia zwierzęcia to kolejny rodzaj dokumentu, który zawiera szczegółowe informacje na temat zwierzęcia domowego (tożsamości, stanu zdrowia, szczepień przeciwko wściekliźnie) i jest sporządzany według standardowego wzoru UE.

Jeżeli podróżujesz z państwa lub terytorium nienależącego do UE, unijne świadectwo zdrowia zwierzęcia domowego musi zostać wydane przez krajowego urzędowego lekarza weterynarii w państwie wyjazdu nie później niż 10 dni przed przyjazdem zwierzęcia domowego do UE. Świadectwo jest ważne w przypadku podróży między państwami UE przez okres 4 miesięcy od daty wydania lub do czasu upływu ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Ponadto należy również wypełnić i dołączyć do unijnego świadectwa zdrowia zwierzęcia domowego pisemne oświadczenie potwierdzające jego transport w celach niekomercyjnych. Oświadczenie jest także wymagane, jeżeli zwierzę domowe podróżuje pod opieką osoby przez Ciebie upoważnionej. W takim przypadku Twoje zwierzę domowe musi wrócić do Ciebie w terminie do 5 dni od przemieszczenia.

Uwaga

Od 1 stycznia 2021 r. unijne paszporty dla zwierząt domowych wydane właścicielom zwierząt domowych w Wielkiej Brytanii tracą ważność w przypadku podróży ze zwierzętami domowymi z Wielkiej Brytanii do państw UE lub do Irlandii Północnej.

Zwierzęta domowe podróżujące bez właściciela

Co do zasady zwierzęta domowe muszą podróżować z właścicielami. Możesz jednak upoważnić inną osobę do towarzyszenia zwierzęciu domowemu zamiast Ciebie (mowa o pisemnym oświadczeniu opisanym powyżej). Zwierzę domowe musi jednak wrócić do Ciebie w terminie do 5 dni od jego przemieszczenia.

Uwaga

Jeżeli Twoje zwierzę domowe podróżuje bez opieki, będzie musiało spełniać wymagania zdrowotne stosowane w przypadku przywozu psów, kotów lub fretek do UE lub handlu nimi w UE.

Podróżowanie z ponad pięcioma zwierzętami domowymi

Możesz podróżować z maksymalnie pięcioma zwierzętami domowymi, a jeśli podróżujesz z ponad pięcioma takimi zwierzętami (psami, kotami lub fretkami), musisz przedstawić dowód potwierdzający, że:

Uwaga

Jeżeli podróżujesz z ponad 5 zwierzętami domowymi (psami, kotami lub fretkami), a nie kwalifikujesz się do żadnego z wyjątków wspomnianych powyżej, zwierzęta domowe muszą spełniać przepisy dotyczące zdrowia zwierząt, które mają zastosowanie do przywozu psów, kotów lub fretek do UE lub handlu nimi w UE.

Sprawdź szczegółowe przepisy dotyczące podróżowania ze swoim psem, kotem lub fretką:

Wybierz kraj, z którego podróżujesz:

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Zanim zwierzę domowe będzie mogło udać się w podróż, upoważniony weterynarz musi zaszczepić je przeciwko wściekliźnie. Aby szczepienie było ważne, zwierzę domowe musi mieć co najmniej 12 tygodni i mieć wszczepiony mikroczip zanim zostanie zaszczepione. Zanim zwierzę domowe będzie mogło podróżować, musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia. Upewnij się, że Twoje zwierzę domowe otrzymuje wszelkie kolejne szczepienia, zanim poprzednie stracą ważność.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie – wyjątki w przypadku młodych psów, kotów, fretek

Możesz podróżować ze swoim młodym zwierzęciem domowym do Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Luksemburga, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, jeżeli ma ono mniej niż 12 tygodni i nie zostało jeszcze zaszczepione przeciwko wściekliźnie lub jeżeli maod 12 do 16 tygodni i zostało zaszczepione, jednak nie nabyło jeszcze pełnej odporności na wściekliznę.

Aby móc podróżować ze swoim zwierzęciem domowym w takich przypadkach:

  • musisz dołączyć do paszportu swojego zwierzęcia domowego oświadczenie, że od narodzin do momentu podróży nie miało ono kontaktu z żadnymi gatunkami dzikich zwierząt podatnymi na wściekliznę,

albo

  • zwierzęciu domowemu musi towarzyszyć jego matka, z której paszportu wynika, że została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie przed urodzeniem młodych.

Uwaga

Belgia, Cypr, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Norwegia i Irlandia Północna nie zezwalają na wjazd na swoje terytorium z młodym zwierzęciem domowym, którego nie poddano jeszcze szczepieniu przeciwko wściekliźnie lub które zostało zaszczepione, ale nie nabyło jeszcze pełnej odporności.

Specjalne przepisy dotyczące leczenia przeciwko tasiemcowi Echinococcus – tylko w przypadku psów

Jeżeli podróżujesz ze swoim psem do Finlandii, Irlandii, Malty, Norwegii lub Irlandii Północnej, musisz poddać go leczeniu przeciwko tasiemcowi Echinococcus w okresie od 24 do 120 godzin przed podróżą. Wszystkie dane dotyczące leczenia należy wpisać do paszportu lub unijnego świadectwa zdrowia zwierzęcia domowego.

Uwaga

Leczenia przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis nie wymaga się w przypadku psów podróżujących bezpośrednio między Finlandią, Irlandią, Maltą, Norwegią i Irlandią Północną.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Zanim zwierzę domowe będzie mogło udać się w podróż, upoważniony weterynarz musi zaszczepić je przeciwko wściekliźnie. Aby szczepienie było ważne, zwierzę domowe musi mieć co najmniej 12 tygodni i mieć wszczepiony mikroczip zanim zostanie zaszczepione. Zanim zwierzę domowe będzie mogło podróżować, musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia. Upewnij się, że Twoje zwierzę domowe otrzymuje wszelkie kolejne szczepienia, zanim poprzednie stracą ważność.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie – wyjątki w przypadku młodych psów, kotów, fretek

Możesz podróżować ze swoim młodym zwierzęciem domowym (psem, kotem lub fretką) do Austrii, Czech, Danii, Szwajcarii, jeżeli ma ono mniej niż 12 tygodni i nie zostało jeszcze zaszczepione przeciwko wściekliźnie lub jeżeli maod 12 do 16 tygodni i zostało zaszczepione, jednak nie nabyło jeszcze odporności na wściekliznę.

Aby móc podróżować w takich przypadkach:

  • musisz dołączyć do unijnego świadectwa zdrowia lub paszportu zwierzęcia domowego oświadczenie (jeżeli podróżujesz z Andory, Szwajcarii, Wysp Owczych, Gibraltaru, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino lub Watykanu), że od narodzin do momentu podróży nie miało ono kontaktu z żadnymi gatunkami dzikich zwierząt podatnymi na wściekliznę,

albo

  • zwierzęciu domowemu musi towarzyszyć jego matka, z której unijnego świadectwa zdrowia lub paszportu (jeżeli podróżujesz z Andory, Szwajcarii, Wysp Owczych, Gibraltaru, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino lub Watykanu) wynika, że została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie przed urodzeniem młodych.

Uwaga

Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Norwegia i Irlandia Północna nie zezwalają na wjazd na swoje terytorium z młodym zwierzęciem domowym, którego nie poddano jeszcze szczepieniu przeciwko wściekliźnie lub które zostało zaszczepione, ale nie nabyło jeszcze pełnej odporności.

Specjalne przepisy dotyczące leczenia przeciwko tasiemcowi Echinococcus – tylko w przypadku psów

Jeżeli podróżujesz ze swoim psem do Finlandii, Irlandii, Malty, Norwegii lub Irlandii Północnej, musisz poddać go leczeniu przeciwko tasiemcowi Echinococcus w okresie od 24 do 120 godzin przed podróżą. Wszystkie dane dotyczące leczenia należy wpisać do paszportu lub unijnego świadectwa zdrowia zwierzęcia domowego.

Uwaga

Leczenia przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis nie wymaga się w przypadku psów podróżujących bezpośrednio między Finlandią, Irlandią, Maltą, Norwegią i Irlandią Północną.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Zanim zwierzę domowe będzie mogło udać się w podróż, upoważniony weterynarz musi zaszczepić je przeciwko wściekliźnie. Aby szczepienie było ważne, zwierzę domowe musi mieć co najmniej 12 tygodni i mieć wszczepiony mikroczip zanim zostanie zaszczepione. Zanim zwierzę domowe będzie mogło podróżować, musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia. Upewnij się, że Twoje zwierzę domowe otrzymuje wszelkie kolejne szczepienia, zanim poprzednie stracą ważność.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie – wyjątki w przypadku młodych psów, kotów, fretek

Możesz podróżować ze swoim młodym zwierzęciem domowym (psem, kotem lub fretką) do Austrii, Czech, Danii, Szwajcarii, jeżeli ma ono mniej niż 12 tygodni i nie zostało jeszcze zaszczepione przeciwko wściekliźnie lub jeżeli maod 12 do 16 tygodni i zostało zaszczepione, jednak nie nabyło jeszcze odporności na wściekliznę.

Aby móc podróżować w takich przypadkach:

  • musisz dołączyć do unijnego świadectwa zdrowia lub paszportu zwierzęcia domowego oświadczenie (jeżeli podróżujesz z Andory, Szwajcarii, Wysp Owczych, Gibraltaru, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino lub Watykanu), że od narodzin do momentu podróży nie miało ono kontaktu z żadnymi gatunkami dzikich zwierząt podatnymi na wściekliznę,

albo

  • zwierzęciu domowemu musi towarzyszyć jego matka, z której unijnego świadectwa zdrowia lub paszportu (jeżeli podróżujesz z Andory, Szwajcarii, Wysp Owczych, Gibraltaru, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino lub Watykanu) wynika, że została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie przed urodzeniem młodych.

Uwaga

Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Norwegia i Irlandia Północna nie zezwalają na wjazd na swoje terytorium z młodym zwierzęciem domowym, którego nie poddano jeszcze szczepieniu przeciwko wściekliźnie lub które zostało zaszczepione, ale nie nabyło jeszcze pełnej odporności.

Specjalne przepisy dotyczące leczenia przeciwko tasiemcowi Echinococcus – tylko w przypadku psów

Jeżeli podróżujesz ze swoim psem do Finlandii, Irlandii, Malty, Norwegii lub Irlandii Północnej, musisz poddać go leczeniu przeciwko tasiemcowi Echinococcus w okresie od 24 do 120 godzin przed podróżą. Wszystkie dane dotyczące leczenia należy wpisać do paszportu lub unijnego świadectwa zdrowia zwierzęcia domowego.

Uwaga

Leczenia przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis nie wymaga się w przypadku psów podróżujących bezpośrednio między Finlandią, Irlandią, Maltą, Norwegią i Irlandią Północną.

Wjazd do UE lub Irlandii Północnej ze zwierzęciem domowym

Do UE możesz wjechać ze swoim zwierzęciem domowym tylko przez punkt wjazdu dla podróżujących en w kraju docelowym UE, gdzie dokumenty oraz tożsamość zwierzęcia domowego zostaną sprawdzone przez właściwe organy. Jeżeli zwierzę domowe nie przejdzie tych kontroli, może zostać zawrócone do kraju wyjazdu, poddane kwarantannie do czasu aż będzie spełniało przepisy zdrowotne UE lub, gdy żaden z tych wariantów nie będzie możliwy, może zostać poddane eutanazji.

Uwaga

Jeżeli podróżujesz z Irlandii Północnej do państwa UE, nie masz obowiązku korzystania z punktu wjazdu podróżujących w kraju docelowym UE.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Zanim zwierzę domowe będzie mogło udać się w podróż, upoważniony weterynarz musi zaszczepić je przeciwko wściekliźnie. Aby szczepienie było ważne, zwierzę domowe musi mieć co najmniej 12 tygodni i mieć wszczepiony mikroczip zanim zostanie zaszczepione. Zanim zwierzę domowe będzie mogło podróżować, musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia. Upewnij się, że Twoje zwierzę domowe otrzymuje wszelkie kolejne szczepienia, zanim poprzednie stracą ważność.

Oprócz standardowych wymagań (mikroczip, szczepienie przeciwko wściekliźnie, w stosownych przypadkach leczenie przeciwko Echinococcus, unijne świadectwo zdrowia) zwierzę domowe musi zostać poddane badaniu w kierunku posiadania przeciwciał przeciwko wściekliźnie 30 dni od daty szczepienia przeciwko wściekliźnie i nie później niż na 3 miesiące przed podróżą do UE. Upoważniony weterynarz musi pobrać próbkę krwi do przebadania w zatwierdzonym przez UE laboratorium zajmującym się badaniami krwi en .

Wyniki badania w kierunku posiadania przeciwciał przeciwko wściekliźnie należy dołączyć do unijnego świadectwa zdrowia zwierzęcia domowego.

Wjazd do UE ze zwierzęciem domowym

Do UE możesz wjechać ze swoim zwierzęciem domowym tylko przez punkt wjazdu dla podróżujących en w kraju docelowym UE, gdzie dokumenty oraz tożsamość zwierzęcia domowego zostaną sprawdzone przez właściwe organy. Jeżeli zwierzę domowe nie przejdzie tych kontroli, może zostać zawrócone do kraju wyjazdu, poddane kwarantannie do czasu aż będzie spełniało przepisy zdrowotne UE lub, gdy żaden z tych wariantów nie będzie możliwy, może zostać poddane eutanazji.

Podróżowanie z innymi zwierzętami domowymi

Europejski paszport dla zwierząt domowych wydaje się wyłącznie dla psów, kotów i fretek. Jeżeli podróżujesz do innego państwa UE z innymi zwierzętami domowymi, takimi jak ptaki, ozdobne zwierzęta wodne, gady, gryzonie lub króliki, sprawdź przepisy krajowe en państwa, które planujesz odwiedzić, w celu uzyskania informacji na temat warunków wjazdu.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: