Ostatnio sprawdzono: 02/01/2023

Marynarze i pracownicy żeglugi śródlądowej

Marynarze

Czas pracy i odpoczynek

Jeżeli zatrudniasz pracowników pracujących na pokładzie statku pełnomorskiego, ich standardowy czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, z jednym dniem odpoczynku na tydzień i dodatkowym odpoczynkiem w dni ustawowo wolne od pracy.

Zgodnie z przepisami krajowymi musisz zagwarantować, że członkowie załogi będą przestrzegali maksymalnego czasu pracy lub minimalnego okresu odpoczynku:

 • maksymalny czas pracy nie może przekroczyć 14 godzin w każdym okresie 24-godzinnym oraz 72 godzin w każdym okresie 7-dniowym
 • minimalny okres odpoczynku nie może być krótszy niż 10 godzin w każdym okresie 24-godzinnym oraz 77 godzin w każdym okresie 7-dniowym.

Możesz podzielić okres odpoczynku maksymalnie na dwie części. Jedna z tych części musi wynosić co najmniej 6 godzin, a przerwa między kolejnymi okresami odpoczynku nie może przekraczać 14 godzin.

Kapitan statku ma prawo zażądać od członków załogi pracy w dodatkowych godzinach, jeżeli uzna to za konieczne, np. w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa statku, osób znajdujących się na pokładzie lub ładunku bądź w razie konieczności niesienia pomocy innym statkom lub osobom, które znalazły się w niebezpieczeństwie na morzu.

Coroczny płatny urlop

Musisz zagwarantować, że coroczny płatny urlop Twoich pracowników będzie obliczany w wymiarze co najmniej 2,5 dni kalendarzowych na każdy miesiąc zatrudnienia oraz proporcjonalnie za niepełne miesiące. Minimalnego okresu corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego nie możesz zastępować wypłatą ekwiwalentu pieniężnego, z wyjątkiem sytuacji zakończenia stosunku pracy.

Prowadzenie ewidencji

Jako pracodawca masz obowiązek prowadzić ewidencję dziennego czasu pracy oraz okresów odpoczynku, z których skorzystali zatrudnieni przez Ciebie członkowie załogi. Każdemu pracownikowi powinieneś przekazać kopię jego ewidencji, zatwierdzoną przez kapitana statku oraz przez samego pracownika.

Badanie lekarskie

Przed rozpoczęciem pracy na statku zatrudnieni przez Ciebie członkowie załogi muszą posiadać ważne orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pełnienia obowiązków.

Okres ważności orzeczenia lekarskiego pracownika wynosi najwyżej 2 lata, chyba że wymagany jest krótszy okres. Jeżeli członkowie załogi nie ukończyli 18 lat, maksymalny okres ważności orzeczenia lekarskiego wynosi jeden rok. Pamiętaj, że okres ważności orzeczenia potwierdzającego zdolność rozpoznawania kolorów wynosi najwyżej 6 lat.

W nagłych sytuacjach (lub w przypadku gdy okres ważności orzeczenia wygasa w trakcie rejsu) właściwy organ może zezwolić członkowi załogi na pracę bez ważnego orzeczenia lekarskiego do czasu zawinięcia do kolejnego portu, w którym członek załogi może otrzymać orzeczenie lekarskie od uprawnionego lekarza, pod warunkiem, że:

 • okres takiego zezwolenia nie przekracza trzech miesięcy
 • członek załogi posiada orzeczenie lekarskie, które niedawno utraciło ważność.

Jeżeli na statkach zatrudniasz członków załogi odbywających zazwyczaj rejsy międzynarodowe, zadbaj o to, by ich orzeczenia lekarskie były sporządzone co najmniej w języku angielskim.

Członkowie załogi muszą przechodzić regularne badania lekarskie. Jeżeli marynarz pełniący służbę na nocnej wachcie ma problemy zdrowotne związane z pracą wykonywaną na nocnej zmianie, musisz go przenieść, w miarę możliwości, do pracy w porze dziennej.

Ograniczenia wiekowe

Nie możesz zatrudniać do pracy na statku pracowników poniżej 16. roku życia.

Jeżeli zatrudniasz pracowników poniżej 18. roku życia, nie mogą oni pracować w porze nocnej. Noc definiuje się jako okres co najmniej 9 kolejnych godzin określonych w przepisach krajowych, obejmujący czas od północy do godziny 5:00, na przykład okres od 22:00 do 7:00 lub od 20:00 do 5:00. Twoi pracownicy w wieku od 16 do 18 lat mogą pracować w porze nocnej wyłącznie w przypadku udziału w kursie szkoleniowym, jeżeli właściwy organ dopuścił taki wyjątek.

Nie możesz zatrudniać członków załogi poniżej 18. roku życia, jeżeli ich zatrudnienie, zaangażowanie lub powierzenie im pracy może skutkować zagrożeniem dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa. Rodzaje niedozwolonej pracy określają przepisy krajowe lub właściwy organ.

Pracownicy sektora transportu śródlądowego

Czas pracy, coroczny płatny urlop, nocne zmiany

Twoi pracownicy (członkowie załogi lub personel pokładowy) mogą pracować 8 godzin na dobę. Możesz zażądać, by Twoi pracownicy pracowali dłużej, pod warunkiem przestrzegania średniej 48 godzin pracy na tydzień w okresie 12 miesięcy. W całym okresie 12 miesięcy Twoi pracownicy mogą przepracować maksymalnie 2304 godziny. Jeżeli zatrudniasz pracowników przez okres krótszy niż 12 miesięcy, maksymalny dozwolony czas pracy oblicza się proporcjonalnie.

Twoi pracownicy mogą pracować maksymalnie 14 godzin w każdym okresie 24-godzinnym oraz maksymalnie 84 godziny w każdym okresie 7-dniowym. Jeżeli w danym 4-miesięcznym okresie w harmonogramie pracy przewidziano więcej dni pracy niż dni odpoczynku, Twoi pracownicy muszą przestrzegać średniego tygodniowego czasu pracy wynoszącego 72 godziny.

Musisz zagwarantować, że wymiar rocznego płatnego urlopu Twoich pracowników będzie wynosił co najmniej 4 tygodnie lub był pomniejszony proporcjonalnie, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż rok. Minimalnego okresu corocznego płatnego urlopu nie możesz zastępować wypłatą ekwiwalentu pieniężnego, z wyjątkiem sytuacji zakończenia stosunku pracy.

Jeżeli nocne zmiany trwają 7 godzin, Twój personel może pracować w porze nocnej maksymalnie 42 godziny w tygodniu – w godzinach od 23:00 do 6:00.

Okresy odpoczynku

Twoi pracownicy nie mogą pracować dłużej niż 31 kolejnych dni.

Jeżeli w harmonogramie pracy przewidziano dla Twoich pracowników mniej dni pracy niż dni odpoczynku, musisz zagwarantować, że otrzymają oni tyle kolejnych dni odpoczynku, ile kolejnych dni pracowali. Jeżeli na przykład Twój pracownik pracuje przez 10 kolejnych dni, przysługuje mu 10 kolejnych dni odpoczynku. Możesz przyznać swoim pracownikom mniejszą liczbę kolejnych dni odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu okresu kolejnych dni pracy, jeżeli:

 • przestrzegasz maksymalnej liczby 31 kolejnych dni pracy
 • przestrzegasz minimalnej liczby kolejnych dni odpoczynku zgodnie z poniższą tabelą
 • przedłużony lub zamieniony okres dni pracy jest wyrównywany w trakcie okresu bazowego.

Jeżeli w harmonogramie pracy przewidziano dla Twoich pracowników większą liczbę dni pracy niż dni odpoczynku, w celu ustalenia minimalnej liczby kolejnych dni odpoczynku musisz zastosować wskazania zawarte w poniższej tabeli:

Kolejne dni pracy Dni odpoczynku
Od 1 do 10 0,2 dnia odpoczynku za każdy kolejny dzień pracy
Od 11 do 20 0,3 dnia odpoczynku za każdy kolejny dzień pracy
Od 21 do 31 0,4 dnia odpoczynku za każdy kolejny dzień pracy

Należy zsumować przysługujące części dni odpoczynku zgodnie z powyższym zestawieniem i zagwarantować przyznanie ich w tym wymiarze pracownikom. Czas odpoczynku może mieć wyłącznie postać pełnych dni. Jeżeli na przykład pracownik pracuje 12 kolejnych dni, przysługuje mu 3,6 dni odpoczynku. Może zatem odpoczywać 3 pełne dni i dodać 0,6 dnia do kolejnego okresu odpoczynku.

Twoim pracownikom przysługują następujące minimalne okresy odpoczynku:

 • 10 godzin w każdym okresie 24-godzinnym, z czego co najmniej 6 godzin bez przerwy
 • 84 godziny w każdym okresie 7-dniowym.

Praca sezonowa

Jeżeli zatrudniasz personel pokładowy na statku pasażerskim w trakcie sezonu (przez co najwyżej 9 kolejnych miesięcy w okresie 12-miesięcznym), masz obowiązek przestrzegać następujących limitów czasu pracy:

 • 12 godzin w każdym okresie 24-godzinnym
 • 72 godziny w każdym okresie 7-dniowym.

Musisz przyznać swoim pracownikom 0,2 dnia odpoczynku na każdy dzień pracy. W każdym okresie 31-dniowym Twoim pracownikom przysługuje okres odpoczynku wynoszący co najmniej 2 dni.

Prowadzenie ewidencji

Jako pracodawca dla każdego pracownika musisz prowadzić ewidencję codziennego czasu pracy oraz okresów odpoczynku.

Ewidencja musi zawierać co najmniej następujące informacje:

 • nazwa statku
 • nazwisko pracownika
 • nazwisko odpowiedzialnego kapitana statku
 • data
 • dni pracy i odpoczynku
 • moment rozpoczęcia i zakończenia codziennego czasu pracy lub odpoczynku

Ewidencja musi być przechowywana na pokładzie co najmniej do końca okresu bazowego oraz regularnie kontrolowana przy udziale członków załogi. Pracownik musi otrzymać ponadto zatwierdzoną kopię zapisów z ewidencji. Kopię tę należy zachować co najmniej przez okres jednego roku.

Badanie lekarskie

Musisz zapewnić, aby wszyscy Twoi pracownicy przechodzili coroczne bezpłatne badania lekarskie, objęte tajemnicą lekarską. Jeżeli pracownik wykonujący pracę w porze nocnej ma problemy zdrowotne związane z pracą wykonywaną na nocnej zmianie, musisz go przenieść, kiedy tylko to będzie możliwe, do pracy w porze dziennej.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: