Ostatnio sprawdzono: 07/10/2020

Produkty wadliwe

Skutki brexitu

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadliwe produkty. Jeżeli wyrządzają szkodę klientom (śmierć, obrażenia ciała, szkody materialne w rzeczach osobistych przekraczające 500 euro), może on mieć z tego powodu poważne problemy.

Wadliwość produktów wynika z ich niezgodności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, którego konsumenci słusznie oczekują, a nie z przydatności tych produktów do użycia.

Należy zachować ostrożność przy:

Jeżeli za bezpieczeństwo tego samego produktu odpowiada więcej niż jedna firma, strona poszkodowana może pozwać każdą z nich do sądu.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności mają zastosowanie także do energii elektrycznej i produktów rolnych. Umowa sprzedaży nie może zawierać zapisów ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy produkt.

Roszczenia odszkodowawcze

Aby dochodzić zadośćuczynienia za poniesione szkody, poszkodowana strona musi udowodnić:

Kiedy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jeśli udowodni, że:

Strona poszkodowana ma 3 lata na wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie, począwszy od dnia, w którym dowiedziała się o:

Odpowiedzialność sprzedawcy za szkody spowodowane przez dany produkt wygasa po upływie okresu 10 lat od daty wprowadzenia produktu do obrotu, o ile roszczenie nie dotyczy szkody powstałej w tym okresie.

Wyszukiwanie niebezpiecznych produktów: Safety Gate

Organy krajowe państw UE mogą podejmować działania (wycofać produkty z rynku lub zakazać handlu nimi) związane z produktami, które stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów. Producenci również mogą wycofać z rynku swoje produkty. We wszystkich przypadkach podejmowane działania są rejestrowane w bazie danychSafety Gate. Nie dotyczy to jednak produktów rolnych, produktów farmaceutycznych ani wyrobów medycznych.

Zgłoszenie produktu niezgodnego z przepisami

Każdy kraj UE ma własny organ krajowy odpowiedzialny za zapewnienie, by produkty wprowadzane do obrotu były zgodne z przepisami.

Jeśli producent, dystrybutor lub upoważniony przedstawiciel uważa, że jeden z produktów oferowanych przez niego w sprzedaży nie spełnia unijnych wymogów, może zgłosić ten problem swojemu organowi krajowemu za pośrednictwem portalu ostrzegającego przedsiębiorstwa handlowe o niebezpiecznych produktach Product Safety Business Alert Gatewayen.

Uwaga: to internetowe narzędzie do zgłaszania problemów z bezpieczeństwem produktów dostępne jest wyłącznie dla producentów, dystrybutorów lub upoważnionych przedstawicieli.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z tego narzędzia należy kontaktować się z krajowym punktem kontaktowympdfen .

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: