Ostatnio sprawdzono: 19/11/2018

Produkty wadliwe

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadliwe produkty. Jeżeli wyrządzają szkodę klientom (śmierć, obrażenia ciała, szkody materialne w rzeczach osobistych przekraczające 500 euro), może on mieć z tego powodu poważne problemy.

Wadliwość produktów wynika z ich niezgodności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, którego konsumenci słusznie oczekują, a nie z przydatności tych produktów do użycia.

Należy zachować ostrożność przy:

Jeżeli za bezpieczeństwo tego samego produktu odpowiada więcej niż jedna firma, strona poszkodowana może pozwać każdą z nich do sądu.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności mają zastosowanie także do energii elektrycznej i produktów rolnych. Umowa sprzedaży nie może zawierać zapisów ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy produkt.

Roszczenia odszkodowawcze

Aby dochodzić zadośćuczynienia za poniesione szkody, poszkodowana strona musi udowodnić:

Kiedy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jeśli udowodni, że:

Strona poszkodowana ma 3 lata na wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie, począwszy od dnia, w którym dowiedziała się o:

Odpowiedzialność sprzedawcy za szkody spowodowane przez dany produkt wygasa po upływie okresu 10 lat od daty wprowadzenia produktu do obrotu, o ile roszczenie nie dotyczy szkody powstałej w tym okresie.

Wyszukiwanie niebezpiecznych produktów: RAPEX

Organy krajowe państw UE mogą podejmować działania (wycofać produkty z rynku lub zakazać handlu nimi) związane z produktami, które stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów. Producenci również mogą wycofać z rynku swoje produkty. We wszystkich przypadkach podejmowane działania są rejestrowane w bazie danych RAPEX . Nie dotyczy to jednak produktów rolnych, produktów farmaceutycznych ani wyrobów medycznych.

Zgłoszenie produktu niezgodnego z przepisami

Każdy kraj UE ma własny organ krajowy odpowiedzialny za zapewnienie, by produkty wprowadzane do obrotu były zgodne z przepisami.

Jeśli producent, dystrybutor lub upoważniony przedstawiciel uważa, że jeden z produktów oferowanych przez niego w sprzedaży nie spełnia unijnych wymogów, może zgłosić ten problem swojemu organowi krajowemu za pośrednictwem portalu ostrzegającego przedsiębiorstwa handlowe o niebezpiecznych produktach Product Safety Business Alert Gatewayen.

Uwaga: to internetowe narzędzie do zgłaszania problemów z bezpieczeństwem produktów dostępne jest wyłącznie dla producentów, dystrybutorów lub upoważnionych przedstawicieli.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z tego narzędzia należy kontaktować się z krajowym punktem kontaktowympdfen .

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: