Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 22/06/2022

Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością każdej wielkości prowadzące działalność gospodarczą w UE muszą sporządzać i przechowywać roczne sprawozdania finansowe oraz składać je do odpowiednich rejestrów krajowych.

Spółki giełdowe

Spółki giełdowe – których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym – muszą sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z jednolitym zestawem międzynarodowych standardów, tzw. międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej en (MSSF).

Standardy te zostały opracowane przez niezależną organizację – Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości en (RMSR), a następnie przyjęte przez UE.

Inne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zasadniczo spółki nienotowane na giełdzie nie muszą przestrzegać międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF). Większość państw UE zezwala jednak na stosowanie MSSF w odniesieniu do skonsolidowanych sprawozdań finansowych tych spółek. Ponadto niektóre kraje UE dopuszczają stosowanie MSSF lub wymagają ich stosowania w odniesieniu do indywidualnych sprawozdań finansowych niektórych spółek nienotowanych na giełdzie: tutaj znajdziesz informacje na temat wariantów rachunkowości w poszczególnych krajach UE en .

Choć zasady rachunkowości różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, wszystkie sprawozdania finansowe muszą zawierać przynajmniej następujące elementy:

MŚP podlegają uproszczonemu systemowi sprawozdawczości. Mikroprzedsiębiorstwa mogą stosować odrębny uproszczony system w zależności od tego, w którym kraju UE, mają siedzibę.

Dowiedz się, czy Twoja firma może skorzystać z uproszczonych zasad

Sprawdź, czy Twoja firma może skorzystać z uproszczonego lub wyjątkowo lekkiego systemu sprawozdawczości.

Ilu pracowników zatrudnia Twoja firma?

Wielkość bilansu Twojej firmy

Wielkość rocznego obrotu Twojej firmy

Prowadzisz mikrodziałalność

Jeśli zdecydujesz się założyć firmę, być może będziesz mógł/mogła skorzystać z wyjątkowo lekkiego systemu. Zależy to od tego, w którym kraju UE Twoja firma ma siedzibę.

Dowiedz się od księgowego lub innego wykwalifikowanego doradcy, która struktura sprawozdawczości jest najodpowiedniejsza dla Twojej firmy.

Uwaga

Uwaga: niektóre opcje lub kursy wymiany walut mogą mieć wpływ na wynik.

W zależności od tego, w którym kraju UE firma ma siedzibę, uproszczone systemy dla firm mogą się różnić i obejmować następujące elementy (jeden lub wszystkie):

Prowadzisz małą firmę

Twoja firma podlega uproszczonemu systemowi sprawozdawczości.

Dowiedz się od księgowego lub innego wykwalifikowanego doradcy, która struktura sprawozdawczości jest najodpowiedniejsza dla Twojej firmy.

Uwaga

Uwaga: niektóre opcje lub kursy wymiany walut mogą mieć wpływ na wynik.

Niektóre kraje UE mogą wymagać powołania biegłego rewidenta i corocznego publikowania sprawozdania z działalności.

Prowadzisz średnią lub dużą firmę

Twoja firma podlega uproszczonemu systemowi sprawozdawczości.

Dowiedz się od księgowego lub innego wykwalifikowanego doradcy, która struktura sprawozdawczości jest najodpowiedniejsza dla Twojej firmy.

Uwaga

Uwaga: niektóre opcje lub kursy wymiany walut mogą mieć wpływ na wynik.

Noty księgowe muszą zawierać wyczerpujące informacje. Obowiązkowe są ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek i spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością

Działalność osób samozatrudnionych lub prowadzących firmę z nieograniczoną odpowiedzialnością, taką jak firma jednoosobowa lub spółka jawna, nie jest regulowana przepisami UE.

W takim przypadku należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju. W tym celu należy skontaktować się z właściwymi organami w kraju UE, w którym prowadzi się działalność.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: