Življenje in potovanje
Nazadnje pregledano: 15/04/2020

Računovodstvo za mala in srednje velika ter mikro podjetja

Ali ima brexit posledice za vas?

Podjetja z omejeno odgovornostjo, ki poslujejo v EU, morajo ne glede na svojo velikost pripraviti in voditi letne zaključne račune in računovodske izkaze ter jih predložiti pristojnemu nacionalnemu organu.

Družbe, ki kotirajo na borzi

Družbe, ki kotirajo na borzi – s svojimi vrednostnimi papirji trgujejo na reguliranem trgu – morajo pripraviti konsolidirane računovodske izkaze v skladu z enotnimi mednarodnimi standardi, imenovanimi mednarodni standardi računovodskega poročanjaen (MSRP).

Te standarde, ki jih je razvilo neodvisno računovodsko telo Upravni odbor za mednarodne računovodske standardeen (IASB), je sprejela EU.

Druge družbe z omejeno odgovornostjo

Praviloma družbam, ki ne kotirajo na borzi, ni treba upoštevati mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP). Vendar večina držav EU dovoljuje uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja za konsolidirane računovodske izkaze teh subjektov. Poleg tega nekatere države EU dovoljujejo ali zahtevajo uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja za posamezne računovodske izkaze nekaterih družb, ki ne kotirajo na borzi: Pregled računovodskih možnosti po državah EUen.

Čeprav za družbe različnih velikosti veljajo različna računovodska pravila, morajo vsi računovodski izkazi vsebovati vsaj naslednje postavke:

Za MSP velja poenostavljen režim poročanja, za mikropodjetja pa še enostavnejši režim, odvisno od države sedeža.

Ali ta poenostavljena pravila veljajo za vas?

Tukaj lahko preverite, ali lahko vaše podjetje uporablja poenostavljeni ali še enostavnejši režim poročanja.

Koliko ima vaše podjetje zaposlenih?

Kolikšna je vaša bilanca stanja?

Kolikšen je vaš letni promet?

Vodite mikropodjetje

Če za vodenje svojega posla ustanovite podjetje, mogoče lahko upoštevate posebni, še enostavnejši režim – odvisno od države EU, v kateri ima vaše podjetje sedež.

Preverite z računovodjo ali drugim kvalificiranim svetovalcem, katera struktura poročanja je najbolj primerna za vaše podjetje.

Opozorilo: na rezultat lahko vplivajo nekatere možnosti ali menjalni tečaji.

Glede na to, v kateri državi EU ima sedež vaše podjetje, se lahko še enostavnejša pravila za mikro podjetja razlikujejo in zajemajo eno ali več od naslednjih postavk:

Vodite malo podjetje

Za vaše podjetje velja poenostavljen režim poročanja.

Preverite z računovodjo ali drugim kvalificiranim svetovalcem, katera struktura poročanja je najbolj primerna za vaše podjetje.

Opozorilo: na rezultat lahko vplivajo nekatere možnosti ali menjalni tečaji.

Nekatere države EU lahko zahtevajo, da vaše podjetje imenuje zakonitega revizorja in letno objavi poslovno poročilo.

Vodite srednje veliko ali veliko podjetje

Za vaše podjetje velja poenostavljen režim poročanja.

Preverite z računovodjo ali drugim kvalificiranim svetovalcem, katera struktura poročanja je najbolj primerna za vaše podjetje.

Opozorilo: na rezultat lahko vplivajo nekatere možnosti ali menjalni tečaji.

V pojasnilih k letnim računovodskim izkazom je treba navesti celovite informacije. Obvezne so revizije in poslovna poročila.

Samozaposleni in družbe z neomejeno odgovornostjo

Pravila EU ne urejajo poslovanja samozaposlenih ali podjetij z neomejeno odgovornostjo, denimo družb z enim družbenikom ali osebnih družb.

V teh primerih preverite nacionalna pravila pri organih v državi EU, v kateri ima sedež vaše podjetje.

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: