Nazadnje pregledano: 02/01/2023

Odpuščanje delavcev

Kolektivno odpuščanje delavcev

Če je podjetje v finančnih težavah in delodajalec razmišlja o odpuščanju zaposlenih, mora poznati svoje dolžnosti glede kolektivnega odpuščanja delavcev (tj. odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev).

Kaj je kolektivno odpuščanje delavcev

Ali bo odpuščanje zaposlenih štelo za kolektivno odpuščanje, bo odvisno od celotnega števila zaposlenih in števila presežnih delavcev:

Celotno število zaposlenih

Število presežnih delavcev

Obdobje, v katerem bo delo postalo nepotrebno

20-100

Najmanj 10

30 koledarskih dni

100-300

Najmanj 10 %

30 koledarskih dni

300 ali več

Najmanj 30

30 koledarskih dni

Opozorilo

V nekaterih državah EU so pravila o kolektivnem odpuščanju strožja, zato so zgornje meje morda nižje.

Obveznost obveščanja in posvetovanja

Če delodajalec načrtuje kolektivno odpuščanje, mora pravočasno začeti posvetovanje s predstavniki delavcev (sindikati) in jih pisno obvestiti o:

O zgornjih točkah mora pisno obvestiti tudi pristojni javni organ (v Sloveniji zavod za zaposlovanje).

Kdaj ta pravila ne veljajo

Obveščanje in posvetovanje pred kolektivnim odpuščanjem delavcev nista obvezna v naslednjih primerih:

Med posvetovanjem s predstavniki delavcev mora delodajalec proučiti različne možnosti, s katerimi bi preprečili kolektivno odpuščanje ali, če to ni mogoče, s katerimi bi zmanjšali število presežnih delavcev. Prav tako se mora posvetovati o ukrepih za omejevanje škode, npr. prekvalificiranje ali druga zaposlitev presežnih delavcev.

Rok za prekinitev delovnega razmerja

Če se delodajalec po posvetovanju s predstavniki delavcev odloči, da bo odpustil večje število delavcev, mora o tem pisno obvestiti pristojni javni organ v svoji državi (v Sloveniji zavod za zaposlovanje).

Opozorilo

Nacionalni predpisi lahko določajo tudi, da obveščanje ni obvezno, če je kolektivno odpuščanje posledica prenehanja poslovanja podjetja na podlagi sodne odločbe.

Rok za prekinitev delovnega razmerja večjemu številu delavcev je najmanj 30 koledarskih dni po datumu, ko je delodajalec pisno obvestilo poslal pristojnemu organu. To obdobje je namenjeno iskanju rešitev posledic odpuščanja. Države EU lahko za nekatere primere rok skrajšajo ali podaljšajo na 60 dni.

Pravice delavcev ob prevzemu podjetja

Pri prevzemu podjetja delodajalec prevzame tudi obveznosti do vseh zaposlenih. Predpisi EU glede tega določajo minimalne zahteve. Opozarjamo, da v nekaterih državah EU pravila strožje ščitijo zaposlene.

Ni samodejne pravice do odpuščanja delavcev

Prevzem podjetja deloma ali v celoti delodajalcu ne daje samodejne pravice do odpuščanja delavcev. Vse pravice in dolžnosti iz pogodb o delovnem razmerju, ki so v veljavi na dan prevzema, se prenesejo na novega delodajalca.

Še naprej bo moral spoštovati tudi vse veljavne kolektivne pogodbe, dokler se ne prekinejo, iztečejo ali nadomestijo z novimi. Nekatere države članice lahko skrajšajo rok, v katerem je treba spoštovati veljavne kolektivne pogodbe, vendar ne sme biti krajši od 1 leta.

Opozorilo

Delodajalec lahko delavce v tem obdobju odpusti samo, če ekonomske, tehnične ali organizacijske razmere zahtevajo kadrovske spremembe.

Izjeme

Razen če nacionalna zakonodaja ne predpisuje drugače, delodajalcu ni treba prevzeti obveznosti prejšnjega delodajalca glede pravic do starostnih, invalidskih ali vdovskih/družinskih nadomestil, ki izvirajo iz neobveznega dodatnega zavarovanja v podjetju ali na medpodjetniški ravni.

Zgornja pravila ne veljajo pri prevzemu podjetja, ki je v stečajnem postopku ali postopku zaradi insolventnosti, začetem z namenom likvidacije premoženja, in je pod nadzorom pristojnega javnega organa.

Kolektivne pravice delavcev po prevzemu podjetja

Predstavniki delavcev

Če podjetje po prevzemu ohrani svojo samostojnost, predstavniki delavcev obdržijo svoj status in funkcijo. Če podjetje izgubi svojo samostojnost, je treba zagotoviti ustrezno zastopanost zaposlenih, dokler se znova ne imenujejo njihovi predstavniki.

Obveznost obveščanja in posvetovanja

Predstavniki delavcev in v nekaterih primerih tudi delavci sami imajo pravico do informacij o:

Obvezno je tudi pravočasno posvetovanje s predstavniki delavcev o vseh ukrepih, ki zadevajo zaposlene.

Informacije za posamezne države so na voljo spodaj.

Izberite državo

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: