Tarkistettu viimeksi: 05/08/2020

Työntekijävähennykset

Brexitin vaikutukset

Työntekijöiden joukkovähentäminen

Jos yritys on taloudellisissa vaikeuksissa ja työnantaja joutuu harkitsemaan työntekijöiden vähentämistä, sen on noudatettava tiettyjä sääntöjä.

Mitä tarkoitetaan työntekijöiden joukkovähentämisellä?

Se, pidetäänkö työntekijöiden irtisanomisia laissa tarkoitettuna joukkovähentämisenä, riippuu siitä, kuinka paljon työntekijöitä yrityksessä kaikkiaan on ja kuinka monta työntekijää on tarkoitus irtisanoa:

Henkilöstön kokonaismäärä

Irtisanottavien määrä

Aika, jonka kuluessa vähentäminen on määrä toteuttaa

20-100

Vähintään 10

30 kalenteripäivää

100-300

Vähintään 10%

30 kalenteripäivää

300 tai enemmän

Vähintään 30

30 kalenteripäivää

Joissakin EU-maissa työntekijöiden joukkovähentämisiä koskevat säännöt takaavat työntekijöille edellä esitettyä paremman suojan, ja vähimmäismäärät voivat olla pienemmät.

Työnantajan tiedottamis- ja kuulemisvelvollisuus

Jos työnantaja suunnittelee työntekijöiden joukkovähentämistä, sen on aloitettava hyvissä ajoin neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa ja ilmoitettava näille kirjallisesti

Työnantajan on ilmoitettava edellä mainitut tiedot kirjallisesti myös viranomaisille.

Poikkeukset säännöistä

Joukkovähentämisiä edeltävä tiedotus- ja kuulemisvelvollisuus ei koske

Kun työnantaja neuvottelee vähennyksistä työntekijöiden edustajien kanssa, sen on tarkasteltava, voidaanko joukkovähentäminen välttää tai sen kohteena olevien työntekijöiden määrää vähentää. Neuvotteluissa olisi tarkasteltava, voidaanko työntekijät mahdollisesti työllistää tai kouluttaa uudelleen.

Irtisanomisten voimaantulo

Jos työnantaja päättää työntekijöiden edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen vähentää työntekijöitä, sen on ilmoitettava asiasta maansa toimivaltaiselle viranomaiselle.

Joissakin maissa tämä ei ole pakollista, jos työntekijöiden joukkovähentäminen johtuu tuomioistuimen päätökseen perustuvasta yrityksen toiminnan päättymisestä.

Työntekijöiden joukkovähentämistä ei saa toteuttaa ennen kuin on kulunut 30 kalenteripäivää siitä, kun asiasta ilmoitettiin viranomaisille kirjallisesti. Tänä aikana pyritään ratkaisemaan suunnitellusta joukkovähentämisestä aiheutuvat ongelmat. EU-maat voivat tietyissä tapauksissa lyhentää tätä määräaikaa tai pidentää sitä 60 päiväksi.

Työntekijöiden oikeudet yrityksen luovutuksen yhteydessä

Kun yrityksen liiketoiminta luovutetaan toiselle työnantajalle, syntyy uudelle työnantajalle velvollisuuksia yrityksen työntekijöitä kohtaan. EU-lainsäädännössä säädetään tietyistä vähimmäisvaatimuksista velvollisuuksien suhteen. Joissakin EU-maissa säännöt voivat taata työntekijöille enemmänkin oikeuksia.

Ei automaattista irtisanomisoikeutta

Yrityksen tai yritystoiminnan osan luovutuksensaajalla eli uudella työnantajalla ei ole automaattista oikeutta irtisanoa yrityksen vanhoja työntekijöitä. Ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat luovutushetkellä voimassa olevista työsopimuksista, siirtyvät uudelle työnantajalle.

Uuden työnantajan on edelleen noudatettava myös voimassa olevan työehtosopimuksen määräyksiä, kunnes työehtosopimus kumotaan tai sen voimassaolo päättyy taikka uusi työehtosopimus tulee voimaan. Joissakin EU-maissa työehtojen noudattamiselle voidaan asettaa määräaika, jonka on kuitenkin oltava vähintään yksi vuosi.

Työntekijöiden irtisanominen on kuitenkin mahdollista taloudellisista, teknisistä tai organisatorisista syistä.

Poikkeukset

Ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä, lakisääteiseen sosiaaliturvajärjestelmään kuulumattomiin lisäeläkejärjestelmän mukaisiin vanhuus-, työkyvyttömyys- tai perhe-etuuksiin liittyvät aiemman työnantajan velvollisuudet eivät siirry uudelle työnantajalle.

Jos yrityksen tai yritystoiminnan osan luovutuksen yhteydessä on viranomaisen valvonnassa aloitettu luovuttajaa koskeva konkurssimenettely tai muu maksukyvyttömyysmenettely luovuttajan varojen selvittämiseksi, edellä mainittuja sääntöjä ei sovelleta, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä.

Kollektiiviset oikeudet luovutuksen jälkeen

Työntekijöiden edustajat

Jos luovutettu yritys säilyttää itsenäisyytensä, työntekijöiden edustajat säilyttävät aiemman asemansa ja tehtävänsä. Jos luovutettu yritys ei säilytä itsenäisyyttään, työntekijöillä on edelleen oltava asianmukainen edustus siihen asti, kunnes työntekijöiden edustus on nimetty tai järjestetty uudelleen.

Työnantajan tiedottamis- ja kuulemisvelvollisuus

Työntekijöiden edustajalla ja joissakin tapauksissa kaikille työntekijöille on ilmoitettava

Työnantajan on hyvissä ajoin neuvoteltava työntekijöiden edustajien kanssa heitä koskevista toimenpiteistä.

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Paikalliset yritystukipalvelut

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: