Tarkistettu viimeksi: 23/06/2022

Teini-ikäiset työntekijät

Ikärajat

Työhönoton alaikäraja on 15 vuotta tai korkeampi sen mukaan, mihin ikään asti oppivelvollisuus kussakin EU-maassa jatkuu.

Kulttuuri-, taide-, urheilu- tai mainosalan tehtäviin voi kuitenkin palkata alle 15-vuotiaita nuoria, kunhan sitä varten on saatu ennakkoon lupa toimivaltaiselta viranomaiselta.

Lisäksi 14–15-vuotiaat voivat osallistua työtä ja koulutusta yhdistäviin ohjelmiin ja työharjoitteluun. Vähintään 14-vuotiaat (tietyissä tapauksissa 13-vuotiaat) voivat tehdä kevyttä työtä.

Riskit, työturvallisuus ja työterveys

Työnantajalla on velvollisuus ryhtyä tarvittaviin toimiin nuorten terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Varotoimet on toteutettava työn riskinarvioinnin perusteella. Nuorten työntekijöiden terveys ja turvallisuus on varmistettava ennen kuin he aloittavat työnteon.

Nuorten palkkaaminen seuraavanlaiseen työhön on kielletty:

Joissakin EU-maissa työnantajat saavat palkata nuoria työntekijöitä, jos työ on välttämätön osa nuorten ammatillista koulutusta. Työnantajan on varmistettava, että työ suoritetaan ammattitaitoisen henkilön valvonnan alaisena ja että nuoren työntekijän terveys ja turvallisuus on suojattu.

Työnantajan on ilmoitettava nuorelle mahdollisista vaaratekijöistä ja kaikista hänen turvallisuuttaan ja terveyttään koskevista toimenpiteistä. Jos työntekijä on alle 15-vuotias, työnantajan on annettava nämä tiedot hänen lailliselle edustajalleen.

Jos vaarojen arvioinnin tuloksena paljastuu nuoren turvallisuutta, fyysistä tai henkistä terveyttä tai kehitystä uhkaavia vaaroja, työnantajan on varmistettava, että nuorelle suoritetaan ilmainen ja riittävä terveydentilan ja kykyjen arviointi ja tarkastus ennen työn aloittamista.

Vuosittaisia lepoaikoja ja taukoja koskevat säännöt

Jos palkatun nuoren työntekijän työaika on yli 4,5 tuntia, hänelle on taattava vähintään 30 minuutin tauko.

Jos nuori työntekijä on oppivelvollinen, työnantajan on varmistettava, että koulusta saatuihin lomiin sisältyy myös vapaata kaikesta työstä (kansallisen lainsäädännön mukaisesti).

Alle 15-vuotiaiden työaikaa, yötyötä ja lepoaikoja koskevat säännöt

Työnantajan on noudatettava tiukkoja sääntöjä palkatessaan alle 15-vuotiaita nuoria. Säännöt vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppisestä työstä tai työharjoittelusta on kysymys.

Nuorten enimmäistyöaika on

Tärkeää

Alle 15-vuotiaat nuoret eivät saa tehdä työtä klo 20:00–06:00.

Työntekijällä on oltava vähintään 14 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika jokaista 24 tunnin jaksoa kohden ja vähintään 2 päivän lepoaika jokaista 7 päivän jaksoa kohden (yhtäjaksoisesti, jos mahdollista).

15–18-vuotiaiden työaikaa, yötyötä ja lepoaikoja koskevat säännöt

Jos työnantaja palkkaa 15–18-vuotiaan nuoren, joka ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole enää oppivelvollinen, työaika voi olla enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa.

15–18-vuotiaat nuoret eivät saa tehdä työtä klo 22:00–06:00 tai klo 23:00–07:00. Jotkin EU-maat sallivat poikkeuksia erityisedellytyksin, jotka liittyvät tehtävien luonteeseen (laivaliikenne ja kalastusala, ase- ja poliisivoimat, sairaalat ja vastaavat laitokset, kulttuuri-, taide-, urheilu- tai mainosalan tehtävät).

Työntekijällä on oltava vähintään 12 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika jokaista 24 tunnin jaksoa kohden ja vähintään 2 päivän lepoaika jokaista 7 päivän jaksoa kohden (yhtäjaksoisesti, jos mahdollista).

Joissakin EU-maissa voidaan myöntää poikkeus, jonka nojalla työnantajan ei tarvitse taata edellä kuvattuja lepoaikoja nuorille työntekijöille, jotka työskentelevät seuraavilla aloilla:

Vähimmäislepoajoista voidaan myöntää poikkeuksia myös silloin, jos nuori työntekijä tekee päivän aikana useita työjaksoja.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Eures-neuvojat

Eures-neuvojat antavat tietoa työehdoista ja -olosuhteista ja työhönottomenettelyistä omassa EU-maassasi ja rajaseutualueilla.

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: