Tarkistettu viimeksi: 12/09/2022

Vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus

Myytkö jo tuotteita yhdessä EU-maassa ja haluat aloittaa niiden myynnin myös toisessa maassa?

Tuotetta, jonka myynti on sallittu yhdessä EU-maassa, voidaan periaatteessa myydä luvallisesti kaikissa EU-maissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toisen EU-maan viranomaiset saattavat pyytää lisätietoja, ennen kuin ne sallivat tuotteen myynnin. Nämä tiedot voi antaa kätevästi vastavuoroista tunnustamista koskevalla ilmoituksella.

Tällä vapaaehtoisella itse annettavalla ilmoituksella tuottajat, maahantuojat ja jakelijat voivat osoittaa viranomaisille, että niiden tuotteet ovat toisen EU-maan sääntöjen mukaisia ja niitä jo myydään kyseisessä maassa.

Ilmoitus kattaa kaikentyyppiset yhdenmukaistamattomat tuotteet. Tällaisista tuotteista ei ole koko EU:n kattavaa lainsäädäntöä, jossa asetettaisiin yhteiset vaatimukset. Ilmoitus voidaan tehdä myös maataloustuotteista.

Vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen hyödyt

Jos tuotteeseen ei sovelleta ennakkolupamenettelyä, sen myynnin voi aloittaa vapaasti toisessa EU-maassa. Kyseisen maan viranomaisilla on kuitenkin oikeus milloin tahansa päättää arvioida tuotteita, joiden myynti on aloitettu. Viranomaiset ilmoittavat sinulle kirjallisesti

Ilmoituksen toimittaminen on vapaaehtoista

Jos toimitat täydellisen vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen sekä asiaa tukevan näytön, arvioinnin suorittava viranomainen ei voi pyytää sinulta muita tietoja tai asiakirjoja.

Jos et toimita vastavuoroista tunnustamista koskevaa ilmoitusta, viranomainen voi pyytää toimittamaan asiakirjat, joissa

Viranomaisten on annettava sinulle vähintään 15 työpäivää aikaa osoittaa, että tuotteita voidaan myydä laillisesti asianomaisessa maassa.

Tuotteita voi myydä vapaasti arvioinnin aikana. Myynti on lopetettava vain, jos saat hallinnollisen päätöksen, jolla rajoitetaan kyseisten tuotteiden markkinoille pääsyä tai evätään se.

Vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen laatiminen

Ilmoituksessa on kaksi osaa, jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti EU:n asetuksessa en . Ilmoituksen voi laatia kolmella tavalla:

Osa I – tietoja tuotteista

Osassa I kuvaillaan tuotteita ja niihin mahdollisesti sovellettavia sen EU-maan määräyksiä, jossa niitä jo myydään. Sen on sisällettävä seuraavat tiedot:

  1. numero tai muu merkki, joka toimii tuotteiden tai tuotteiden tyypin yksilöllisenä tunnisteena
  2. ilmoituksen osan I täyttävän tuottajan, maahantuojan tai jakelijan nimi ja osoite
  3. tuotteiden (tyypin) kuvaus, joka on riittävän tarkka, jotta tuotteet voidaan tunnistaa jäljitettävyyteen liittyvistä syistä; tätä varten mukaan voidaan liittää valokuva
  4. ilmoitus siitä, että
    1. tuotteita pidetään jo laillisesti kaupan EU-maassa X (ilmoitetaan asiaankuuluvien määräysten nimet ja viralliset julkaisutiedot ja/tai lupapäätöksen viitetiedot); tai
    2. tuotteisiin ei sovelleta mitään asiaankuuluvia määräyksiä EU-maassa X
  5. tuotteisiin mahdollisesti sovellettujen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn tai testien viitetiedot (mukaan lukien arviointilaitoksen nimi ja osoite)
  6. muut mahdolliset tiedot, joilla osoitetaan, että tuotteita pidetään jo laillisesti kaupan EU-maassa 

edellä kohdassa 2 ilmoitetun tuottajan, maahantuojan tai jakelijan allekirjoitus

Seuraavan puolesta allekirjoittanut:

(paikka ja päivämäärä):

(nimi, tehtävä) (allekirjoitus)

Osa II – tietoja tuotteiden myynnistä

Osa II koskee tuotteiden myyntiä. Sen on sisällettävä seuraavat tiedot:

7.1 kohdassa 4.1 tarkoitettu EU-maa, jossa tuotteita jo myydään

7.2 päivämäärä, jolloin tuotteita myytiin kyseisessä maassa ensimmäisen kerran; tämä voidaan todistaa liittämällä ilmoitukseen lasku

8. muut mahdolliset tiedot, joiden avulla viranomaiset voivat arvioida, pidetäänkö tuotteita jo laillisesti kaupan EU-maassa X

9. osan II täyttäneen tuottajan, maahantuojan tai jakelijan allekirjoitus

Seuraavan puolesta allekirjoittanut:

(paikka ja päivämäärä):

(nimi, tehtävä) (allekirjoitus)

Ilmoituksen kieli

Vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus on laadittava jollakin EU:n virallisella kielellä. Kansalliset viranomaiset voivat pyytää sinua käännättämään ilmoituksen valitsemalleen kielelle.

 

Tärkeää

Tietojen päivitys

Ilmoituksen tiedot on pidettävä aina ajan tasalla.

Markkinoille pääsyn epääminen

Jos katsot, että kansalliset viranomaiset ovat väärin perustein evänneet tuotteittesi myynnin asianomaisen maan markkinoilla tai rajoittaneet sitä, voit pyytää apua SOLVIT-verkostosta en hu no sl Linkki johtaa toiselle sivustolle .

Katso myös

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: