Posledná kontrola: 12/09/2022

Vyhlásenie o vzájomnom uznávaní

Predávate tovar v jednej z krajín EÚ a chcete ich začať predávať aj v ďalšej?

V zásade možno výrobok povolený na predaj v jednej z krajín EÚ predávať vo všetkých štátoch Únie. V praxi môžu ale orgány v inej cieľovej krajine EÚ požadovať pred povolením vášho výrobku na predaj dodatočné údaje. Tieto informácie vám môže pomôcť poskytnúť vyhlásenie o vzájomnom uznávaní.

Toto dobrovoľné osobné vyhlásenie umožňuje výrobcom, dovozcom a distribútorom preukázať dozorným orgánom, že ich výrobky sú v súlade s pravidlami inej krajiny EÚ, v ktorej sa už predávajú.

Vyhlásenie sa vzťahuje na všetky „neharmonizované" tovary akéhokoľvek druhu – teda tovary, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy EÚ stanovujúce spoločné požiadavky. Rovnako sa môže použiť aj v prípade poľnohospodárskych výrobkov.

Ako vám môže pomôcť vyhlásenie o vzájomnom uznávaní

Ak sa váš výrobok nevzťahuje postup udelenia povolenia vopred, môžete ho voľne predávať v inej krajine EÚ. Dozorné orgány tejto krajiny však majú právo kedykoľvek nariadiť posúdenie tovaru, ktorý ste začali predávať. Písomne vám oznámia:

Vyhlásenie môžete predložiť alebo nepredložiť:

Ak predkladáte úplné vyhlásenie o vzájomnom uznávaní vrátane podporných dôkazov, orgán vykonávajúci posudzovanie nemôže od vás žiadať žiadne ďalšie informácie ani dokumenty.

Ak nepredkladáte vyhlásenie o vzájomnom uznávaní, orgán môže požiadať, aby ste poskytli dokumentáciu, ktorá:

Orgány vám musia poskytnúť aspoň 15 pracovných dní na preukázanie, že váš tovar je možné v ich krajine predávať v súlade s právnymi predpismi.

Počas posudzovania môžete pokračovať v slobodnom predaji svojich výrobkov. Zastaviť predaj musíte len v prípade, že sa z úradného rozhodnutia obmedzí alebo odoprie prístup príslušných výrobkov na trh.

Čo napísať do vyhlásenia o vzájomnom uznávaní

Vyhlásenie pozostáva z dvoch častí, ktoré podrobne popisuje nariadenie EÚ en Otvoriť ako externý odkaz. Existujú tri možnosti, ako napísať vyhlásenie:

Časť I – údaje o tovare

Časť I popisuje tovar a zároveň všetky pravidlá platné v krajine EÚ, kde sa tovar predáva. Musí obsahovať:

  1. číslo alebo iný referenčný ukazovateľ, ktorý jednoznačne identifikuje tovar alebo druh tovaru;
  2. meno a adresu výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý vypĺňa časť I vyhlásenia;
  3. opis (druhu) tovaru, ktorý je dostatočný na jeho rozpoznanie a vysledovateľnosť. Môže obsahovať fotografiu.
  4. Vyhlásenie, že tovar:
    1. sa už predáva v krajine EÚ X v súlade s právnymi predpismi (uveďte názov a odkaz na úradné uverejnenie príslušných pravidiel alebo rozhodnutia o povolení predaja); alebo
    2. nepodlieha žiadnym relevantným pravidlám krajiny EÚ X.
  5. referenčné údaje všetkých postupov posudzovania zhody alebo skúšok, ktorým sa tovar podrobil (vrátane názvu a adresy orgánu posudzovania zhody);
  6. všetky ostatné doklady dokazujúce, že tovar sa už predáva v súlade s právnymi predpismi v inej krajine EÚ; 

P​odpis výrobcu, dovozcu alebo distribútora uvedeného v bode 2:

Podpísané za a v mene:

(miesto a dátum)

(meno, funkcia) (podpis)

Časť II – údaje o predaji tovaru

Časť II sa zameriava na predaj tovaru. Musí obsahovať:

7.1 krajinu EÚ, v ktorej sa už tovar predáva (podľa bodu 4.1);

7.2 dátum, od ktorého sa tovar predáva v uvedenej krajine. Môžete to doložiť napríklad faktúrou;

8. Všetky dodatočné údaje, ktoré môžu dozorným orgánom pomôcť posúdiť, či sa tovar už predáva v súlade s právnymi predpismi v krajine EÚ X;

9. podpis výrobcu, dovozcu alebo distribútora uvedeného, ktorý vyplnil časť II;

Podpísané za a v mene:

(miesto a dátum)

(meno, funkcia) (podpis)

Jazykový režim

Vyhlásenie o vzájomnom uznávaní sa musí vypracovať v jednom z úradných jazykov EÚ. Vnútroštátne orgány môžu požadovať o jeho preloženie do jazyka podľa ich výberu.

 

Upozornenie

Dbajte na to, aby bol aktuálny!

Vždy musíte mať aktualizovanú verziu vyhlásenia o vzájomnom uznávaní.

Zamietli vašim výrobkom prístup?

Ak ste presvedčení, že vnútroštátne orgány krajiny protiprávne zamietli alebo obmedzili prístup vašim výrobkom na ich trh, môžete požiadať o pomoc SOLVITOtvoriť ako externý odkaz .

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: